Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2014. 11. 26.
Nemzetközi képzés

A Műszaki Földtudományi Kar oktatási, szakmai, tudományos kapcsolatai, tevékenységi köre nagyobbrészt országos és nemzetközi vonatkozású.

A Nemzetközi együttműködés terén 1990-2000 között végbement átalakulást követően a kapcsolatok mára már stabilizálódtak. A korábbi döntően Kelet- és Közép-Európai kapcsolatrendszer részben megszűnt, vagy jelentősége csökkent. A Kar, a tanszékek az elmúlt években eredményesen kapcsolódtak be a PHARE, NATO, EU támogatású projektekbe. Több mint tíz jelentősebb nemzetközi kutatási program kidolgozásában és megvalósításában vettünk/veszünk részt. Ezek a programok nagyban segítik a fiatal oktatók, kutatók, PhD hallgatók nemzetközi mobilitását, hazai és nemzetközi konferenciákon való részvételét, a hazai és nemzetközi tudományos közéletben való aktív bekapcsolódását. A Kar nemzetközi szinten is kiemelt feladatának tekinti a tudományterületén tevékenykedő szakmai, tudományos testületekkel, bizottságokkal, szervezetekkel való rendszeres és aktív kapcsolattartást, számos, a kar szakterületéhez kötődő nemzetközi szakmai szervezet munkájában vesznek részt karunk oktatói, kutatói.

A Kar illetve a tanszékek számos nemzetközi tudományos-szakmai rendezvény szervezését vállalták fel. A tudományos rendezvények szakmai anyagait magyar és idegen nyelvű kiadványokban jelentettük meg a ME Közleményei Sorozatban, illetőleg külön konferencia kiadványokban.

A nemzetközi oktatási együttműködésben az LEONARDO, ERASMUS, és a SOCRATES programok, a TéT keretei, a DAAD, a CDG és az Osztrák- Magyar Akció Alapítvány, IAESTE támogatása számos hallgatónk külföldi részképzését tette lehetővé az elmúlt években.  A részképzés keretében külföldi egyetemeken végzett szakmai munka elismerését jelent, hogy az elmúlt 5 évben is több hallgatónkat hívták vissza a külföldi egyetemek a diploma megszerzését követően, kutatómunkára, PhD képzésre. Az MFK jelenleg is nagy súlyt helyez a hallgatói mobilitás támogatásra és ezt a jövőben bővíteni kívánjuk. Terveink szerint az új képzési rendszernek megfelelően az MSc kurzusok hallgatói részére biztosítjuk a részképzés lehetőségét akár küldő, akár fogadó intézményként. A részképzések megkönnyítése érdekében a képzési programokat (MSc) egyeztettük, ill. egyeztetjük a külföldi partner egyetemekkel, így könnyebb lesz a kredit-befogadás ill. a kredit-átszámítás. Az egyetemi hallgatói mobilitási programok itt érhetők el.

A graduális képzésen túlmenően jelenleg is van igény angol, orosz nyelvű szakmai továbbképzések, szakirányú továbbképzések meghirdetésére. A kiemelt két szak (olaj és gázmérnöki, hidrogeológus mérnöki) esetében reális igény van arab és fejlődő országok részéről hallgatói jelentkezésre, de e mellett az EU országokból is várható jelentkezés.

Az MFK élő és szoros kapcsolatot tart fenn jogelődje a híres selmecbányai Akadémia jogutód karaival – Erdőmérnöki Kar, NyME Sopron, Műszaki Anyagtudományi Kar, ME – valamint a magukat az Akadémia szellemi örököseinek tartó karokkal, egyetemekkel – TU Montanuniversität Leoben, Fakulta B.E.R.G. TU Kosice, TU Zvolen, TU Ostrava. A 2001- ben aláírt „Deklaráció” szellemében közösen ápoljuk az egykori Akadémia örökségét.

A Kar részvétele nemzetközi képzésekben

A Műszaki Földtudományi Kar nagy súlyt helyez a hallgatói mobilitás támogatásra. A végzős hallgatók 10-15%-a vesz részt részképzésen, elsősorban német egyetemeken. A részképzések megkönnyítése érdekében a képzési programokat (MSc) egyeztettük, ill. egyeztetjük a külföldi partner egyetemekkel, így könnyebb a kredit-befogadás illetve a kredit-átszámítás.

A Kar tagja a FEMP-nek (Federation of European Mineral Programs) melynek keretében három EMC (European Mining Course), EMEC (European Mineral Engineering Course) EGEC (European Geotechnical and Environmental Course) képzési program érhető el, amelyek képzésébe hallgatókat küldünk és hallgatókat fogadunk. A FEMP munkájában résztvevő oktatási intézmények: Aalto University, Delft University of Technology, Miskolc University, RWTH Aachen University, Wroclaw University of Technology. A FEMP tagjai között jelenleg 35 ipari partner szerepel, közöttük a világ vezető bányászati cégeivel, amelyek támogatásával éves szinten 50-60 fő vehet részt összesen a kurzusokon. A vállalatok közvetlenül juttatnak el a FEMP-hez ösztöndíj és szakmai gyakorlat felhívásokat, állásajánlatokat. A hallgatók mindhárom kurzus keretében számos bányaüzemet és céget látogatnak meg. A 2006-tól kialakult szerkezetben, mindhárom képzésben a hallgatók egyaránt tanulnak közép-kelet- és nyugat-európai egyetemeken.

A képzési kurzusok angol nyelven folynak, egyeztetett program alapján. Az EMEC (European Mineral Engineering Course) kurzus 2014-től 2 éves mesterképzéssé alakul át, melyben a Kar 2 hónapos oktatást biztosít nemzetközi- és saját hallgatóinknak Miskolcon. Az EGEC kétéves mesterképzési programjának hallgatói az első félévet a Miskolci Egyetemen töltik. E képzési lehetőségről részletesen itt olvashat.

Ez a szerkezet – az angol szakmai nyelv elsajátítása mellett – olyan kompetenciákat fejleszt ki a hallgatókban, melyeket hagyományos mesterképzés során nem kaphatnak meg. Erre az előnyre hamar felfigyelt az ipar is, és a programot kiemelten erős ipari támogatás és figyelem kíséri.

Diákjaink egyéni nemzetközi mobilitásának fő színtere az európai képzési csereprogram, az „Integrated Lifelong Learning Program” (a korábbi Erasmus és Leonardo programok). A karon jelenleg több mint 50 tantárgy érhető el angol nyelvű oktatással.

A fentieken túlmenően a kar tanszékeinek, intézeteinek külföldi tudományos együttműködő partner intézetei is fogadják hallgatóinkat különböző pályázati támogatások keretében, főként diplomamunka és szakdolgozat készítésére.