Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2014. 12. 03.
Szakirányú továbbképzés

A Műszaki Földtudományi Kar folyamatosan törekszik képzéseinek kiszélesítésére, a már végzett mérnökök tudásának gyarapítására, továbbképzések szervezésére. A Karon jelenleg 6 szakirányú továbbképzési lehetőséget kínálunk végzett mérnököknek. Ezek jellemzően levelező rendszerben folynak, a képzési idő 4 félév, melynek végén szakdolgozatot írnak a hallgatók. A megszerezhető ismeretek között a szakmai törzsanyagon és a speciális szakmai ismereteken túl gazdasági és humán, valamint gyakorlatorientált tudásanyag is szerepel. A mérnök kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezői, vezető tervezői, illetve szakértői jogosultság megszerzésére is lehetőségük nyílik a végzetteknek. A képzések jellemzően kétévente indulnak, a pontos információkat a Kar és a szaktanszékek honlapjai tartalmazzák.

Tájékoztató a 2015. szeptemberre meghirdetett szakirányú továbbképzésekről

Részletes szakismertetők:

Földgázellátási Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak

A földgázellátási szakmérnöki oklevelet szerzett szakemberek korábban megszerzett mérnöki szakképzettségük és a szakon megszerzett speciális felsőfokú szakismeretek birtokában képesek a gázipar teljes vertikumában a vezetékes és tartályos gázellátás, a gázszállítás, a gáztárolás, a gázelosztás, és a gázfelhasználás területén felmerülő műszaki feladatok hatékony megoldására. Alkalmasak továbbá a gázellátó és fogyasztói rendszerek tervezésére, létesítésére, üzemeltetésére és ellenőrzésére, a gazdaságos és környezetbarát gázfelhasználás megvalósítására, az engedélyes tevékenységek végzésére a liberalizált földgázpiacon, valamint vezetői, irányítói, felügyeleti, munkatársi, tervezői és szakértői munkakörök betöltésére.

Geotermikus Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak

A geotermikus szakmérnöki oklevelet szerzett szakemberek kompetenciát szereznek mind a geotermikus energiatermelés, mind a -hasznosítás területén. Részletesen megismerik Magyarország geotermikus természeti adottságait és felhasználási lehetőségeit. Részletes ismereteket kapnak a nemzetközi trendekről, a világ geotermikus iparáról. Alkalmassá válnak geotermikus energiahasznosítási projektek helyszínének megválasztására, a tervezésére és a létesítéshez, üzemeltetéshez szükséges feladatok elvégzésére. Jogosulttá válnak önálló geotermikus tervezői, szakértői tevékenység folytatására.

Hidrogeológiai Szakirányú Továbbképzési Szak

A hidrogeológus szakirányú továbbképzésben végzett szakemberek a korábban megszerzett képesítésük és a megszerzett speciális felsőfokú ismeretek birtokában átlátják az ivóvízkészletekkel való gazdálkodás rendszerét, képesek a korszerű vízkészlet-gazdálkodási ismeretek alkalmazására, megismerik Magyarország és a szomszédos országok határain átnyúló víztesteket. Rendelkeznek az ivóvízkészletek feltárásához, kitermeléséhez, hasznosításához, menynyiségi és minőségi védelméhez szükséges felkészültséggel, képesek vízkészlet-gazdálkodási tervek elkészítésére. Alkalmassá válnak a hidrodinamikai és anyagtranszport folyamatok modellezésére, a fizikai-kémiai rendszerekben lejátszódó speciális folyamatok értelmezésére.

Hévízkészlet-gazdálkodási Szakirányú Továbbképzési Szak

A hévízkészlet-gazdálkodási szakmérnökök speciális ismereteik birtokában képesek átlátni a termálvízkészletek gazdálkodási rendszerét, alaposan ismerik Magyarország és a határokon átnyúló termálvíztestek kiterjedését és felépítését. Rendelkeznek a hévízkészletek feltárásához, kitermeléséhez, hasznosításához, mennyiségi és minőségi védelméhez szükséges ismeretekkel, képesek termálvízkészlet-gazdálkodási tervek elkészítésére. Alkalmasak a víztestekben lezajlódó hidrodinamikai, anyag- és hőtranszport folyamatok számításokkal való követésére, valamint bármely vízkészlet gazdálkodással kapcsolatos részfeladat kidolgozására, különböző végzettségű szakemberek munkájának irányítására.

Mélyfúrási Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak

A képzés során szerzett ismeretek segítségével a végzett mérnökök alkalmasak lesznek mélyfúrási technológiai rendszerekben lezajlódó speciális folyamatok megértésére és számítására, a mélyfúrási rendszerek és a környezet kölcsönhatásának elemzésére, komplex tervezői munkák irányítására. Szénhidrogén-, víz- és geotermális energiát termelő kutak fúrására, biztonságos kiképzésére, kútjavítási munkálatok megtervezésére, fúróberendezések üzemeltetésére, kutatás-fejlesztési feladatok elvégzésére.

Olajmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak

A szakon végzett mérnökök alkalmassá válnak az olajipari technológiai rendszerekben lejátszódó speciális áramlási folyamatok megértésére és számítására, a technológiai rendszerek és a környezet kölcsönhatásának elemzésére, a kockázatok becslésére, havária helyzetek kezelésére. Képesek komplex tervezési munkák irányítására, projektmenedzseri feladatok ellátására, szénhidrogén-, víz- és geotermális energiát termelő kutak fúrására, biztonságos kiképzésére, kútjavítási műveletek tervezésére, irányítására, valamint kőolaj- és földgáztermelő, illetve -tároló létesítmények üzemeltetésére.