Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 06. 17.
Műszaki Földtudományi alapszak

Információk:

Specializációk:

Specializáció
Bánya- és Geotechnikai specializáció tájékoztató
Nyersanyagelőkészítési specializáció tájékoztató
Olaj- és Gázmérnöki specializáció tájékoztató
Földtudományi specializáció tájékoztató

A képzés célja

Magyarországon egyedül a Miskolci Egyetemen oktatnak műszaki-földtudományi alapszakos mérnökhallgatókat. Az itt végzett mérnökök alkalmasak a földtani-geofizikai kutatások elvégzésére, a társadalom által igényelt természeti erőforrások, az ásványi nyersanyagok, energiahordozók és a víz készleteinek kutatására, feltárására, a készletek hatékony, gazdaságos és környezetkímélő módon történő kitermelésére és előkészítésére, a tevékenységhez szükséges sajátos építmények és műtárgyak építési, fenntartási, üzemeltetési, illetve a tevékenységhez kapcsolódó vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására, a képzési profilnak megfelelő tervezési és egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására, valamint komplex mérési, adatfeldolgozási és tervezési munkákban való közreműködésre, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához. A tervezői és szakértői jogosultság az előírt gyakorlati idő után az elvégzett ágazat, és azon belüli specializációnak megfelelően szerezhető meg.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Földtudományi mérnök (BSc)

A képzési forma és idő

Nappali tagozat, 7 félév. Az átlagos heti óraszám 27. Egy félévben 15 oktatási hét van. 7 félév alatt az előadások és gyakorlatok összes óraszáma 2900 körüli.

Az ideális jelentkező

Jelentkezz erre az alapszakra, ha

  • természettudományos érdeklődésű vagy,
  • érdekel az ásványok és kőzetek világa, a Földben lejátszódó folyamatok,
  • szívesen foglalkoznál nyersanyagok és a víz kutatásával, kitermelésével, környezetvédelemmel és rekultivációval,
  • érdekel, hogy a nagy mennyiségben kitermelt ásványi anyagokból hogyan lehet az értékes anyagokat kinyerni; nem riadsz vissza új ismeretek alkalmazásától és új módszerek keresésétől,
  • érdekel a kőolaj és földgáz keletkezése, felkutatása, kitermelése, a kutató fúrások mélyítése, a kőolaj és földgáz vezetékek és a gázelosztó rendszerek működése,
  • fontos számodra a környezeted és tenni is akarsz érte, a környezetkímélő technológiák kifejlesztésével, a levegő, a víz és talaj tisztításával, a hulladékok újrahasznosításával,
  • érdekel a földtani kutatásokhoz kacsolódó informatikai tevékenység, a térképezés és térinformatikai tevékenység.

A képzés főbb tanulmányi területei

Természettudományos alapismeretek:
matematika, mérnöki fizika, kémia, földtudományi alapismeretek, informatika
Gazdasági és humán ismeretek:
közgazdaságtan, vállalkozás-gazdaságtan, menedzsment, államigazgatási- jogi ismeretek, humán ismeretek
Szakmai törzsanyag:
természettudományi, informatikai, mérnöki alapozó és módszertani, alkalmazott földtudományi, technológiai, szakirányú EU-s ismeretek
Differenciált szakmai ismeretek:

Bánya- és Geotechnikai specializáció

A specializáció képzési célja olyan földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a bányászati vagy más földépítési technológiai folyamatok üzemeltetési és irányítási feladatainak megoldásához szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel.

Nyersanyagelőkészítési specializáció

A specializáció képzési célja olyan műszaki földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a nyersanyag-, valamint a környezeti eljárástechnikai és a hulladék-előkészítési folyamatok irányítási feladatainak megoldásához szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel.

Olaj- és Gázmérnöki specializáció

A specializáció képzési célja olyan műszaki földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a fluidumbányászati technológiai folyamatok üzemeltetési és irányítási feladatainak megoldásához szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel.

Földtudományi specializáció

A specializáció célja olyan műszaki földtudományi mérnökök képzése, akik rendelkeznek a földkéreg felső zónájában található szilárd ásványi nyersanyag és fluidum előfordulások megismeréséhez, a mérnök-földtani, hidrogeológiai és mérnökgeofizikai tevékenységhez szükséges elméleti ismeretekkel és gyakorlati módszerekkel.

Szakmai gyakorlat

Az intézményen kívül teljesítendő szakmai gyakorlat kritérium-feltétel. A szakmai gyakorlat időtartama a műszaki alapképzésben legalább 4 hét.

Nyelvi követelmények

Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek (MSc, PhD)

A Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditálás alatt lévő tervezett mester képzésen (MSc), illetőleg más magyarországi és külföldi mesterképzéseken. A mesteroklevél birtokában a Miskolci Egyetem Földtudományi Karán akkreditált Mikoviny Sámuel Doktori Iskolájában (vagy más egyetemeken akkreditált doktori iskolákban) nappali ösztöndíjas, vagy levelező formában PhD képzésen és lehet részt venni, amelyik PhD tudományos fokozatot nyújt.

A szakma szépségei

A Bánya- és Geotechnikai specializáción végzett mérnökök a következő feladatok elláthatására alkalmasak: felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére, építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére, üzemeltetési, fenntartási, vállalkozási, szakhatósági és szakoktatási feladatok ellátására, egyszerűbb fejlesztési és szakértői feladatok önálló megoldására, irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre komplex tervezési munkákban, az előírt követelmények teljesítése esetén hites bányamérői tevékenység folytatására, jogszabályokban vagy a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat szakértői jogosultság megszerzésére. Kiemelt területek: ásványvagyon-kutatási eredmények értékelése és alkalmazása, geodéziai mérések, térképezési és térinformatikai tevékenység, a nyersanyag-kitermelés és -feldolgozás környezeti hatásainak vizsgálata, a környezeti károk elhárítása, kőzetmozgások mérése és értékelése, ipari robbantási munkák, ipari létesítmények szellőztetése és klimatizálása, földmunkák tervezése és kivitelezése, föld alatti létesítmények (pl. mélygarázsok, hulladék lerakók, kommunális alagutak, katonai objektumok, stb.) építése, szilárd ásványi nyersanyagok kitermelése és előkészítése piaci értékesítésre, ásványi erőforrások és lelőhelyek gazdasági értékelése, közlekedési alagutak építése, tájrendezés, rekultiváció.

A Nyersanyagelőkészítési specializáción végzett mérnökök a következő feladatok ellátására alkalmasak: felelős műszaki vezetői tevékenység végzésére, üzemeltetési, fenntartási, vállalkozási, szakhatósági és szakoktatási feladatok ellátására, egyszerűbb fejlesztési és szakértői feladatok önálló megoldására, irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre komplex tervezési munkákban, jogszabályokban vagy a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után szakértői jogosultság megszerzésére.

Az Olaj- és Gázmérnöki specializáción végzett mérnökök feladata a szénhidrogének kutatásának, termelésének, szállításának és elosztásának irányítása. Ezen belül lényeges terület a kutak fúrási technológiájának kivitelezése. A termelés témakörbe az esetleg szükséges mechanikus termelő berendezések, valamint a felszíni gyűjtőrendszer, üzemeltetése tartozik. Végül a kőolaj, és a szénhidrogén termékek (benzin, gázolaj) távvezetéki szállítása is a specializáción végzett mérnök feladatai közé tartozik. A gázipar területén feladatuk a földgáz biztonságos és folyamos elszállítása a gáztermelő-mezőktől a fogyasztói berendezésekig, amely számos részterületet takar: a földgázszállító-, tároló- és elosztórendszerének üzemeltetése és irányítása, a gázzal való gazdálkodás. A szakterület nemcsak a földgázra terjed ki: a propán-bután gáz, a biogáz, a megújuló energiák is a e specializáción végzett mérnökök tevékenység körébe tartoznak.

A Földtudományi specializáción végzett mérnökök a következő feladatokat láthatják el: felelős műszaki vezetői tevékenység, üzemeltetési, fenntartási, vállalkozási, szakhatósági és szakoktatási feladatok, egyszerűbb fejlesztési és szakértői feladatok önálló megoldása, irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködés komplex tervezési munkákban, jogszabályokban vagy a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után szakértői jogosultság megszerzése. Különösen: az ásványi nyersanyagok és energiahordozók kutatása és a nyersanyag készletek felmérése, számítása, környezet- és természetvédelmi feladatok (bányászati rekultiváció, földtani környezet-szennyezési problémák elhárítása), szakvélemények készítése, szakhatósági állásfoglalások előkészítése, bányászattal kapcsolatos hidrogeológiai feladatok, vízkutatás, vízbeszerzés, hévíztermelés és gazdálkodás, felszín közeli földkéreg-zónák fizikai paramétereinek megmérése, a mérési adatok feldolgozása és meghatározott célú értelmezése, szoftver és hardver alrendszerek, adat- és tudásbázisú rendszerek kidolgozása, üzemeltetése.

Elhelyezkedési lehetőségek

A Bánya- és Geotechnikai specializáción végzett mérnökök elhelyezkedése a következő helyeken történhet: mélyműveléses szén- és ércbányák, külfejtéses lignit-, kő-, kavics- és egyéb bányák, alagútépítés, mélyépítés, robbantástechnika, rekultiváció, környezetvédelmi feladatok megoldása, földmérési, vízépítési munkákkal foglalkozó vállalatok, önkormányzatok, környezetvédelmi cégek, szakirányú hatóságok. A vállalkozó mérnök végezhet szaktanácsadást, valamint a szakterületen (külön engedéllyel) szakértői tevékenységet.

A Nyersanyagelőkészítési specializáción végzett mérnökök felvevő területe a primer ásványi nyersanyagtermelés (érc- és szén-, kő-, kavics-, homok- és más nemfémes ásványinyersanyag-bányászat), a hulladékgazdálkodás (hulladékhasznosító és újrahasznosító üzemek, hulladék-előkészítőművek, válogató-művek), környezetvédelmi vállalatok és vállalkozások, energiatechnika, erőmű-ipar, mészkő- és szénőrlő-üzemek, salakelőkészítő-művek, salakkezelő-üzemek, építőipar (cementipar, finom- és durva-kerámiaipar), vegyipar és élelmiszeripar (őrlőüzemek, aprító, granuláló és osztályozó üzemek), biotechnika és gyógyszeripar, élelmiszeripar, gumiipar, állami és közhivatalok (pl. Környezetvédelmi Felügyelőségek, önkormányzatok), ipari tanácsadó, önálló vállalkozói tevékenység, valamint szakértői tanácsadó szolgáltatás.

Az Olaj- és Gázmérnöki specializáción végzett mérnökök elsősorban hazai és – megfelelő szintű nyelvismeret esetén – nemzetközi olaj- és gázipari cégeknél, gázszolgáltatóknál, gázipari vállalatoknál és kisvállalkozásoknál továbbá önkormányzatoknál és államigazgatási szerveknél helyezkedhetnek el. A hazai olaj- és gázipar számos vezetője végzett e szakterületen, de több volt hallgatónk dolgozik a világ minden táján. Az elmúlt években a friss diplomások több, mint 90%-a a szakmában maradt, közel 30% külföldön talált munkát. A világ olaj- és gázkészletei még hosszú távon elegendőek, emiatt az olaj- és gázmérnöki szakirányú tudás a jövőben is perspektivikus.

A Földtudományi specializáción végzett mérnök elhelyezkedés a következő területeken történhet: bányászati tevékenység, földtani kutatással foglalkozó kutató intézetek (alapkutatás és nyersanyagkutatás), környezet- és természetvédelmi hivatalok, szakhatósági intézmények, önkormányzati hivatalok (terület- és településfejlesztés), önálló vállalkozások (szakértői tanácsadás, környezetvédelem, kármentesítés), vízügyi igazgatóságok, vízművek, vízgazdálkodási intézetek, környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti parkok, építőipar (alapozás, mélyépítés, út, vasút, alagút, metró), ipari tanácsadással, szakértői tevékenységgel és tervezéssel foglalkozó vállalkozások, hulladék elhelyezéssel foglalkozó vállalkozások.