Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 06. 17.
Geográfus mesterszak

Információk:

Választható szakirány: Geoinformatika

Képzési idő: 4 félév, az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma 120 kredit

Számításba vehető alapképzési szakok: földrajz, földtudomány, környezettan, építészmérnök, földmérő és földrendező mérnök, tájépítő és kertépítő mérnök, környezetmérnök, turizmus-vendéglátás

Oktatott szakmai ismeretek: adatgyűjtés, elemzés, térinformatikai szoftver ismeretek(ArcGIS, Multispec, Erdas stb.), adatbázis-kezelés, modellalkotás, szakági programozás, webtérképezés, műszaki informatika.
Ezen felül: Tér és társadalom kapcsolatelemzés, K+F és projektmenedzsment, Táj- és környezettervezés, Regionális- ls területi fejlesztés.

Az oklevélben szereplő szakképzettség: Okleveles Geográfus (MSc.)

Elhelyezkedési lehetőségek: országos hatáskörű szervek, államigazgatási-, vízügyi-, környezeti-, táj- és természetvédelmi szakhatóságok, területi- településfejélesztési szervek, kistérségi társulások, önkormányzatok.

Elérhetőség: Földrajzi Intézet,
3515 Miskolc-Egyetemváros
46/565-072

Földrajz-Geoinformatikai Intézet hivatalos honlapja

A cél olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak legyenek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Alkalmasak:

• az adatgyűjtés folyamatát önállóan és értelmezetten végigvezetni,

• az önállóan gyűjtött adatokat adatbázisrendszerbe rendezni, vagy a beszerzett adatokat geoinformatikai alapon rendszerezni,

• a rendezett adatbázisokban műveletek végzésére és modellalkotásra,

• az adatgyűjtés, elemzés, megjelenítés szempontjából a legismertebb térinformatikai szoftverek (ArcGIS, Idrisi, AutoCAD, Grass stb.) használatára.

Az országos geográfus képzés céljaihoz hasonlóan képzésünk eddig is és a jövőben is korunk társadalmi-gazdasági kihívásainak, a helyi és regionális társadalmi önszerveződés és intézményrendszer megerősödésével összefüggő feladatoknak kívánt és kíván megfelelni. Általánosságban olyan problémamegoldó, elmélyült természet és társadalomtudományi ismereteinek szintetizálására, térlátásra és térbeli gondolkodásra képes szakember (geográfus) képzése a cél, aki a földrajzi környezet kölcsönhatásait, térbeli sajátosságait kutatja. Továbbra is olyan geográfusok képzése is a célunk, akik a műszaki, széleskörű műszaki földtudományi alapképzésre támaszkodva ismerik a földrajzi burkok és rendszerei természetes működését, valamint ezek társadalomföldrajzi hatását. A Miskolcon végzett, alapvetően térinformatikai és geomorfológiai beállítottságú geográfusok a kutatásban és a gyakorlatban egyaránt alkalmasak az összetett szemléletű táj-, környezet-, természetvédelmi és gazdálkodási szempontok, a gyakorlati település-, illetve területfejlesztési, tájépítészeti elképzelések, valamint az államigazgatási és vállalkozói döntések előkészítésére, vagy meghozatalára. A geográfusok helyi oktatása lehetővé teszi, hogy a környezet sokrétű hatásait a hallgatók összefüggéseiben és átfogóan megismerjék.