Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

 

ÁSVÁNYTANI-FÖLDTANI INTÉZET

Intézetigazgató: Dr. Mádai Ferenc, egyetemi docens
Honlap: http://geology.uni-miskolc.hu

Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék
Vezető: Dr. Kristály Ferenc, tud. főmunkatárs

Földtan - Teleptani Intézeti Tanszék
Vezető: Dr. Zajzon Norbert, egyetemi docens

Adminisztráció: Szászné Kovács Katalin
Iroda: A/3. épület III. emelet 318.
E-mail: foldadm@uni-miskolc.hu

 

Az intézet rövid története

A 250 éves múlttal rendelkező intézet története a Selmeci Bányászati Akadémia első tanszékéig vezethető vissza. Az intézet előd tanszéke 1841-től felel a földtani, ásványtani tárgyak oktatásáért. Oktatói, illetve hallgatói között a magyar földtan és ásványtan olyan meghatározó alakjait tartja nyilván, mint Szabó József, Pettkó János, Ruprecht Antal, Wehrle Alajos, Szádeczky-Kardoss Elemér, Böckh Hugó, Pávai Vajna Ferenc, Rozlozsnik Pál, Földvári Aladár, Vitális István, Vendl Miklós. 1956 és 2007 között két önálló tanszéken folyt az oktatás. A Földtan-Teleptani Tanszékből 1987-ben önálló tanszékké vált ki a Hidro- és Mérnökgeológiai Tanszék. A két tanszék, oktatási profilját meghagyva 2007-től Ásványtani-Földtani Intézetként működik.

Kutatások
Az intézetben folyó kutatások jelentős része a nyersanyagkutatás különböző területeihez – ásványparagenezisek, geokémia, teleptan, szerkezetföldtan, tektonika, nyersanyag kutatás és kitermelés, valamint ezek környezetre gyakorolt hatásai, alternatív energiahordozók földtana – kapcsolódik. A kutatási tevékenység országosan és nemzetközi szinten is elismert a leíró- és topografikus ásványtan, az anyagszerkezet vizsgálat, a kritikus nyersanyagok, az archeometria terén, valamint a paleogén korú kőzetek óriásegysejtűek segítségével történő korhatározásában. Az intézet rendszeres terepi földtani vizsgálatokat végez alapkutatási és alkalmazott kutatási célból. Az elmúlt évek során folyamatosan fejlesztett és újonnan beszerzett laboratóriumi nagyműszerek – elektronmikroszonda, fókuszált plazma sugaras pásztázó elektron mikroszkóp, röntgen diffraktométer, röntgen fluoreszcens spektrométer, Gandolfi kamera, derivatográf, fénymikroszkópok – komoly anyagvizsgálati hátteret jelentenek. Az utóbbi években hat új, a Nemzetközi Ásványtani Szövetség által elfogadott ásványfaj felfedezése történt meg itt, és továbbiak vannak folyamatban. Mindezeken felül az intézet kutatói az elmúlt 4 évben autonóm bányafelderítő búvárrobot számára geotudományos szenzorokat fejlesztettek és fejlesztenek a mai napig.

Oktatás
Az intézet gondozza a Műszaki Földtudományi alapszak Földtudományi specializációját, mely alapképzésben nyújt geológus- hidrogeológus- és geofizikusmérnöki szakismereteket. Ezek mellett gondozza a Földtudományi mérnöki mesterszakot és részt vesz az angol nyelvű Petroleum Geoengineering (Szénhidrogén-kutató földtudományi mérnök) mesterszakos hallgatók oktatásában. Alaptárgyi képzést nyújt Ásvány- és kőzettani alapismeretek, Geológia tárgyakból mindhárom alapszak részére; Magyarország földtana, Környezetföldtan tárgyakból évfolyamszinten egyes alapszakoknak. Az intézet tanszékei által oktatott főbb területek: ásványtani, földtani alaptárgyak oktatása a kar különböző alap- és mesterszakjain; kőzettani, földtani szaktárgyak a földtani szakok, szakirányok (geológus, geofizikus, hidrogeológus) részére; érces, nemérces nyersanyagok, kőszén teleptana és kutatása; kőolajföldtan, szénhidrogénkutatás; környezetföldtan és ásványvagyon gazdálkodás. Új irányként jelentkezett az 1990-es évektől a környezetföldtan, majd az utóbbi évtizedben a környezeti ásványtan, környezetgeokémia, valamint a bányászati hulladékok geokémiája.

Szakmai és oktatási kapcsolatok
Az intézet neves európai és hazai szakmai szervezetekkel, kutatóintézetekkel, cégekkel van kapcsolatban: European Federation of Geologists, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Wrocław University of Science and Technology, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kjeoy Research and Education Centre, Istanbul Technical University (ITU), Universität Jena, University of Zagreb, Jagiellonian University (Krakkó), INESC-TEC Institute for Systems and Computer Engineering, Technology and Science (Porto), Tampere University, Universidad Politécnica de Madrid, University of Leoben, Lulea University of Technology, Geological Survey of Slovenia, La Palma Research Centre for Future Studies (LPRC), Unexmin Georobotics Ltd., Rotaqua Kft.

 

BÁNYÁSZAT ÉS GEOTECHNIKAI INTÉZET

Intézetigazgató: Dr. Molnár József, egyetemi docens
Honlap: http://bgi.uni-miskolc.hu

Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék
Vezető: Dr. Debrecezni Ákos, egyetemi docens

Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék
Vezető: Dr. Molnár József, egyetemi docens

Adminisztráció: Szegediné Körmöndi Lilla
Iroda: A/4. épület II. emelet 242.
E-mail: bgtadm@uni-miskolc.hu

 

Az intézet rövid története
Az intézet 2007. január 1-én alakult, de tanszékei tiszteletet parancsoló korúak, közel negyed évezredesek. A bányászati tanszéket 1770-ben, több mint 240 éve alapították a Selmeci Akadémián. Első professzora Cristoph Traugott Delius volt, akinek méltán híres bányaműveléstani könyve közel egy évszázadnyi időre a kor meghatározó jelentőségű bányaművelési szak- és tankönyve lett. A bányászati tanszéken belül különült el 1865-ben a bányagéptani, majd 1872-ben a geodéziai és bányaméréstani szakterület. Ezek a továbbiakban önálló szaktanszékekként működtek, míg a megmaradó tanszék a bányaműveléstan kérdéseivel foglalkozott. Napjaink magyar bányamérnökei kevés kivétellel mind a selmeci iskola utódintézményeiben, 1920-tól Sopronban, majd 1959 óta Miskolcon szerezték meg oklevelüket.

Kutatások
Az intézet folyamatosan részt vesz különböző témájú TÁMOP kutatásokban: fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodás, kritikus elemek készletei, felszíni- és felszín alatti vizek kutatásai. Néhány további ipari kutatás az utóbbi időből: kotrógépek jövesztő szerveinek tervezése a kőzetek optimális felaprításához, bányagép diagnosztika és biztonságtechnikai vizsgálatok, kőzetek, geopolimerek mechanikai vizsgálatai, valamint külfejtési rézsűk állékonysági vizsgálata. A kutatásokat geomechanikai, kőzetmechanikai, biztonságtechnikai, kőzetforgácsolási CAD, valamint zaj és vibráció laboratóriumok segítik. Az utóbbi években jelentős fejlesztések voltak a kőzetmechanikai laboratóriumban, melyben nagy mélységekben uralkodó feszültségek is modellezhetővé váltak. Hasonló fejlesztések voltak a rezgésmérés és a pormérés technikákban is.

Oktatás
Az intézet a műszaki földtudományi alapszak bánya- és geotechnikai specializációjának, valamint a bánya- és geotechnikai mérnöki mesterszaknak a szakfelelőse. Az oktatás fő tématerületei a következők: ásványi lelőhelyek értékelése, építőanyagok, energiahordozók és energiaforrások, bányanyitás és bányaépítés, bányászati technológiák és gépeik, műszaki ábrázolás és géptan, szivattyúk, kompresszorok, geomechanika, kőzetmechanika, bányabiztonság, gépek karbantartása és diagnosztikája, valamint zaj és vibráció. Oktatási feladatokat a tématerületeknek megfelelően a kar más szakjain, sőt a Gépészmérnöki és Informatikai Karon folytatott energetikai mérnök képzésben is ellát. Az intézet a BSc és az MSc képzések mellett a karon folyó doktori képzésben is részt vesz, továbbá az ipar gyakorlati igényeit kielégítő oktatási feladatokra is vállalkozik. Az oktatási munkát külső kollégák, üzemi szakemberek is segítik speciális gyakorlati ismereteik átadásával.

Szakmai és oktatási kapcsolatok
Néhány cég, amelytől az intézet kutatási feladatokra megbízást kapott, illetve az oktatásban, szakmai gyakorlatok biztosításában partnere volt: AGH University of Science and Technology: Department of Surface Mining, Departament of Mechinery Engineering and Transport (Krakkó, Lengyelország), University of Petrosani: Department of Machinery, Devices and Transportation (Petrozsény, Románia), Hacettepe University: Department of Mining Engineering (Ankara, Törökország), Colas Északkő Bányászati Kft., KÖKA Kő- és Kavicsbányászati Kft., Mátrai Erőmű Zrt. és a MOL Nyrt.

 

FÖLDRAJZ-GEOINFORMATIKA INTÉZET

Intézetigazgató: Prof. Dr. Kocsis Károly, akadémikus, egyetemi tanár
Honlap: http://foldrajz.uni-miskolc.hu

Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék
Vezető: Prof. Dr. Dobos Endre, egyetemi tanár

Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék
Vezető: Siskáné Dr. Szilasi Beáta, egyetemi docens

Adminisztráció: Oroszné Gyopár Éva
Iroda: A/4. épület III. emelet 302.
E-mail: ecosagan@uni-miskolc.hu

 

Az intézet rövid története
Az elmúlt évtizedekben a kar az oktatási profiljának szélesítése, a földtudományi képzés teljessé tétele érdekében több szakiránnyal gazdagította képzési profilját. A geográfus-mérnöki szakirány számára az egyetem és a kar 1992-ben Földrajz-Környezettani Tanszék alapítását határozta el, és megindította a műszaki földtudományi szakon belül a képzést. 1993-ban a tanszék élére a földrajztudományok doktorát, Dr. Hahn Györgyöt hívta meg a kar vezetése. A tanszék 2000-ben kettévált Természetföldrajz-Környezettan és Társadalomföldrajz Tanszékekre. Az akkor még a Környezetgazdálkodási Intézethez tartozó tanszékek 2007-től a Földrajz Intézet, majd 2013-tól a Földrajz-Geoinformatika Intézet keretein belül működnek.

Kutatások
Az intézet keretein belül folyó legjelentősebb kutatások a nemzetközi összefogásban megvalósuló geoinformatikai, azon belül talajtani, árvízvédelmi, tájhasználat-optimalizálási és környezeti modellezési, térképezési és adatbázisfejlesztési projektek, valamint a társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli elemzésével, értelmezésével, leírásával foglalkozó kutatások. Az intézet szorosan együttműködik a Miskolci Egyetem más intézeteivel közös projektekben. Kiemelkedő jelentőségű a társadalmi hatások vizsgálata. Jelentősebb kutatások: V4 soil (Validation of the Central European soil database); Floodlog (Flood modeling and logistic model development for flood crisis management); e-SOTER (Regional pilot platform as EU contribution to a Global Soil Observing System); GS Soil (Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data); „The Cross Border Knowledge Bridge in the Renewable Energy Sources Cluster in the East Slovakia and North Hungary” (KNOWBRIDGE) projekt; „Study of municipalities and other entities readibility to address flood protection, increase theirknowledge level in accordance with legislation” HUSK/1011/2.1.2/0058, valamint számos OTKA kutatás.

Oktatás
Az intézet a Földrajz alapszak oktatásáért felelős, amelynek választható specializációja a geoinformatikai kutató. A szak célja olyan geográfusok képzése, akik elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről. Az alapképzésre épülő Geográfus mesterszakon a geoinformatika specializáció választható. A mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik a természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértése alapján képesek eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására, az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására.

Szakmai és oktatási kapcsolatok
Az intézet kutatási partnerei: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet, Szent István Egyetem, MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet, European Commission Joint Research Center, Institute of Environment and Sustainability (Ispra, Olaszország), Kassai Műszaki Egyetem (Szlovákia), Kassai Biztonságmenedzsment Főiskola (Szlovákia).

 

GEOFIZIKAI ÉS TÉRINFORMATIKAI INTÉZET

Intézetigazgató: Dr. Havasi István, egyetemi docens
Honlap: http://geophysics-geoinformatics.uni-miskolc.hu

Geofizikai Intézeti Tanszék
Vezető: Prof. Dr. Szabó Norbert Péter, egyetemi tanár

Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék
Vezető: Dr. Havasi István, egyetemi docens

Bányászati és Földtani Szakigazgatási Intézeti Tanszék
Vezető: Dr. Takács Ernő, földtudományi szakreferens

Adminisztráció: Kisfalusi Sándorné (Zsuzsa)
Iroda: A/2. épület II. emelet 204.
E-mail: gbmks@uni-miskolc.hu

 

Az intézet rövid története
Az intézet 2007-ben alakult a Geodéziai és Bányaméréstani, valamint a Geofizikai Tanszékekből. A Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék a Cséti Ottó által Selmecbányán 1872-ben alapított Bányaméréstan és Geodézia Tanszék jogutódja. A Geofizikai Intézeti Tanszék jogelődjét, Tárczy-Hornoch Antal akadémikus kezdeményezésére – Európában az elsők között – a selmecbányai Bányászati Akadémia jogutód intézményében, Sopronban, a Földmérőmérnöki Kar keretében Kántás Károly professzor, akadémikus vezetésével alapították 1951-ben.

Kutatások
A Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék fontosabb kutatási témái: hagyományos geodéziai-bányamérési, mérnökgeodéziai, geometriai adatnyerési eljárások a térinformatikában, térinformatika, geoinformatika, geodéziai információ-technológia. A Geofizikai Intézeti Tanszék fő kutatási profilját az alapítás óta a nyersanyagok felkutatásához és kitermeléséhez, valamint a környezetünk megóvásához kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatások, módszer- és műszerfejlesztések fedik le. A tanszék jelentős szerepet játszott a szénhidrogén-kutatást szolgáló tellurikus – később a magnetotellurikus – módszer hazai bevezetésében, továbbfejlesztésben. Nemzetközi szinten máig is széles körben elismertek a szén- és bauxitbányászati földalatti geofizikai módszerek – különösen a telepszondázás – fejlesztése, műszerek tervezése és építése terén elért eredmények. A tanszéken folyó jelenlegi kutatások súlypontja a mérési adatokban rejlő földtani információk hatékony kinyerését szolgáló együttes inverziós és tomográfiai, geostatisztikai valamint a geofizikai adat- és információfeldolgozó módszerek fejlesztése a szilárdásvány-, víz- és szénhidrogén-kutatás, ill. a mérnöki-környezetvédelmi alkalmazások területén. Ezek a kutatások jelenleg részben az MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport keretében folynak.

Oktatás
A Geofizikai Intézeti Tanszék a Műszaki Földtudományi alapszak Földtudományi specializációján a geofizikai tantárgycsoport oktatásáért felel. A tanszék az angol nyelvű Petroleum Geoengineering (Szénhidrogén-kutató Földtudományi Mérnök) mesterszak és a Földtudományi Mérnöki mesterszakon a Geofizikus-mérnöki és Geoinformatikusmérnöki specializációinak a felelőseként irányítja az egyetemi képzést. Több tárgy oktatását ellátja a Környezetmérnöki alapszakon, a Földrajz alapszakon, a Műszaki Földtudományi alapszak specializációin, valamint a Műszaki Földtudományi Kar összes MSc szakján. A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában az Alkalmazott geofizikai kutatások tématerülethez tartozó témacsoportokat gondozza. A tématerületen történő doktori képzés eredményességét jelzi az egyetemi szinten kiemelkedőnek és országosan is jónak számító 50% közeli „fokozatot szerzett/doktori képzésre felvettek” aránya. A Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék a Műszaki Földtudományi Kar minden hallgatóját oktatja a BSc és többségüket az MSc képzésben is. Témavezetéssel és több doktori tárgy oktatásával vesz részt a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola munkájában.

Szakmai és oktatási kapcsolatok
Az intézet fontosabb szakmai kapcsolatai: European Association of Geoscientists & Engineers, European Geophysical Society, Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, University of Rome “La Sapienza”, AGH University of Science and Technology (Krakow), Aalto University (Finnország), MTA Geofizikai Tudományos Bizottság, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, MOL Nyrt., Bányamérők Nemzetközi Egyesülete, MTA Geodéziai Tudományos Bizottság.

 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZET

Intézetigazgató: Dr. Madarász Tamás, egyetemi docens
Honlap: http://hidrotanszek.hu

Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék
Vezető: Prof. Dr. Szűcs Péter, akadémikus, egyetemi tanár

Környezetmérnöki Intézeti Tanszék
Vezető: Kolencsikné Dr. Tóth Andrea, egyetemi docens

Adminisztráció: Csanálosi Ádámné (Éva)
Iroda: A/4. épület fsz. 37.
E-mail: hgoffice@uni-miskolc.hu

 

Az intézet rövid története
A Műszaki Földtudományi Kar Környezetgazdálkodási Intézete az 1987-ben alapított Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék oktatási-kutatási és infrastrukturális hátterét felhasználva 1992-ben alakult meg. Az intézet mára az ország kiemelt, a felszín alatti vizekkel foglalkozó kutatóhelyévé vált, ahol egy professor emeritus, egy egyetemi tanár, egy címzetes egyetemi tanár és három docens irányításával összesen mintegy 20–25 fő, köztük számos fiatal dolgozik oktatás-fejlesztési, kutatási és egyéb projektek sikeres megvalósításán. Az intézet tevékenysége a hidrogeológiai, mérnökgeológiai és környezetvédelmi tudományterületekre terjed ki.

Kutatások
A hidrogeológia területen belül a vízkutatás-vízbeszerzés, vízvédelmi tervezés, hidrológia-hidrográfia, szivárgáshidraulikai jellemzők vizsgálata, vízbázisvédelem, karszt-hidrogeológia, hidrodinamikai és transzportmodellezés; a mérnökgeológia területén műszaki létesítmények mérnökgeológiai előmunkálatai, dinamikai geológiai folyamatok kutatása, rézsűállékonysági vizsgálatok, talajmechanikai laboratóriumi kutatások, építésföldtani térképezés, hulladéklerakók és általában a környezetvédelem geotechnikája a legfontosabb szakterületek. Az intézet környezetgazdálkodási tevékenysége kiterjed a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, a sérülékeny vízbázisok védelmére, a hulladék-gazdálkodásra, a természetvédelemre, a vízminőség-védelemre és a szennyezett területek kármentesítésével kapcsolatos problémákra. Az intézet több mint 20 éve üzemelteti a Bükki Karsztvíz Észlelő rendszert. Kiemelt kutatási feladatunk a felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciál fejlesztése, melynek segítségével gyakorlatilag a teljes Észak-Magyarország régió felszín alatti vízkészleteinek vizsgálata megvalósítható.

Oktatás
Az intézet a Kar gyakorlatilag valamennyi alap- és mesterszakán végez a vízföldtan, geotechnika-mérnökgeológia és a környezetmérnöki tudományok területén oktatási tevékenységet, egyben a vezetője is a környezetmérnöki alapszakon belül a geokörnyezetmérnök specializációnak, továbbá a hidrogeológus-mérnök és környezetmérnök mesterszakoknak is.

Szakmai és oktatási kapcsolatok
A gyakorlati és alkalmazott kutatási feladatok megoldásához sokrétű szakmai kapcsolatrendszer került kialakításra az elmúlt években, melyek közül a legjelentősebbek: Vízügyi igazgatóságok, Környezetvédelmi felügyelőségek, Vízművállalatok, PannErgy, Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt., Tatai Környezetvédelmi Kft., Golder Associates (Magyarország) Zrt.

 

KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ INTÉZET

Intézetigazgató: Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Honlap: http://www.kfgi.uni-miskolc.hu

Olajmérnöki Intézeti Tanszék
Vezető: Dr. Turzó Zoltán, egyetemi docens

Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Vezető: Dr. Vadászi Marianna, egyetemi docens

MOL Intézeti Tanszék
Vezető: Dr. Dmour Hazim, Principal Reservoir Engineer

Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet társult Intézeti Tanszék
Vezető: Dr. Baracza Mátyás Krisztián, tudományos főmunkatárs, intézetigazgató

Adminisztráció: Galvácsné Szarka Éva
Iroda: A/2. épület mfsz. 4.
E-mail: gazgalv@uni-miskolc.hu

 

Az intézet rövid története
Az intézet jogelődjét, az Olajtermelési Tanszéket 1951-ben alapították a Bányamérnöki Karon. Az első és hazai viszonylatban mindmáig egyetlen olajmérnöki szaktanszék vezetésével Gyulay Zoltán egyetemi tanárt bízták meg. A szaktárgyak előadói, az első „olajmérnökök”: Alliquander Ödön, Gyulay Zoltán, Szilas A. Pál, de részt vettek az oktatásban az olajipar jeles szakemberei is. Szilas A. Pál elképzelései alapján 1966-ban megindulhatott a gázipari mérnökképzés is. Ugyancsak ő vezette be a képzésbe a geotermikus energiatermelést. 1993-ban az Olajtermelési Tanszék átalakult Kőolaj és Földgáz Intézetté, az Olajmérnöki és Gázmérnöki Tanszékeket magába foglalva. Az intézet társult tagját a Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetet az MTA alapította 1957-ben.

Kutatások
Az intézet kutatásai elsősorban a kőolaj, a földgáz és a megújuló energia iparágaihoz kapcsolódó területeken folynak: olaj- és gáztermelés technológiái, többfázisú áramlás olaj- és gázkutakban, reológia, kőolaj távvezetékek tervezése, rezervoármechanika, speciális kőzetfizikai tulajdonságok mérése, szénhidrogén-készlet meghatározása, kútvizsgálatok, másodlagos termelési eljárások, mélyfúrási technológiák, kútkiképzés, kitörésvédelem. Kutatások folynak még az integrált szénhidrogén szállító és -tároló rendszerek, a földgázelosztó és -felhasználó rendszerek, a földgáz és megújuló termikus energiák kombinált felhasználása, a biogázok, a geotermikus energiatermelő- és ellátó rendszerek, valamint a szén-dioxid-tárolás területén. Az intézet kiemelt kutatási területnek tekinti a geotermikus energia, a biogázok, a megújuló gázok, a hidrogén, valamint a szén-dioxid-szállítás és -tárolás aktuális technológiai kérdéseinek vizsgálatát. A kutatási laboratóriumi háttér igen jelentős, mely többek között az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetnek köszönhető. Itt elsősorban a rezervoármechanikai és kőzetfizikai mérések, kutatások folynak.

Oktatás
A Miskolci Egyetem Magyarország egyetlen oktatási intézménye, ahol olaj- és gázmérnök képzés folyik. A Kőolaj és Földgáz Intézet a felsőfokú képzés teljes vertikumát átfogja, specializáció felelős a Műszaki Földtudományi alapszak Olaj- és gázmérnöki specializációján, az Olaj- és gázmérnöki Mesterszak, valamint az angol nyelvű Olajmérnöki Mesterszak esetében. A nem szakirányban végzettek számára felsőfokú szakképzési lehetőséget kínál Földgázellátási Szakirányú Továbbképzési Szak, Geotermikus Szakirányú Továbbképzési Szak, Olajmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak keretében. Az oktatáshoz elismert ipari szakemberek gyakorlati tapasztalatait is felhasználja. A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában a Fluidumtermelő és -szállító rendszerek tématerület felelőse.

Szakmai és oktatási kapcsolatok
A Kőolaj és Földgáz Intézet igen jelentős, több évtizedre visszatekintő szakmai- kutatási kapcsolatokkal rendelkezik, melyek közül a legjelentősebbek: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., FGSZ Földgázszállító Zrt., Rotary Fúrási Zrt., OPUS-TIGÁZ Zrt., MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt., MVM Főgáz Földgázhálózati Zrt., HEXUM Földgáz Zrt., MFGT Magyar Földgáztároló Zrt., TXM Exploration and Production LLC.

 

NYERSANYAGELŐKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET

Intézetigazgató: Dr. Nagy Sándor Márton, egyetemi docens
Honlap: http://ejt.uni-miskolc.hu

Mechanikai Eljárástechnikai Intézeti Tanszék
Vezető: Prof. Dr. Faitli József, egyetemi tanár

Bioeljárástechnikai és Reakciótechnikai Intézeti Tanszék
Vezető: Dr. Nagy Sándor Márton, egyetemi docens

Adminisztráció: Sulcz Norbertné (Tünde)
Iroda: A/4. épület II. emelet 202.
E-mail: ejtadmin@uni-miskolc.hu

 

Az intézet rövid története
Az intézet által ma művelt szaktudomány-terület egykori alap ismeretköre az ércelőkészítés volt, amelynek fő elemeit az 1550-ben Agricola tollából elkészült De re Metallica c. több nyelvre lefordított mű már tartalmazta. Az 1735-ben Selmecen létesített Bányászati Akadémia tananyagában az ércelőkészítés ismereteit döntően a bányaművelés, kis részben a fémkohászat tárgyak keretében nemzetközi hírű professzorok oktatták. Önálló szak-, illetve tudományterületté az első világháború után fejlődött, az új Érc- és Szénelőkészítéstani Tanszék alapításával, amelyet Finkey József, majd Tarján Gusztáv vezetett, akinek Mineral Processing című kétkötetes szakkönyve világszerte ismert, több országban, köztük Kínában az egyetemi oktatásban fontos szerepet töltött be. Az új fejlődési folyamatok eredményeképpen 1992-ben megalakult az Eljárástechnikai szak. 2008-tól lehetővé vált a tanszék önálló intézetté történő fejlesztése.

Kutatások
A kutatási feladatokban az intézet által művelt tudomány- és szakterület egyrészt az eljárástechnika – döntően a mechanikai eljárástechnika, de e mellett a biológiai, termikus eljárástechnika, részben a reakciótechnika – másrészt a nyersanyagelőkészítés, amely területen az ásványi eredetű primer nyersanyagok előkészítése mellett fontos terület a másodlagos nyersanyagok: hulladékok és maradványanyagok előkészítése, harmadrészt pedig a környezeti eljárástechnika, azaz a levegő, víz- és talaj tisztítása, tisztántartása. E teljes szakterületet Magyarországon – egyedüli egyetemi oktatási és kutatási műhelyként – a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete műveli és oktatja. Tevékenysége hazánkban és nemzetközileg is elismert. Az intézet, illetve a jogelőd szervezeti egységek működése 90 éves. Az intézeti laboratórium a következő főbb egységekre osztható: Aprító-osztályozó-darabosító, Nyersanyag- és hulladékelőkészítés- technikai, Nanoeljárástechnikai, Bioeljárástechnikai, Szennyvíz-technológia, Portechnikai és keverékáramlási, valamint Kőzetfizikai laboratóriumok.

Oktatás
Az intézet az alap-, a mester- és a doktor szintű képzések mindegyikében önálló szakok, ill. specializációk szakvezető intézete, illetve jelentős a más szakokra történő beoktatási tevékenysége, angol nyelven is. A képzési struktúra – mindhárom szinten – alapvetően kétfelé oszlik: nyersanyagelőkészítési, valamint környezeti eljárástechnikai és hulladékelőkészítési irányokra. Ennek megfelelően az intézet a specializáció vezetője a Műszaki Földtudományi alapszak Nyersanyag- előkészítés mérnöki, illetve a Környezetmérnöki alapszak hulladékgazdálkodás specializációinak. A mesterképzésben a Környezetmérnöki szak Környezeti Eljárástechnika modul vezetője és az indítás alatt lévő Alapanyag-gyártási folyamatmérnöki szak vezetője. A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola keretében négy fő témacsoporthoz köthető a képzés: mechanikai eljárástechnika, nyersanyag- és hulladékelőkészítés, környezeti eljárástechnika és környezetvédelmi geotechnika.

Szakmai és oktatási kapcsolatok
Az alábbi cégekkel és oktatási szervezetekkel ápol szoros együttműködést az intézet: Omya Hungária Mészkőfeldolgozó Kft.,  MiReHu Nonprofit Kft., Perlit-92 Bányászati és Feldolgozó Kft., Vertikál Nonprofit Zrt., ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Inter-Metal Recycling Kft,3B HUNGARIA Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Profikomp Környezettechnika Zrt., Cemkut Kft., Dunántúli Regionális Vízmű Zrt., Montanuniversität Leoben, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg.