Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2014. 12. 06.
Alapképzés

A Kar három alapszakon kínál BSc (Bachelor of Science) szintű diplomát. A képzés a műszaki képzési területen 7 féléves, a földrajz alapszakon 6 féléves, és elsősorban gyakorlatorientált ismereteket ad. A három alapszakon összességében 8 specializáció közül választhatnak a hallgatók. A specializációink döntő többsége országos viszonylatban egyedülálló, Magyarországon kizárólag itt, Miskolcon megszerezhető tudást jelentenek. A képzések az alábbi alapszakokon és specializációkon folynak:

Műszaki Földtudományi alapszak

Információk:
Tantárgyleírások
Tanterv

Specializációk:

Specializáció
Bánya- és Geotechnikai specializáció tájékoztató
Nyersanyagelőkészítési specializáció tájékoztató
Olaj- és Gázmérnöki specializáció tájékoztató
Földtudományi specializáció tájékoztató

A képzés célja

Magyarországon egyedül a Miskolci Egyetemen oktatnak műszaki-földtudományi alapszakos mérnökhallgatókat. Az itt végzett mérnökök alkalmasak a földtani-geofizikai kutatások elvégzésére, a társadalom által igényelt természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, energiahordozók és a víz készleteinek kutatására, feltárására, a készletek hatékony, gazdaságos és környezetkímélő módon történő kitermelésére és előkészítésére, a tevékenységhez szükséges sajátos építmények és műtárgyak építési, fenntartási, üzemeltetési, illetve a tevékenységhez kapcsolódó vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzési profilnak megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, valamint komplex mérési, adatfeldolgozási és tervezési munkákban való közreműködésre, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A tervezői és szakértői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett ágazat, és azon belüli specializációnak megfelelően szerezhető meg.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Földtudományi mérnök (BSc)

A képzési forma és idő

Nappali tagozat, 7 félév. Az átlagos heti óraszám 27. Egy félévben 15 oktatási hét van. 7 félév alatt az előadások és gyakorlatok összes óraszáma 2900 körüli.

Az ideális jelentkező

Jelentkezz erre az alapszakra, ha

 • természettudományos érdeklődésű vagy,
 • érdekel az ásványok és kőzetek világa, a Földben lejátszódó folyamatok,
 • szívesen foglalkoznál nyersanyagok és a víz kutatásával, kitermelésével, környezetvédelemmel és rekultivációval,
 • érdekel, hogy a nagy mennyiségben kitermelt ásványi anyagokból hogyan lehet az értékes anyagokat kinyerni; nem riadsz vissza új ismeretek alkalmazásától és új módszerek keresésétől,
 • érdekel a kőolaj és földgáz keletkezése, felkutatása, kitermelése, a kutató fúrások mélyítése, a kőolaj és földgáz vezetékek és a gázelosztó rendszerek működése,
 • fontos számodra a környezeted és tenni is akarsz érte, a környezetkímélő technológiák kifejlesztésével, a levegő, a víz és talaj tisztításával, a hulladékok újrahasznosításával,
 • érdekel a földtani kutatásokhoz kacsolódó informatikai tevékenység, a térképezés és térinformatikai tevékenység.

A képzés főbb tanulmányi területei

Természettudományos alapismeretek:
matematika, mérnöki fizika, kémia, földtudományi alapismeretek, informatika
Gazdasági és humán ismeretek:
közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, államigazgatási- jogi ismeretek, humán ismeretek
Szakmai törzsanyag:
természettudományi, informatikai, mérnöki alapozó és módszertani, alkalmazott földtudományi, technológiai, szakirányú EU-s ismeretek
Differenciált szakmai ismeretek:

Bánya- és Geotechnikai specializáció

A specializáció képzési célja olyan földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a bányászati vagy más földépítési technológiai folyamatok üzemeltetési és irányítási feladatainak megoldásához szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel.

Nyersanyagelőkészítési specializáció

A specializáció képzési célja olyan műszaki földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a nyersanyag-, valamint a környezeti eljárástechnikai és a hulladék-előkészítési folyamatok irányítási feladatainak megoldásához szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel.

Olaj- és Gázmérnöki specializáció

A specializáció képzési célja olyan műszaki földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a fluidumbányászati technológiai folyamatok üzemeltetési és irányítási feladatainak megoldásához szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel.

Földtudományi specializáció

A specializáció célja olyan műszaki földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a földkéreg felső zónájában található szilárd ásványi nyersanyag és fluidum előfordulások megismeréséhez, a mérnök-földtani, hidrogeológiai és mérnökgeofizikai tevékenységhez szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel.

Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek (MSc, PhD)

A Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditálás alatt lévő tervezett mester képzésen (MSc), illetőleg más magyarországi és külföldi mesterképzéseken. A mesteroklevél birtokában a Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskolájában (vagy más egyetemeken akkreditált doktori iskolákban) nappali ösztöndíjas, vagy levelező formában PhD képzésen és lehet részt venni, amelyik PhD tudományos fokozatot nyújt.

A szakma szépségei

A Bánya- és Geotechnikai specializáción végzett mérnökök a következő feladatok elláthatására alkalmasak: felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére, építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére, üzemeltetési, fenntartási, vállalkozási, szakhatósági és szakoktatási feladatok ellátására, egyszerűbb fejlesztési és szakértői feladatok önálló megoldására, irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre komplex tervezési munkákban, az előírt követelmények teljesítése esetén hites bányamérői tevékenység folytatására, jogszabályokban vagy a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat szakértői jogosultság megszerzésére. Kiemelt területek: ásványvagyon-kutatási eredmények értékelése és alkalmazása, geodéziai mérések, térképezési és térinformatikai tevékenység, a nyersanyag-kitermelés és -feldolgozás környezeti hatásainak vizsgálata, a környezeti károk elhárítása, kőzetmozgások mérése és értékelése, ipari robbantási munkák, ipari létesítmények szellőztetése és klimatizálása, földmunkák tervezése és kivitelezése, föld alatti létesítmények (pl. mélygarázsok, hulladék lerakók, kommunális alagutak, katonai objektumok, stb.) építése, szilárd ásványi nyersanyagok kitermelése és előkészítése piaci értékesítésre, ásványi erőforrások és lelőhelyek gazdasági értékelése, közlekedési alagutak építése, tájrendezés, rekultiváció.

A Nyersanyagelőkészítési specializáción végzett mérnökök a következő feladatok ellátására alkalmasak: felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére, üzemeltetési, fenntartási, vállalkozási, szakhatósági és szakoktatási feladatok ellátására, egyszerűbb fejlesztési és szakértői feladatok önálló megoldására, irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre komplex tervezési munkákban, jogszabályokban vagy a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után szakértői jogosultság megszerzésére.

Az Olaj- és Gázmérnöki specializáción végzett mérnökök feladata a szénhidrogének kutatásának, termelésének, szállításának és elosztásának irányítása. Ezen belül lényeges terület a kutak fúrási technológiájának kivitelezése. A termelés témakörbe az esetleg szükséges mechanikus termelő berendezések, valamint a felszíni gyűjtőrendszer, üzemeltetése tartozik. Végül a kőolaj, és a szénhidrogén termékek (benzin, gázolaj) távvezetéki szállítása is a specializáción végzett mérnök feladatai közé tartozik. A gázipar területén feladatuk a földgáz biztonságos és folyamos elszállítása a gáztermelő-mezőktől a fogyasztói berendezésekig, amely számos részterületet takar: a földgázszállító-, tároló- és elosztórendszerének üzemeltetése és irányítása, a gázzal való gazdálkodás. A szakterület nemcsak a földgázra terjed ki: a propán-bután gáz, a biogáz, a megújuló energiák is a e specializáción végzett mérnökök tevékenység körébe tartoznak.

A Földtudományi specializáción végzett mérnökök a következő feladatokat láthatják el: felelős műszaki vezetői tevékenység, üzemeltetési, fenntartási, vállalkozási, szakhatósági és szakoktatási feladatok, egyszerűbb fejlesztési és szakértői feladatok önálló megoldása, irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködés komplex tervezési munkákban, jogszabályokban vagy a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után szakértői jogosultság megszerzése. Különösen: az ásványi nyersanyagok és energiahordozók kutatása és a nyersanyag készletek felmérése, számítása, környezet- és természetvédelmi feladatok (bányászati rekultiváció, földtani környezet-szennyezési problémák elhárítása), szakvélemények készítése, szakhatósági állásfoglalások előkészítése, bányászattal kapcsolatos hidrogeológiai feladatok, vízkutatás, vízbeszerzés, hévíztermelés és gazdálkodás, felszín közeli földkéreg-zónák fizikai paramétereinek megmérése, a mérési adatok feldolgozása és meghatározott célú értelmezése, szoftver és hardver alrendszerek, adat- és tudásbázisú rendszerek kidolgozása, üzemeltetése.

Elhelyezkedési lehetőségek

A Bánya- és Geotechnikai specializáción végzett mérnökök elhelyezkedése a következő helyeken történhet: mélyműveléses szén- és ércbányák, külfejtéses lignit-, kő-, kavics- és egyéb bányák, alagútépítés, mélyépítés, robbantástechnika, rekultiváció, környezetvédelmi feladatok megoldása, földmérési, vízépítési munkákkal foglalkozó vállalatok, önkormányzatok, környezetvédelmi cégek, szakirányú hatóságok. A vállalkozó mérnök végezhet szaktanácsadást, valamint a szakterületen (külön engedéllyel) szakértői tevékenységet.

A Nyersanyagelőkészítési specializáción végzett mérnökök felvevő területe a primer ásványi nyersanyagtermelés (érc- és szén-, kő-, kavics-, homok- és más nemfémes ásványinyersanyag-bányászat), a hulladékgazdálkodás (hulladékhasznosító és újrahasznosító üzemek, hulladék-előkészítőművek, válogató-művek), környezetvédelmi vállalatok és vállalkozások, energiatechnika, erőmű-ipar, mészkő- és szénőrlő-üzemek, salakelőkészítő-művek, salakkezelő-üzemek, építőipar (cementipar, finom- és durva-kerámiaipar), vegyipar és élelmiszeripar (őrlőüzemek, aprító, granuláló és osztályozó üzemek), biotechnika és gyógyszeripar, élelmiszeripar, gumiipar, állami és közhivatalok (pl. Környezetvédelmi Felügyelőségek, önkormányzatok), ipari tanácsadó, önálló vállalkozói tevékenység, valamint szakértői tanácsadó szolgáltatás.

Az Olaj- és Gázmérnöki specializáción végzett mérnökök elsősorban hazai és – megfelelő szintű nyelvismeret esetén – nemzetközi olaj- és gázipari cégeknél, gázszolgáltatóknál, gázipari vállalatoknál és kisvállalkozásoknál továbbá önkormányzatoknál és államigazgatási szerveknél helyezkedhetnek el. A hazai olaj- és gázipar számos vezetője végzett e szakterületen, de több volt hallgatónk dolgozik a világ minden táján. Az elmúlt években a friss diplomások több, mint 90%-a a szakmában maradt, közel 30% külföldön talált munkát. A világ olaj- és gázkészletei még hosszú távon elegendőek, emiatt az olaj- és gázmérnöki szakirányú tudás a jövőben is perspektivikus.

A Földtudományi specializáción végzett mérnök elhelyezkedés a következő területeken történhet: bányászati tevékenység, földtani kutatással foglalkozó kutató intézetek (alapkutatás és nyersanyagkutatás), környezet- és természetvédelmi hivatalok, szakhatósági intézmények, önkormányzati hivatalok (terület- és településfejlesztés), önálló vállalkozások (szakértői tanácsadás, környezetvédelem, kármentesítés), vízügyi igazgatóságok, vízművek, vízgazdálkodási intézetek, környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti parkok, építőipar (alapozás, mélyépítés, út, vasút, alagút, metró), ipari tanácsadással, szakértői tevékenységgel és tervezéssel foglalkozó vállalkozások, hulladék elhelyezéssel foglalkozó vállalkozások.

Környezetmérnöki alapszak

Információk:
Tantárgyleírások
Tanterv

Specializációk:

Specializációk
Geokörnyezetmérnöki specializáció tájékoztató
Környezettechnikai specializáció  tájékoztató

A képzés célja

Olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban (MSc szinten) történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Környezetmérnök (BSc)

A képzési forma és idő

Nappali tagozat, 7 félév. Az átlagos heti óraszám 27. Egy félévben 15 oktatási hét van. 7 félév alatt az előadások és gyakorlatok összes óraszáma 2900 körüli.

Az ideális jelentkező

Jelentkezz erre az alapszak specializációra, ha a mérnöki gondolkodást és környezetvédelmet szereted,

 • érdekelnek a természet- és műszaki tudományok,
 • a reáltárgyakat kedveled,
 • a mérnöki gondolkodást és környezetvédelmet szereted.

A képzés főbb tanulmányi területei

Természettudományos alapismeretek:
matematika fizika, kémia, biológia, ökológia, geológia
Gazdasági és humán ismeretek:
közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, szervezés, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek
Szakmai törzsanyag:
szakmai ismeretkörök (mérnöki ismeretek; biztonságtechnika, munkavédelem; földtudományi szakismeretek; egészségvédelem, közegészségügy; környezeti mérések, analitika, monitorozás; környezetvédelmi műszaki műveletek); környezettan [légkörtan (meteorológia); környezeti kémia]; környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem; levegőtisztaság-védelem; talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj- és rezgés védelem; sugárzásvédelem; természet és tájvédelem); környezetelemzés (környezetinformatika; környezetállapot-értékelés; környezetmenedzsment)
Differenciált szakmai ismeretek:

Geokörnyezetmérnöki specializáció
A specializáción a felszíni- és talajvízzel, földtani közeggel kapcsolatos környezetvédelmi problémák kerülnek a képzési középpontba, különös súlyt helyezve a szennyezések csökkentése, megelőzése, a bekövetkezett szennyezések kármentesítése területekre. A képzés súlyponti része az antropogén beavatkozások környezeti hatásainak az elemzése, a szennyezőanyag természeti és épített környezet elemei (különösen a víz és földtani közeg) kölcsönhatásainak, valamint a transzportfolyamatoknak a megismerése, elemzése, a várható kockázatok becslése, a kárcsökkentés, elhárítás, kármentesítés lehetőségeinek az elemzése, tervezése.

Környezettechnikai specializáció

A specializáció képzésének célja a mechanikai, fizikai-kémiai, termikus és biológiai eljárástechnikai alapismeretek (eljárásokat és berendezéseket); a települési és ipari hulladékok kezelését, ártalmatlanítását, hasznosítását, hasznos komponensei szelektív kinyerését, a környezet védelmét szolgáló sajátos technológiáik megismerése. A megszerzett tudással képesek lesznek az optimális technológiák eljárásainak és berendezéseinek kiválasztására, fő műszaki és gazdasági jellemzőinek meghatározására, valamint e technológiai rendszerek szakszerű üzemeltetésére – különös tekintettel szelektíven gyűjtött lakossági hulladékok, csomagolóanyagok, települési maradékanyagok, égetőműi salakok, elhasznált autók, háztartási gépek és más elektrotechnikai és elektronikai hulladékok, a gumi- és műanyaghulladékok, az építési hulladékok, a bányászati és kohászati melléktermékek (bányameddők, pernyék és salakok) feldolgozását, a levegő, víz és talaj tisztaságának megőrzését, ill. a szennyezett levegő-, víz és talaj tisztítását célzó üzemekre.

Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek (MSc, PhD)

A Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditálás alatt lévő tervezett mester képzésen (MSc), illetőleg más magyarországi és külföldi mesterképzéseken. A mesteroklevél birtokában a Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskolájában (vagy más egyetemeken akkreditált doktori iskolákban) nappali ösztöndíjas, vagy levelező formában PhD képzésen és lehet részt venni, amelyik PhD tudományos fokozatot nyújt.

A szakma szépségei

A környezetmérnöki szakon végző környezetmérnökök korunk egyik legnagyobb kihívásának: a természeti erőforrások értelemszerű és józan felhasználásának felelősei lesznek. Végzős mérnökeink az alábbi feladatokat láthatják el: környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálata, mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése; szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetése; hulladékgazdálkodási tervek elkészítése; környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) értékelése, kiválasztása, tesztelése, az üzemvitel ellenőrzése, szaktanácsadás; környezetvédelmi megbízotti, referensi, stb. feladatok ellátása; környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában való részvétel; hatásvizsgálatok végzése és hatástanulmányok összeállítása; közigazgatási, önkormányzat környezetvédelmi (település környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök betöltése; környezetvédelmi létesítményeket (veszélyes, kommunális hulladéktároló, hulladékégetőmű, stb.) üzemeltető szervezetekben mérnöki, üzemviteli feladatok ellátása; települési környezetvédelmi program készítése, a környezeti eljárások irányítása.

Elhelyezkedési lehetőségek

A környezetmérnökök felügyelőségeken, kisebb-nagyobb környezetvédelmi szakértő, tervező és kivitelező cégeknél helyezkedhetnek el. Nyelvtudás esetén a külföldi munkavállalás lehetősége is nagyon jó. Tanszékeink folyamatosan kapják a megkereséseket, munkahelyi felajánlásokat.

Földrajz alapszak

Specializációk:

specializáció Tantárgyleírás Tanterv
Geoinformatikus specializáció tantárgyleírások tanterv

A képzés célja

A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Geográfus (BSc)

A képzési forma és idő

Nappali tagozat, 6 félév, szemeszterenként 15 oktatási hét, átlagosan heti 25 óra.

Az eszményi jelentkező

Jelentkezz erre az alapszakra, ha

 • érdekelnek a körülötte zajló természeti és társadalmi folyamatok térszerkezetét kialakító és irányító törvényszerűségek,
 • szeretsz nyitott és értő szemmel utazni – csavarogni – szárazon, vízen és levegőben, és más kultúrákat, szokásokat és tájakat megismerni,
 • minél többet akarsz tudni arról, hogy miként segíthető és valósítható meg az ember, az állat- és a növényvilág egyensúlyát megőrző-javító tájtervezés.
  A képzés főbb tanulmányi területei:

Természettudományos alapismeretek:
természet- és társadalomtudományi alapismeretek (matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, Európai Uniós alapismeretek, közgazdaságtan, szociológia, demográfia); földtudományi alapismeretek (éghajlattan, térképtan, földtan); földrajzi alapismeretek (geomatematika, geoinformatika, földrajzi vizsgálati, kutatási módszerek, technikák)
Szakmai törzsanyag:
természetföldrajzi modul (felszínalaktan és belső erők, talajföldrajz, biogeográfia, hidrogeográfia); társadalomföldrajzi modul (népesség- és településföldrajz, általános gazdasági földrajz); regionális földrajzi modul (Európa természet- és társadalomföldrajza, Magyarország természet- és társadalomföldrajza, további regionális ismeretek)
Differenciált szakmai ismeretek:
a) táj- és környezetföldrajzi, település- és területfejlesztési, szakinformatikai specializációkhoz tartozó speciális ismeretkörök;
b) gyakorlati specializáció.

Gyakorlati képzés

Az alapszakon az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően gyakorlati specializációhoz csatlakozva legfeljebb 30 kreditpont szerezhető a tantervben meghatározottak szerint. A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek (MSc, PhD)

A Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditálás alatt lévő tervezett mester képzésen (MSc), illetőleg más magyarországi és külföldi mesterképzéseken. A mesteroklevél birtokában a Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskolájában (vagy más egyetemeken akkreditált doktori iskolákban) nappali ösztöndíjas, vagy levelező formában PhD képzésen és lehet részt venni, amelyik PhD tudományos fokozatot nyújt.

A szakma szépségei

A földrajz az egyetlen olyan tértudomány, amelynek egyik ága természettudomány (természetföldrajz), a másik társadalomtudomány (társadalomföldrajz). Ezért az egyetlen igazán széles híd e két nagy tudományterület között. Az összefüggések és kapcsolatrendszerek föltárása segítségével a geográfus – miközben saját tudománya törvényszerűségeit vizsgálja – ráirányítja a figyelmet a földtan, a biológia, a néprajz, a szociológia, a történelem, a közgazdaságtan, a vallás, a nyelv, a politika, az építészet, a művészettörténet, sőt az irodalom legjellemzőbb sajátosságaira is. Hogy erről meggyőzzük hallgatóinkat minden tanévben a szorgalmi időszakban legalább egy 5 napos tanulmányutat szervezünk az ország különböző tájaira és szomszédos országok hozzánk közeli határvidékeire.

Az alapfokozat képessé teszi a geográfust: a földrajzi szakirodalom feldolgozására, kritikai értékelésére; a Földön lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok sajátosságainak és kölcsönhatásainak felismerésére; a természet- és társadalomföldrajzi rendszer fő elemeinek ismeretében értelmezni azok törvényszerűségeit, szerkezetüket, kölcsönhatásaikat és változásaikat; a földrajzi környezet komplex felmérésére, a természeti, társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok tematikus térképezésére; földrajzi, térbeli adatok elemzésére, modellezésére, az eredmények értékelésére, megjelenítésére, térképezésére; a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli rendjének meghatározására.

Elhelyezkedési lehetőségek

Államigazgatási, vízügyi, környezet- és természetvédelmi, földtani, térképészeti, bánya- és szakhatósági területi intézményeknél és hivataloknál, önkormányzatoknál, környezetvédelmi, településfejlesztési, idegenforgalmi intézményeknél, terület- és településfejlesztési, környezet-, táj- és természetvédelmi, államigazgatási szerveknél, beruházással, infrastruktúrával foglalkozó vállalatoknál és vállalkozóknál, falu- és településszövetségeknél.

Mindez a későbbiek során a munkavállalásnál is előnyös lehetőségeket kínál, hiszen hallgatóink sokszor már a képzés ideje alatt kapcsolatba kerülnek az ipari cégekkel, ott végzik kötelező 6 hetes szakmai gyakorlatukat, és ottani szakember útmutatásával írják meg szakdolgozatukat. A gyakorlati helyek megszervezéséhez a szaktanszékek minden esetben segítséget nyújtanak. Számos esetben olyan közvetlen kapcsolat alakul ki a hallgató és a cég között, mely hozzásegítheti a hallgatót, a végzést követő mielőbbi munkába álláshoz.

BSc végzettségű hallgatóink olyan, speciális mérnöki szaktudást igénylő munkakörökre is pályázhatnak, melyek betöltése sokszor csak a karon szerzett végzettséggel oldható meg. Gondoljunk csak a bánya- és geotechnikai mérnöki, az olaj- és gázmérnöki, vagy a nyersanyagelőkészítési mérnöki szakmákra. A környezetmérnöki alapszakunk képzése is eltér az ország más ilyen jellegű szakjaitól, hiszen itt speciális, a földtudományokhoz köthető szakmai ismeretek sajátíthatók el. Igaz ez az állítás a földrajz alapszakra is, mivel az itt végzettek az általános földrajzi ismereteken túl egy speciális földtudományi szemléletet is kapnak. Ilyen szempontból ezek a képzések is egyedülállók az országban.

A Műszaki Földtudományi Kar széles körű ipari kapcsolatokkal rendelkezik mind hazai, mind nemzetközi vonalon. Csak megemlítve néhány hazai és nemzetközi céget a sorból: Alcufer Kft., FGSZ Földgázszállító Zrt., Környezetvédelmi Felügyelőségek, Mátrai Erőmű Zrt., Michelin Hungária Zrt., MOL Nyrt., Omya Hungária Kft., PannErgy, Rotaqua Kft., Rotary Fúrási Zrt., Vízügyi Igazgatóságok, Wildhorse Energy Hungary Kft.

A támogatók bővebb körét az alábbi linkre kattintva tekintheti meg.