Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 06. 17.
Földrajz alapszak

 

specializáció Tantárgyleírás Tanterv Képzési és kimeneti követelmények Szak szerkezete
Geoinformatikus specializáció tantárgyleírások tanterv Képzési és kimeneti követelmények Szak szerkezete

A képzés célja

A képzés célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Geográfus (BSc)

A képzési forma és idő

Nappali tagozat, 6 félév, szemeszterenként 15 oktatási hét, átlagosan heti 25 óra.

Az eszményi jelentkező

Jelentkezz erre az alapszakra, ha

  • érdekelnek a körülötte zajló természeti és társadalmi folyamatok térszerkezetét kialakító és irányító törvényszerűségek,
  • szeretsz nyitott és értő szemmel utazni – csavarogni – szárazon, vízen és levegőben, és más kultúrákat, szokásokat és tájakat megismerni,
  • minél többet akarsz tudni arról, hogy miként segíthető és valósítható meg az ember, az állat- és a növényvilág egyensúlyát megőrző-javító tájtervezés.
    A képzés főbb tanulmányi területei:

Természettudományos alapismeretek:
természet- és társadalomtudományi alapismeretek (matematika, informatika, fizika, biológia, kémia, Európai Uniós alapismeretek, közgazdaságtan, szociológia, demográfia); földtudományi alapismeretek (éghajlattan, térképtan, földtan); földrajzi alapismeretek (geomatematika, geoinformatika, földrajzi vizsgálati, kutatási módszerek, technikák)
Szakmai törzsanyag:
természetföldrajzi modul (felszínalaktan és belső erők, talajföldrajz, biogeográfia, hidrogeográfia); társadalomföldrajzi modul (népesség- és településföldrajz, általános gazdasági földrajz); regionális földrajzi modul (Európa természet- és társadalomföldrajza, Magyarország természet- és társadalomföldrajza, további regionális ismeretek)
Differenciált szakmai ismeretek:
a) táj- és környezetföldrajzi, település- és területfejlesztési, szakinformatikai specializációkhoz tartozó speciális ismeretkörök;
b) gyakorlati specializáció.

Gyakorlati képzés

Az alapszakon az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontokon túlmenően gyakorlati specializációhoz csatlakozva legfeljebb 30 kreditpont szerezhető a tantervben meghatározottak szerint. A gyakorlati képzés az elméleti anyag mélyebb megértését, a gyakorlati módszerek, eljárások megismerését szolgálja.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek (MSc, PhD)

A Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditálás alatt lévő tervezett mester képzésen (MSc), illetőleg más magyarországi és külföldi mesterképzéseken. A mesteroklevél birtokában a Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskolájában (vagy más egyetemeken akkreditált doktori iskolákban) nappali ösztöndíjas, vagy levelező formában PhD képzésen és lehet részt venni, amelyik PhD tudományos fokozatot nyújt.

A szakma szépségei

A földrajz az egyetlen olyan tértudomány, amelynek egyik ága természettudomány (természetföldrajz), a másik társadalomtudomány (társadalomföldrajz). Ezért az egyetlen igazán széles híd e két nagy tudományterület között. Az összefüggések és kapcsolatrendszerek föltárása segítségével a geográfus – miközben saját tudománya törvényszerűségeit vizsgálja – ráirányítja a figyelmet a földtan, a biológia, a néprajz, a szociológia, a történelem, a közgazdaságtan, a vallás, a nyelv, a politika, az építészet, a művészettörténet, sőt az irodalom legjellemzőbb sajátosságaira is. Hogy erről meggyőzzük hallgatóinkat minden tanévben a szorgalmi időszakban legalább egy 5 napos tanulmányutat szervezünk az ország különböző tájaira és szomszédos országok hozzánk közeli határvidékeire.

Az alapfokozat képessé teszi a geográfust: a földrajzi szakirodalom feldolgozására, kritikai értékelésére; a Földön lejátszódó természeti és társadalmi folyamatok sajátosságainak és kölcsönhatásainak felismerésére; a természet- és társadalomföldrajzi rendszer fő elemeinek ismeretében értelmezni azok törvényszerűségeit, szerkezetüket, kölcsönhatásaikat és változásaikat; a földrajzi környezet komplex felmérésére, a természeti, társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok tematikus térképezésére; földrajzi, térbeli adatok elemzésére, modellezésére, az eredmények értékelésére, megjelenítésére, térképezésére; a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok térbeli rendjének meghatározására.

Elhelyezkedési lehetőségek

Államigazgatási, vízügyi, környezet- és természetvédelmi, földtani, térképészeti, bánya- és szakhatósági területi intézményeknél és hivataloknál, önkormányzatoknál, környezetvédelmi, településfejlesztési, idegenforgalmi intézményeknél, terület- és településfejlesztési, környezet-, táj- és természetvédelmi, államigazgatási szerveknél, beruházással, infrastruktúrával foglalkozó vállalatoknál és vállalkozóknál, falu- és településszövetségeknél.[/expand]