Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 06. 17.
Környezetmérnöki alapszak

Információk:

Specializációk:

Specializációk
Geokörnyezetmérnöki specializáció tájékoztató
Környezettechnikai specializáció tájékoztató

A képzés célja

Olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban (MSc szinten) történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Környezetmérnök (BSc)

A képzési forma és idő

Nappali tagozat, 7 félév. Az átlagos heti óraszám 27. Egy félévben 15 oktatási hét van. 7 félév alatt az előadások és gyakorlatok összes óraszáma 2900 körüli.

Az ideális jelentkező

Jelentkezz erre az alapszak specializációra, ha a mérnöki gondolkodást és környezetvédelmet szereted,

  • érdekelnek a természet- és műszaki tudományok,
  • a reáltárgyakat kedveled,
  • a mérnöki gondolkodást és környezetvédelmet szereted.

A képzés főbb tanulmányi területei

Természettudományos alapismeretek:
matematika fizika, kémia, biológia, ökológia, geológia
Gazdasági és humán ismeretek:
közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, szervezés, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek
Szakmai törzsanyag:
szakmai ismeretkörök (mérnöki ismeretek; biztonságtechnika, munkavédelem; földtudományi szakismeretek; egészségvédelem, közegészségügy; környezeti mérések, analitika, monitorozás; környezetvédelmi műszaki műveletek); környezettan [légkörtan (meteorológia); környezeti kémia]; környezeti elemek védelme (vízminőség-védelem; levegőtisztaság-védelem; talajvédelem; hulladékgazdálkodás; zaj- és rezgés védelem; sugárzásvédelem; természet és tájvédelem); környezetelemzés (környezetinformatika; környezetállapot-értékelés; környezetmenedzsment)
Differenciált szakmai ismeretek:

Geokörnyezetmérnöki specializáció
A specializáción a felszíni- és talajvízzel, földtani közeggel kapcsolatos környezetvédelmi problémák kerülnek a képzési középpontba, különös súlyt helyezve a szennyezések csökkentése, megelőzése, a bekövetkezett szennyezések kármentesítése területekre. A képzés súlyponti része az antropogén beavatkozások környezeti hatásainak az elemzése, a szennyezőanyag természeti és épített környezet elemei (különösen a víz és földtani közeg) kölcsönhatásainak, valamint a transzportfolyamatoknak a megismerése, elemzése, a várható kockázatok becslése, a kárcsökkentés, elhárítás, kármentesítés lehetőségeinek az elemzése, tervezése.

Környezettechnikai specializáció

A specializáció képzésének célja a mechanikai, fizikai-kémiai, termikus és biológiai eljárástechnikai alapismeretek (eljárásokat és berendezéseket); a települési és ipari hulladékok kezelését, ártalmatlanítását, hasznosítását, hasznos komponensei szelektív kinyerését, a környezet védelmét szolgáló sajátos technológiáik megismerése. A megszerzett tudással képesek lesznek az optimális technológiák eljárásainak és berendezéseinek kiválasztására, fő műszaki és gazdasági jellemzőinek meghatározására, valamint e technológiai rendszerek szakszerű üzemeltetésére – különös tekintettel szelektíven gyűjtött lakossági hulladékok, csomagolóanyagok, települési maradékanyagok, égetőműi salakok, elhasznált autók, háztartási gépek és más elektrotechnikai és elektronikai hulladékok, a gumi- és műanyaghulladékok, az építési hulladékok, a bányászati és kohászati melléktermékek (bányameddők, pernyék és salakok) feldolgozását, a levegő, víz és talaj tisztaságának megőrzését, ill. a szennyezett levegő-, víz és talaj tisztítását célzó üzemekre.

Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek (MSc, PhD)

A Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditálás alatt lévő tervezett mester képzésen (MSc), illetőleg más magyarországi és külföldi mesterképzéseken. A mesteroklevél birtokában a Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskolájában (vagy más egyetemeken akkreditált doktori iskolákban) nappali ösztöndíjas, vagy levelező formában PhD képzésen és lehet részt venni, amelyik PhD tudományos fokozatot nyújt.

A szakma szépségei

A környezetmérnöki szakon végző környezetmérnökök korunk egyik legnagyobb kihívásának: a természeti erőforrások értelemszerű és józan felhasználásának felelősei lesznek. Végzős mérnökeink az alábbi feladatokat láthatják el: környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálata, mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése; szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelési technológiáinak üzemeltetése; hulladékgazdálkodási tervek elkészítése; környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) értékelése, kiválasztása, tesztelése, az üzemvitel ellenőrzése, szaktanácsadás; környezetvédelmi megbízotti, referensi, stb. feladatok ellátása; környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában való részvétel; hatásvizsgálatok végzése és hatástanulmányok összeállítása; közigazgatási, önkormányzat környezetvédelmi (település környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői munkakörök betöltése; környezetvédelmi létesítményeket (veszélyes, kommunális hulladéktároló, hulladékégetőmű, stb.) üzemeltető szervezetekben mérnöki, üzemviteli feladatok ellátása; települési környezetvédelmi program készítése, a környezeti eljárások irányítása.

Elhelyezkedési lehetőségek

A környezetmérnökök felügyelőségeken, kisebb-nagyobb környezetvédelmi szakértő, tervező és kivitelező cégeknél helyezkedhetnek el. Nyelvtudás esetén a külföldi munkavállalás lehetősége is nagyon jó. Tanszékeink folyamatosan kapják a megkereséseket, munkahelyi felajánlásokat.