Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2020. 02. 16.
Intézetek

A Műszaki Földtudományi Karon 7 darab Intézet működik. Az alábbi listában kaphat tájékoztatást a szervezeti felépítésükről, valamint oktatási- és kutatási tevékenységeikről.

Ásványtani - Földtani Intézet

Az intézet gondozza a Műszaki Földtudományi alapszak Földtudományi szakirányát, mely alapképzésben nyújt geológus- és geofizikus-mérnöki szakismereteket. Ezek mellett gondozza a Földtudományi mérnöki mesterszakot, döntően a geológusmérnöki modult, mely egyedüli képzési lehetőségként kínálkozik az országban. Emellett alaptárgyi képzést nyújt Ásvány- és kőzettani alapismeretek, Geológia tárgyakból mindhárom alapszak részére; Magyarország földtana, Környezetföldtan tárgyakból évfolyamszinten egyes alapszakoknak. Az intézet tanszékei által oktatott főbb területek: ásványtani, földtani alaptárgyak oktatása a kar különböző alap- és mesterszakjain; kőzettani, földtani szaktárgyak a földtani szakok, szakirányok (geológus, geofizikus, hidrogeológus) részére; érces, nemérces nyersanyagok, kőszén teleptana és kutatása; kőolajföldtan, szénhidrogénkutatás; környezetföldtan és ásványvagyon gazdálkodás. Új irányként jelentkezett az 1990-es évektől a környezetföldtan, majd az utóbbi évtizedben a környezeti ásványtan, környezetgeokémia, valamint a bányászati hulladékok geokémiája.

Intézetigazgató: Dr. Mádai Ferenc, egyetemi docens
Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Zajzon Norbert, egyetemi docens
Földtan – Teleptani Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Németh Norbert, egyetemi docens

Az Intézet elérhetőségei:

Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar
Ásványtani-Földtani Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros

Adminisztrátor: Szászné Kovács Katalin
Intézeti adminisztráció: A/3. épület III. emelet 318.
E-mail: foldadm@uni-miskolc.hu
Telefon: +36-46-565-058, +36-565-111 Mellék: 12-04

Interneteselérhetőségek:
Ásványtani – Földtani Intézet

Az intézet rövid története

A 250 éves múlttal rendelkező intézet története a Selmeci Bányászati Akadémia első tanszékéig vezethető vissza. Az intézet előd tanszéke 1841-től felel a földtani, ásványtani tárgyak oktatásáért. Oktatói, illetve hallgatói között a magyar földtan és ásványtan olyan meghatározó alakjait tartja nyilván, mint Szabó József, Pettkó János, Ruprecht Antal, Wehrle Alajos, Szádeczky-Kardoss Elemér, Böckh Hugó, Pávai Vajna Ferenc, Rozlozsnik Pál, Földvári Aladár, Vitális István, Vendl Miklós. 1956 és 2007 között két önálló tanszéken folyt az oktatás. A Földtan-Teleptani Tanszékből önálló tanszékké vált ki a Hidro- és Mérnökgeológiai Tanszék. A két tanszék, oktatási profilját meghagyva 2007-től Ásványtani-Földtani Intézetként működik.

Kutatás

Az intézetben folyó kutatások jelentős része a nyersanyagkutatás különböző területeihez –– ásványparagenezisek, geokémia, teleptan, szerkezetföldtan, tektonika, nyersanyag-kitermelés környezeti hatásai, alternatív energiahordozók földtana –– kapcsolódik. Ezek integráltan jelennek meg a jelenleg futó CriticEl projektben is. A kutatási tevékenység országosan és nemzetközi szinten is elismert a leíró- és topografikus ásványtan, archeometria terén, valamint a paleogén korú kőzetek óriásegysejtűek segítségével történő korhatározásában. Az intézet rendszeres terepi földtani vizsgálatokat végez alapkutatási és alkalmazott kutatási célból. A laboratóriumi nagyműszerek –– elektronsugaras mikroszonda, röntgen diffraktométer, röntgen fluoreszcens spektrométer, Gandolfi kamera, derivatográf –– komoly anyagvizsgálati hátteret jelentenek. Az utóbbi hat évben négy új, a Nemzetközi Ásványtani Szövetség által elfogadott felfedezése történt meg itt, és továbbiak vannak folyamatban.

Oktatás

Az intézet gondozza a Műszaki Földtudományi alapszak Földtudományi szakirányát, mely alapképzésben nyújt geológus- és geofizikus-mérnöki szakismereteket. Ezek mellett gondozza a Földtudományi mérnöki mesterszakot, döntően a geológusmérnöki modult, mely egyedüli képzési lehetőségként kínálkozik az országban. Emellett alaptárgyi képzést nyújt Ásvány- és kőzettani alapismeretek, Geológia tárgyakból mindhárom alapszak részére; Magyarország földtana, Környezetföldtan tárgyakból évfolyamszinten egyes alapszakoknak. Az intézet tanszékei által oktatott főbb területek: ásványtani, földtani alaptárgyak oktatása a kar különböző alap- és mesterszakjain; kőzettani, földtani szaktárgyak a földtani szakok, szakirányok (geológus, geofizikus, hidrogeológus) részére; érces, nemérces nyersanyagok, kőszén teleptana és kutatása; kőolajföldtan, szénhidrogénkutatás; környezetföldtan és ásványvagyon gazdálkodás. Új irányként jelentkezett az 1990-es évektől a környezetföldtan, majd az utóbbi évtizedben a környezeti ásványtan, környezetgeokémia, valamint a bányászati hulladékok geokémiája.

Szakmai és oktatási kapcsolatok

Az intézet neves európai és hazai szakmai szervezetekkel, kutatóintézetekkel, cégekkel van kapcsolatban: European Federation of Geologists, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Politechnica Wroclawska, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kjeoy Research and Education Centre, Department of Geological Engineering, Istanbul Technical University (ITU), Rotaqua Kft., Wildhorse Energy Hungary Kft.

Bányászati és Geotechnikai Intézet

Az intézet a műszaki földtudományi alapszak bánya- és geotechnikai szakirányának, valamint a bánya- és geotechnikai mérnöki mesterszaknak a szakfelelőse. Az oktatás fő tématerületei a következők: ásványi lelőhelyek értékelése, építőanyagok, energiahordozók és energiaforrások, bányanyitás és bányaépítés, bányászati technológiák és gépeik, műszaki ábrázolás és géptan, szivattyúk, kompresszorok, geomechanika, kőzetmechanika, bányabiztonság, gépek karbantartása és diagnosztikája, héjak és lemezek optimális tervezése, valamint zaj és vibráció. Oktatási feladatokat a tématerületeknek megfelelően a kar más szakjain, sőt a Gépészmérnöki és Informatikai Karon folytatott energetikai mérnök képzésben is ellát. Az intézet a BSc és az MSc képzések mellett a karon folyó doktori képzésben is részt vesz, továbbá az ipar gyakorlati igényeit kielégítő oktatási feladatokra is vállalkozik. Az oktatási munkát külső kollégák, üzemi szakemberek is segítik speciális gyakorlati ismereteik átadásával.

Intézetigazgató: Dr. Molnár József, egyetemi docens
Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Debreczeni Ákos, egyetemi docens
Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Molnár József, egyetemi docens

Az Intézet elérhetőségei:

Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar
Bányászati és Geotechnikai Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros

Adminisztrátor: Szegediné Körmöndi Lilla
Intézeti adminisztráció: A/4. épület II. emelet 242.
E-mail: bgtadm@uni-miskolc.hu
Telefon: +36-46-565-068, +36-565-111 Mellék: 20-18

Interneteselérhetőség:
Bányászati és Geotechnikai Intézet

Az intézet rövid története

Az intézet 2007. január 1-én alakult, de tanszékei tiszteletet parancsoló korúak. Közel negyed évezredesek. A bányászati tanszéket 1770-ben, több mint 240 éve alapították a Selmeci Akadémián. Első professzora Cristoph Traugott Delius volt, akinek méltán híres bányaműveléstani könyve közel egy évszázadnyi időre a kor meghatározó jelentőségű bányaművelési szak- és tankönyve lett. A bányászati tanszéken belül különült el 1865-ben a bányagéptani, majd 1872-ben a geodéziai és bányaméréstani szakterület. Ezek a továbbiakban önálló szaktanszékekként működtek, míg a megmaradó tanszék a bányaműveléstan kérdéseivel foglalkozott. Napjaink magyar bányamérnökei kevés kivétellel mind a selmeci iskola utódintézményeiben, 1920-tól Sopronban, majd 1959 óta Miskolcon szerezték meg oklevelüket.

Kutatás

Az intézet eddig is részt vett és jelenleg is részt vesz különböző témájú TÁMOP kutatásokban. Korábban a fenntartható természeti erőforrás-gazdálkodással, jelenleg a kritikus elemek készleteit kutató CriticEl, valamint a felszíni és felszín alatti vizekkel foglalkozó Kútfő programban. Néhány további ipari kutatás az utóbbi időből: kotrógépek jövesztő szerveinek tervezése a kőzetek optimális felaprításához, bányagép diagnosztika és biztonságtechnikai vizsgálatok, kőzetek,geopolimerek mechanikai vizsgálatai, valamint külfejtési rézsűk állékonysági vizsgálata. A kutatásokat geomechanikai, kőzetmechanikai, biztonságtechnikai, kőzetforgácsolási CAD, valamint zaj és vibráció laboratóriumok segítik. Az utóbbi években jelentős fejlesztések voltak a kőzetmechanikai laboratóriumban, melyben nagy mélységekben uralkodó feszültségek is modellezhetővé váltak. Hasonló fejlesztések voltak a rezgésmérés és a pormérés technikákban is.

Oktatás

Az intézet a műszaki földtudományi alapszak bánya- és geotechnikai szakirányának, valamint a bánya- és geotechnikai mérnöki mesterszaknak a szakfelelőse. Az oktatás fő tématerületei a következők: ásványi lelőhelyek értékelése, építőanyagok, energiahordozók és energiaforrások, bányanyitás és bányaépítés, bányászati technológiák és gépeik, műszaki ábrázolás és géptan, szivattyúk, kompresszorok, geomechanika, kőzetmechanika, bányabiztonság, gépek karbantartása és diagnosztikája, héjak és lemezek optimális tervezése, valamint zaj és vibráció. Oktatási feladatokat a tématerületeknek megfelelően a kar más szakjain, sőt a Gépészmérnöki és Informatikai Karon folytatott energetikai mérnök képzésben is ellát. Az intézet a BSc és az MSc képzések mellett a karon folyó doktori képzésben is részt vesz, továbbá az ipar gyakorlati igényeit kielégítő oktatási feladatokra is vállalkozik. Az oktatási munkát külső kollégák, üzemi szakemberek is segítik speciális gyakorlati ismereteik átadásával.

Szakmai és oktatási kapcsolatok

Néhány cég, amelytől az intézet kutatási feladatokra megbízást kapott, illetve az oktatásban, szakmai gyakorlatok biztosításában partnere volt: Colas Északkő Bányászati Kft., Hacettepe University Department of Mining Engineering (Ankara, Törökország), Mátrai Erőmű Zrt., Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt. és a MOL Nyrt.

Földrajz- Geoinformatika Intézet

Az intézet a Földrajz alapszak oktatásáért felelős, amelynek választható szakiránya a geoinformatikai kutató. A szak célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegennyelv tudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről. Az alapképzésre épülő Geográfus mesterszakon a geoinformatika szakirány választható. A mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik a természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértése alapján képesek eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására, az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására.

Intézetigazgató: Prof. Dr. Kocsis Károly, akadémikus, egyetemi tanár
Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Dobos Endre, egyetemi docens
Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék, Vezető:Siskáné Dr. Szilasi Beáta, egyetemi docens

Az Intézet elérhetőségei:

Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar
Földrajz-Geoinformatika Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros

Adminisztrátor: Oroszné Gyopár Éva
Intézeti adminisztráció: A/4. épület III. emelet 302.
E-mail: ecosagan@uni-miskolc.hu
Telefon: +36-46-565-074, +36-565-111 Mellék: 17-43

Interneteselérhetőségek:
Földrajz- Geoinformatikai Intézet
Természetföldrajz – Környezettan Intézeti Tanszék
Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék

Az intézet rövid története

Az elmúlt évtizedekben a Bányamérnöki (ma Műszaki Földtudományi) Kar az oktatási profiljának szélesítése, a földtudományi képzés teljessé tétele és a meglévő adottságok jobb kihasználása érdekében több szakiránnyal gazdagította képzési profilját. A geográfus-mérnöki szakirány számára az egyetem és a kar 1992-ben Földrajz-Környezettani Tanszék alapítását határozta el, és megindította a műszaki földtudományi szakon belül a képzést. 1993-ban a tanszék élére a földrajztudományok doktorát, Dr. Hahn Györgyöt hívta meg a kar vezetése. A tanszék 2000-ben kettévált Természetföldrajz-Környezettan és Társadalomföldrajz Tanszékekre. Az akkor még a Környezetgazdálkodási Intézethez tartozó tanszékek 2007-től a Földrajz Intézet, majd 2013-tól a Földrajz- Geoinformatika Intézet keretein belül működnek.

Kutatás

Az intézet keretein belül folyó legjelentősebb kutatások a nemzetközi összefogásban megvalósuló geoinformatikai, azon belül talajtani, árvízvédelmi, tájhasználat-optimalizálási és környezeti modellezési, térképezési és adatbázisfejlesztési projektek, valamint a társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli elemzésével, értelmezésével, leírásával foglalkozó kutatások. Az intézet szorosan együttműködik a Miskolci Egyetem más intézeteivel együtt megvalósuló projektekben. Kiemelkedő jelentőségű a társadalmi hatások mikroszintű vizsgálata. Jelentősebb kutatások: V4 soil (Validation of the Central European soil database); Floodlog (Flood modeling and logistic model development for flood crisis management); e-SOTER (Regional pilot platform as EU contribution to a Global Soil Observing System); GS Soil (Assessment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data); „„The Cross Border Knowledge Bridge in the Renewable Energy Sources Cluster in the East Slovakia and North Hungary”” (KNOWBRIDGE) projekt; „„Study of municipalities and other entities readibility to address flood protection, increase their knowledge level in accordance with legislation”” HUSK/1011/2.1.2/0058, valamint számos OTKA kutatás.

Oktatás

Az intézet a Földrajz alapszak oktatásáért felelős, amelynek választható szakiránya a geoinformatikai kutató. A szak célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegennyelv tudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről. Az alapképzésre épülő Geográfus mesterszakon a geoinformatika szakirány választható. A mesterszak célja olyan szakemberek képzése, akik a természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértése alapján képesek eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására, az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására.

Szakmai és oktatási kapcsolatok

Az intézet kutatási partnerei: MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet, Szent István Egyetem, MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet, European Commission Joint Research Center, Institute of Environment and Sustainability (Ispra, Olaszország), Kassai Műszaki Egyetem (Szlovákia), Kassai Biztonságmenedzsment Főiskola (Szlovákia).

Geofizikai és Térinformatikai Intézet

A Geofizikai Intézeti Tanszék a Műszaki Földtudományi alapszak Földtudományi Szakirányán a geofizikai tantárgycsoport oktatásáért felel. A tanszék a Földtudományi Mérnöki mesterszak, Geofizikus-mérnöki és Geoinformatikus-mérnöki szakirányainak a felelőseként irányítja az egyetemi képzést. Több tárgy oktatását ellátja a Környezetmérnöki alapszakon, a Földrajz alapszakon, a Műszaki Földtudományi alapszak szakirányain, valamint a Műszaki Földtudományi Kar összes MSc szakján. A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában az Alkalmazott geofizikai kutatások tématerülethez tartozó témacsoportokat gondozza. A tématerületen történő doktori képzés eredményességét jelzi az egyetemi szinten kiemelkedőnek és országosan is jónak számító 50% közeli „„fokozatot szerzett/doktori képzésre felvettek”” aránya. A Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék a Műszaki Földtudományi Kar minden hallgatóját oktatja a BSc és többségüket az MSc képzésben is. Témavezetéssel és több doktori tárgy oktatásával vesz részt a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola munkájában.

Intézetigazgató: Dr. Havasi István, egyetemi docens
Geofizikai Intézeti Tanszék, Vezető: Prof. Dr. Szabó Norbert Péter, egyetemi tanár
Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Havasi István, egyetemi docens

Az Intézet elérhetőségei:

Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar
Geofizikai és Térinformatikai Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros

Adminisztrátor: Kisfalusi Sándorné (Zsuzsa)
Intézeti adminisztráció: A/2. épület II. emelet 204.
E-mail: gbmks@uni-miskolc.hu
Telefon: +36-46-565-070, +36-565-111 Mellék: 16-46 vagy 11-08

Interneteselérhetőségek:
Geofizikai és Térinformatikai Intézet
Geofizikai Intézeti Tanszék
Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék

Az intézet rövid története

Az intézet 2007-ben alakult a Geodéziai és Bányaméréstani, valamint a Geofizikai Tanszékekből. A Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék a Cséti Ottó által Selmecbányán 1872-ben alapított Bányaméréstan és Geodézia Tanszék jogutódja. A Geofizikai Intézeti Tanszék jogelődjét, Tárczy-Hornoch Antal akadémikus kezdeményezésére –– Európában az elsők között –– a selmecbányai Bányászati Akadémia jogutód intézményében, Sopronban, a FöldmérőmérnökiKar keretében Kántás Károly professzor, akadémikus vezetésével alapították 1951-ben.

Kutatások

A Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék fontosabb kutatási témái: hagyományos geodéziai-bányamérési, mérnökgeodéziai, geometriai adatnyerési eljárások a térinformatikában, térinformatika, geoinformatika, geodéziai információ-technológia, geostatisztika, kockázatszámítás. A Geofizikai Intézeti Tanszék fő kutatási profilját az alapítás óta a nyersanyagok felkutatásához és kitermeléséhez, valamint a környezetünk megóvásához kapcsolódó alap- és alkalmazott kutatások, módszer- és műszerfejlesztések fedik le. A tanszék jelentős szerepet játszott a szénhidrogén-kutatást szolgáló tellurikus –– később a magnetotellurikus –– módszer hazai bevezetésében, továbbfejlesztésben. Nemzetközi szinten máig is széles körben elismertek a szén- és bauxitbányászati földalatti geofizikai módszerek –– különösen a telepszondázás –– fejlesztése, műszerek tervezése és építése terén elért eredmények. A tanszéken folyó jelenlegi kutatások súlypontja a mérési adatokban rejlő földtani információk hatékony kinyerését szolgáló minősített inverziós és tomográfiai, geostatisztikai valamint a geofizikai adat- és információfeldolgozó módszerek kutatása, fejlesztése. Ezek a kutatások jelenleg részben az MTA-ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport keretében folynak.

Oktatás

A Geofizikai Intézeti Tanszék a Műszaki Földtudományi alapszak Földtudományi Szakirányán a geofizikai tantárgycsoport oktatásáért felel. A tanszék a Földtudományi Mérnöki mesterszak, Geofizikus-mérnöki és Geoinformatikus-mérnöki szakirányainak a felelőseként irányítja az egyetemi képzést. Több tárgy oktatását ellátja a Környezetmérnöki alapszakon, a Földrajz alapszakon, a Műszaki Földtudományi alapszak szakirányain, valamint a Műszaki Földtudományi Kar összes MSc szakján. A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában az Alkalmazott geofizikai kutatások tématerülethez tartozó témacsoportokat gondozza. A tématerületen történő doktori képzés eredményességét jelzi az egyetemi szinten kiemelkedőnek és országosan is jónak számító 50% közeli „„fokozatot szerzett/doktori képzésre felvettek”” aránya. A Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék a Műszaki Földtudományi Kar minden hallgatóját oktatja a BSc és többségüket az MSc képzésben is. Témavezetéssel és több doktori tárgy oktatásával vesz részt a Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola munkájában.

Szakmai és oktatási kapcsolatok

Az intézet fontosabb szakmai kapcsolatai: European Association of Geoscientists & Engineers, European Geophysical Society, Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, University of Rome ““La Sapienza””, AGH University of Science and Technology (Krakow), MTA Geofizikai Tudományos Bizottság, Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, MOL Nyrt., Bányamérők Nemzetközi Egyesülete, MTA Geodéziai Tudományos Bizottság.

Környezetgazdálkodási Intézet

Az intézet a Kar gyakorlatilag valamennyi alap- és mesterszakán végez a vízföldtan, geotechnika-mérnökgeológia és a környezetmérnöki tudományok területén oktatási tevékenységet, egyben a vezetője is a környezetmérnöki alapszakon belül a geokörnyezetmérnök szakiránynak, továbbá a hidrogeológusmérnök és környezetmérnök mesterszakoknak is. Két akkreditált szakmérnöki szakkal is büszkélkedhet az intézet, ezek a Hidrogeológiai Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak és a Hévízkészlet-gazdálkodási Szakirányú Továbbképzési Szakok.

Intézetigazgató: Dr. Madarász Tamás, egyetemi docens
Hidrogeológiai – Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék, Vezető: Prof. Dr. Szűcs Péter, egyetemi tanár
Környezetmérnöki Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Madarász Tamás, egyetemi docens

Az Intézet elérhetőségei:

Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar
Környezetgazdálkodási Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros

Adminisztrátor: Csanálosi Ádámné (Éva)
Intézeti adminisztráció: A/4. épület fsz. 37.
E-mail: hgoffice@uni-miskolc.hu
Telefon: +36-46-565-072, +36-565-111 Mellék: 17-46

Interneteselérhetőség:
Hidrogeológiai – Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék

Az intézet rövid története

A Műszaki Földtudományi Kar Környezetgazdálkodási Intézete az 1987-ben alapított Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék oktatási-kutatási és infrastrukturális hátterét felhasználva 1992-ben alakult meg. Az intézet mára az ország legnagyobb, a felszín alatti vizekkel foglalkozó kutatóhelyévé vált, ahol egy professor emeritus, két egyetemi tanár és három docens irányításával összesen mintegy 25––30 fő, köztük számos fiatal dolgozik oktatásfejlesztési, kutatási és egyéb projektek sikeres megvalósításán. Az intézet tevékenysége a hidrogeológiai, mérnökgeológiai és környezetvédelmi tudományterületekre terjed ki.

Kutatások

A hidrogeológia területen belül a vízkutatás-vízbeszerzés, vízvédelmi tervezés, hidrológia-hidrográfia, szivárgáshidraulikai jellemzők vizsgálata, vízbázisvédelem, karszt-hidrogeológia, hidrodinamikai és transzportmodellezés; a mérnökgeológia területén műszaki létesítmények mérnökgeológiai előmunkálatai, dinamikai geológiai folyamatok kutatása, rézsűállékonysági vizsgálatok, talajmechanikai laboratóriumi kutatások, építésföldtani térképezés, hulladéklerakók és általában a környezetvédelem geotechnikája a legfontosabb szakterületek. Az intézet környezetgazdálkodási tevékenysége kiterjed a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, a sérülékeny vízbázisok védelmére, a hulladék-gazdálkodásra, a természetvédelemre, a vízminőség-védelemre és a szennyezett területek kármentesítésével kapcsolatos problémákra. Az intézet több mint 20 éve üzemelteti a Bükki Karsztvíz Észlelő rendszert. Jelenlegi kiemelt kutatási feladat a KÚTFŐ projekt (felszín alatti vizekhez kapcsolódó nemzetközi kutatási potenciál fejlesztése) megvalósítása, melynek segítségével gyakorlatilag a teljes hazai vízföldtani kutatói bázissal együttműködve az Észak-Magyarország régió felszín alatti vízkészleteinek vizsgálata zajlik.

Oktatás

Az intézet a Kar gyakorlatilag valamennyi alap- és mesterszakán végez a vízföldtan, geotechnika-mérnökgeológia és a környezetmérnöki tudományok területén oktatási tevékenységet, egyben a vezetője is a környezetmérnöki alapszakon belül a geokörnyezetmérnök szakiránynak, továbbá a hidrogeológusmérnök és környezetmérnök mesterszakoknak is. Két akkreditált szakmérnöki szakkal is büszkélkedhet az intézet, ezek a Hidrogeológiai Szakmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak és a Hévízkészlet-gazdálkodási Szakirányú Továbbképzési Szakok.

Szakmai és oktatási kapcsolatok

A gyakorlati és alkalmazott kutatási feladatok megoldásához sokrétű szakmai kapcsolatrendszer került kialakításra az elmúlt években, melyek közül a legjelentősebbek: Vízügyi igazgatóságok, Környezetvédelmi felügyelőségek, Vízművállalatok, PannErgy, Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt., Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt., Tatai Környezetvédelmi Kft., Golder Associates (Magyarország) Zrt., Michelin Hungária Zrt.

Kőolaj és Földgáz Intézet

A Miskolci Egyetem Magyarország egyetlen oktatási intézménye, ahol olaj- és gázmérnök képzés folyik. A Kőolaj és Földgáz Intézet a felsőfokú képzés teljes vertikumát átfogja, szakirány felelős a Műszaki Földtudományi alapszak Olaj- és gázmérnöki szakirányán, az Olaj- és gázmérnöki Mesterszak, valamint az angol nyelvű Olajmérnöki Mesterszak esetében. A nem szakirányban végzettek számára felsőfokú szakképzési lehetőséget kínál Földgázellátási Szakirányú Továbbképzési Szak, Geotermikus Szakirányú Továbbképzési Szak, Olajmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak, Mélyfúrási Szakirányú Továbbképzési Szak, valamint Wellcontrol Training School képzések keretében. Az oktatáshoz nagy szakmai tudással rendelkező szakemberek gyakorlati tapasztalatait is felhasználja. A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában a Fluidumtermelő és -szállító rendszerek tématerület felelőse.

Intézetigazgató: Dr. Turzó Zoltán, egyetemi docens
Olajmérnöki Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Turzó Zoltán, egyetemi docens
Gázmérnöki Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Szunyog István, egyetemi docens
Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet társult Intézeti Tanszék, Vezető: –
MOL Intézeti Tanszék, Vezető:

Az Intézet elérhetőségei:

Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar
Kőolaj és Földgáz Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros

Adminisztrátor: Galvácsné Szarka Éva
Intézeti adminisztráció: A/2. épület mfsz. 4.
E-mail: gazgalv@uni-miskolc.hu
Telefon: +36-46-565-078, +36-565-111 Mellék: 11-13

MOL Intézeti Tanszék

Nemzetközi szintű szakemberek képzésére fókuszált a MOL Csoport, amikor 2014-ben megalapította a MOL Intézeti Tanszéket a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán. Ez egy kiváló példája az ipar és az oktatás együttműködésének,hiszen a kitűnő szakmai tudással és gyakorlati ismeretekkel rendelkező ipari kollégák így rendszeresen részt tudnak venni a tantervek kidolgozásában, meghívott előadóként pedig, a legfrissebb gyakorlati ismeretekkel látják el azérintett szakok hallgatóit.

„A MOL célja, hogy olyan frissdiplomások kerüljenek ki a tanszékekről, akik tudásuknak köszönhetően rögtön versenyképes bérrel és szakmai lehetőségekkel kezdhetik meg nemzetközi olajipari karrierjüket, és akik – annak köszönhetően, hogy a vállalati gyakorlati ismeretek egy részével már az egyetemen megismerkedhetnek – sokkal rövidebb idő alatt tudnak önálló, színvonalas munkát végezni munkahelyükön” – Fasimon Sándor, a MOL-csoport teljes magyarországi operatív működésért felelős vezető.

További információk:
Minap.hu cikk az új MOL Tanszékről

Az Intézet elérhetőségei:
Miskolci Egyetem Gázmérnöki Intézeti Tanszék
3515 Miskolc – Egyetemváros
Telefon: +36-46-565-078
Fax: +36-46-565-077
E-mail: gastitkar@kfgi.uni-miskolc.hu

A Gázmérnöki Tanszék az egyetem A/2 jelű épületének magasföldszintjén található az A/2 jelű épület “Galéria” bejáratának közelében.

Internetes elérhetőségek:
Kőolaj és Földgáz Intézet
Olajmérnöki Intézeti Tanszék
Gázmérnöki Intézeti Tanszék
Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet Társult Intézeti Tanszék

Az intézet rövid története

Az intézet jogelődje, az Olajtermelési Tanszék 1951-ben került megalapításra a Bányamérnöki Karon. Az első és hazai viszonylatban mindmáig egyetlen olajmérnöki szaktanszék vezetésével Gyulay Zoltán egyetemi tanárt bízták meg. A szaktárgyak előadói, az első „olajmérnökök”: Alliquander Ödön, Gyulay Zoltán, Szilas A. Pál, de részt vettek az oktatásban az olajipar jeles szakemberei is. Szilas A. Pál elképzelései alapján 1966-ban megindulhatott a gázipari mérnökképzés is. Ugyancsak ő vezette be a képzésbe a geotermikus energiatermelést. 1993-ban az Olajtermelési Tanszék átalakult Kőolaj és Földgáz Intézetté, az Olajmérnöki és Gázmérnöki Tanszékeket magába foglalva. Az intézet társult tagja a Miskolci Egyetem Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézete.

Kutatás

Az intézet kutatásai elsősorban a kőolaj, a földgáz és a megújuló energia iparágaihoz kapcsolódó területeken folynak: olaj- és gáztermelés technológiái, többfázisú áramlás olaj- és gázkutakban, reológia, kőolaj távvezetékek tervezése, rezervoármechanika, speciális kőzetfizikai tulajdonságok mérése, szénhidrogén készlet meghatározása, kútvizsgálatok, másodlagos termelési eljárások, mélyfúrási technológiák, kútkiképzés, kitörésvédelem. Kutatások folynak még az integrált szénhidrogén szállító és -tároló rendszerek, a földgázelosztó és -felhasználó rendszerek, a földgáz és megújuló termikus energiák kombinált felhasználása, a biogázok, a geotermikus energiatermelő- és ellátó rendszerek, valamint a szén-dioxid-tárolás területén. Az intézet kiemeltkutatási területnek tekinti a geotermikus energia, a biogázok, a megújuló gázok, valamint a szén-dioxid-szállítás és -tárolás aktuális technológiai kérdéseinek vizsgálatát. A kutatási laboratóriumi háttér igen jelentős, mely többek között az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetnek köszönhető. Itt elsősorban a rezervoármechanikai és kőzetfizikai mérések, kutatások folynak.

Oktatás

A Miskolci Egyetem Magyarország egyetlen oktatási intézménye, ahol olaj- és gázmérnök képzés folyik. A Kőolaj és Földgáz Intézet a felsőfokú képzés teljes vertikumát átfogja, szakirány felelős a Műszaki Földtudományi alapszak Olaj- és gázmérnöki szakirányán, az Olaj- és gázmérnöki Mesterszak, valamint az angol nyelvű Olajmérnöki Mesterszak esetében. A nem szakirányban végzettek számára felsőfokú szakképzési lehetőséget kínál Földgázellátási Szakirányú Továbbképzési Szak, Geotermikus Szakirányú Továbbképzési Szak, Olajmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak, Mélyfúrási Szakirányú Továbbképzési Szak, valamint Wellcontrol Training School képzések keretében. Az oktatáshoz nagy szakmai tudással rendelkező szakemberek gyakorlati tapasztalatait is felhasználja. A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskolában a Fluidumtermelő és -szállító rendszerek tématerület felelőse.

Szakmai és oktatási kapcsolatok

A Kőolaj és Földgáz Intézet igen jelentős, több évtizedre visszatekintő szakmai-kutatási kapcsolatokkal rendelkezik, melyek közül a legjelentősebbek: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., FGSZ Földgázszállító Zrt., Rotary Fúrási Zrt., TIGÁZ Zrt., TIGÁZ DSO Földgázelosztó Kft., TXM Exploration and Production LLC.

Nyersanyagelőkészítési és környezeti Eljárástechnikai Intézet

Az intézet az alap-, a mester- és a doktor szintű képzések mindegyikében önálló szakok, ill. szakirányok szakvezető intézete, illetve jelentős a más szakokra történő beoktatási tevékenysége is. A képzési struktúra ?– mindhárom szinten ?– alapvetően kétfelé oszlik: nyersanyagelőkészítési, valamint környezeti eljárástechnikai és hulladékelőkészítési irányokra. Ennek megfelelően az intézet a szakirány vezetője a Műszaki Földtudományi alapszak Nyersanyag-előkészítési, illetve a Környezetmérnöki alapszak Környezettechnikai szakirányainak. A mesterképzésben a Nyersanyagelőkészítési mesterszak szakvezetője, illetve a Környezetmérnöki szak Környezeti Eljárástechnika modul vezetője. A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola keretében négy fő témacsoporthoz köthető a képzés: mechanikai eljárástechnika, nyersanyag- és hulladékelőkészítés, környezeti eljárástechnika és környezetvédelmi geotechnika. A Federation of European Mineral Programs európai szövetség mesterszintű ásványelőkészítési képzésében a hallgatók angol nyelvű szaktárgyi képzésben részesülnek az intézetben.

Intézetigazgató: Dr. Nagy Sándor Márton, egyetemi docens
Mechanikai Eljárástechnikai Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Faitli József, egyetemi docens
Bioeljárástechnikai és Reakciótechnikai Intézeti Tanszék, Vezető: Dr. Bokányi Ljudmilla, egyetemi docens

Az Intézet elérhetőségei:

Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar
Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet
3515 Miskolc-Egyetemváros

Adminisztrátor: Losonczi Laura
Intézeti adminisztráció: A/4. épület II. emelet 202.
E-mail: ejtadmin@uni-miskolc.hu
Telefon: +36-565-054; +36-565-111 Mellék: 117-13

Internetes elérhetőségek:
Nyersanyagelőkészítési és környezeti Eljárástechnikai Intézet

Az intézet rövid története

Az intézet által ma művelt szaktudomány-terület egykori alap ismeretköre az ércelőkészítés volt, amelynek fő elemeit az 1550-ben Agricola tollából elkészült De re Metallica c. több nyelvre lefordított mű már tartalmazta. Az 1735-ben Selmecen létesített Bányászati Akadémia tananyagában az ércelőkészítés ismereteit döntően a bányaművelés, kis részben a fémkohászat tárgyak keretében nemzetközi hírű professzorok oktatták. Önálló szak-, illetve tudományterületté az első világháború után fejlődött, az új Érc- és Szénelőkészítéstani Tanszék alapításával, amelyet Finkey József, majd Tarján Gusztáv vezetett, akinek Mineral Processing című kétkötetes szakkönyve világszerte ismert, több országban, köztük Kínában az egyetemi oktatásban fontos szerepet töltött be. Az új fejlődési folyamatok eredményeképpen 1992-ben megalakult az Eljárástechnikai szak. 2008-tól lehetővé vált a tanszék önálló intézetté történő fejlesztése.

Kutatás

A kutatási feladatokban az intézet által művelt tudomány- és szakterület egyrészt az eljárástechnika – döntően a mechanikai eljárástechnika, de e mellett a biológiai, termikus eljárástechnika, részben a reakciótechnika ?– másrészt a nyersanyagelőkészítés, amely területen az ásványi eredetű primer nyersanyagok előkészítése mellett fontos terület a másodlagos nyersanyagok: hulladékok és maradványanyagok előkészítése, harmadrészt pedig a környezeti eljárástechnika, azaz a levegő, víz- és talaj tisztítása, tisztántartása. E teljes szakterületet Magyarországon ?– egyedüli egyetemi oktatási és kutatási műhelyként ?– a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete műveli és oktatja. Tevékenysége hazánkban és nemzetközileg is elismert. Az intézet, illetve a jogelőd szervezeti egységek működése 90 éves. Az intézeti laboratórium a következő főbb egységekre osztható: Aprító-osztályozó-darabosító, Nyersanyag- és hulladékelőkészítés-technikai, Nanoeljárástechnikai, Bioeljárástechnikai, Szennyvíz-technológia, Portechnikai és keverékáramlási, valamint Kőzetfizikai laboratóriumok.

Oktatás

Az intézet az alap-, a mester- és a doktor szintű képzések mindegyikében önálló szakok, ill. szakirányok szakvezető intézete, illetve jelentős a más szakokra történő beoktatási tevékenysége is. A képzési struktúra ?– mindhárom szinten ?– alapvetően kétfelé oszlik: nyersanyagelőkészítési, valamint környezeti eljárástechnikai és hulladékelőkészítési irányokra. Ennek megfelelően az intézet a szakirány vezetője a Műszaki Földtudományi alapszak Nyersanyag-előkészítési, illetve a Környezetmérnöki alapszak Környezettechnikai szakirányainak. A mesterképzésben a Nyersanyagelőkészítési mesterszak szakvezetője, illetve a Környezetmérnöki szak Környezeti Eljárástechnika modul vezetője. A Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola keretében négy fő témacsoporthoz köthető a képzés: mechanikai eljárástechnika, nyersanyag- és hulladékelőkészítés, környezeti eljárástechnika és környezetvédelmi geotechnika. A Federation of European Mineral Programs európai szövetség mesterszintű ásványelőkészítési képzésében a hallgatók angol nyelvű szaktárgyi képzésben részesülnek az intézetben.

Szakmai és oktatási kapcsolatok

Az alábbi cégekkel és oktatási szervezetekkel ápol szoros együttműködést az intézet: Omya Hungária Mészkőfeldolgozó Kft., AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladék-gazdálkodási Kft., Perlit-92 Bányászati és Feldolgozó Kft., Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt., ALCUFER Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Universität Paderborn, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Montanuniversität Leoben, Technische Universität Berlin.