Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 06. 17.
Környezetmérnöki mesterszak

Információk:

A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett okleveles környezetmérnökök Ph.D. képzésen folytathatják tanulmányaikat.

Alkalmasak:

  • hulladékgazdálkodási rendszerek tervezésére, üzemeltetésére;
  • hulladékkezeléssel, ártalmatlanítással kapcsolatos feladatok tervezésére, kivitelezésére;
  • hulladéklerakók tervezésére, üzemeltetési feladatainak ellátására, hulladéklerakók rekultivációs feladatainak megoldására, a monitoring rendszer tervezésére, üzemeltetésére, az utógondozás irányítására;
  • szennyezett területek vizsgálatára, feltárására, értékelésére, a kárelhárítás szükségességének és módjának a meghatározására, a kárelhárítás kivitelezésében való részvételre, annak irányítására;
  • felszín alatti vízáramrendszerek hidrodinamikai és transzport modellezésére;
  • hatásvizsgálatok, környezetvédelmi felülvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására;

A B.Sc. szintű környezetmérnöki alapképzésre épülő M.Sc. szintű környezetmérnöki mesterképzés képesítési követelményeit az iparban, a hatóságoknál, az államigazgatásban, a tudományos életben dolgozó szakemberek elvárásai, visszajelzései és eddigi tapasztalataink alapján készítettük el. Felhasználtuk a különböző szinteken (ötéves nappali körnezetmérnök, ill. posztgraduális környezetvédelmi szakmérnök és környezetirányítási szakértő) végzett diákjaink visszajelzéseit is annak érdekében, hogy a képzés oldaláról továbbra is magas szinten feleljünk meg a gyakorlati/szakmai követelményeknek és a jövő kihívásainak.

A szakirányú BSc képzéshez illeszkedő MSc program a környezetvédelem két hazai vonatkozásban is jelentős és dinamikusan fejlődő területével foglalkozó szakemberek képzését célozza meg az új képzési struktúra keretein belül. Az egyik hangsúlyos terület a hulladékok keletkezésének, hasznosításának, kezelésének és ártalmatlanításának gyorsan fejlődő mérnöki ismereteket igénylő területe. A hulladékgazdálkodást érintő kérdések közül a perspektivikus hulladékhasznosító és -újrahasznosító, a hazánkban egyre nagyobb teret kapó hulladékégetés és az ellenőrzött hulladéklebontó eljárások, biogáz hasznosítás és a hulladéklerakó üzemeltetés, utógondozás, monitorozás magas színvonalú oktatása és ezek környezetvédelemi hatása alkotja a tananyag vázát. A másik a felszínalatti vizek védelmével kapcsolatos hidrogeológiai, műszaki és technológiai ismeretek magas színvonalú – tervezői feladatokra is felkészítő – programja, az alkalmazott hidrogeológia, és az erre szorosan épülő szennyezett területek kármentesítésének kérdése. A képzésben ezért helyet kap szennyezett területek feltárása, kármentesítések tervezési és technológiai kérdései, a szennyezett területek kezelése, revitalizációja és utógondozása, és másodlagos területhasználatának kérdése.