Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2021. 07. 12.
Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
Hírek, aktualitások

Bemutatkozás

A doktori iskola neve: Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
A doktori iskola azonosítója: 41
A doktori iskola vezetője: Dr. Szűcs Péter
Tudományterület: természettudományok
Tudományág: földtudományok
A kiadott fokozat típusa: PhD
Adminisztráció: Dékáni Hivatal

További információk

Törzstagok

A doktori iskola törzstagjai

Dr. Dobos Endre, PhD, egyetemi docens
Dr. Dobróka Mihály, DSc, professor emeritus
Dr. Faitli József, PhD, egyetemi docens
Dr. Kocsis Károly, MHAS, egyetemi tanár
Dr. Less György, DSc, egyetemi tanár
Dr. Mucsi Gábor, PhD, egyetemi tanár
Dr. Szabó Norbert Péter, DSc, egyetemi tanár
Dr. Szakáll Sándor, DSc, egyetemi tanár
Dr. Szűcs Péter, DSc, egyetemi tanár

Tudományági Doktori Tanács

Elnök
Dr. Szűcs Péter, DSc, egyetemi tanár

Elnökhelyettes
Dr. Less György, DSc, egyetemi tanár

Szavazati jogú egyetemi tagok
Dr. Dobróka Mihály, DSc, professor emeritus
Dr. Kocsis Károly, MHAS, egyetemi tanár
Dr. Mucsi Gábor, PhD, egyetemi tanár
Dr. Szabó Norbert Péter, DSc, egyetemi tanár
Dr. Szakáll Sándor, DSc, egyetemi tanár
1 fő hallgatói képviselő

Szavazati jogú külső tagok
Dr. Szabó Szilárd, DSc, egyetemi tanár (DE)
Dr. Szarka László, MHAS, kutatóprofesszor (CSFK GGKI)
Dr. Török Ákos DSc, egyetemi tanár (BMGE)
Dr. Weiszburg Tamás, PhD, egyetemi docens (ELTE)

Tanácskozási jogú tagok
Dr. Cehlár, Michal, PhD (TUKE)
Dr. Csőke Barnabás, CSc, professor emeritus (ME)
Dr. Dobos Endre, PhD egyetemi docens (ME)
Dr. Farkas István, PhD (MBFH)
Dr. Kertész Botond, PhD (Colas Hungária Kft.)
Dr. Kovács Ferenc, MHAS, professzor emeritus (ME)
Dr. Patkós Csaba PhD, főiskolai docens (EKE)
Dr. Takács Ernő, PhD, vezető főtanácsos (MBFSZ)
Dr. Turzó Zoltán, PhD, egyetemi docens (ME)

Tudományági Habilitációs Bizottság

Elnök
Dr. Szűcs Péter, DSc, egyetemi tanár

Szavazati jogú egyetemi tagok
Dr. Kocsis Károly, MHAS, egyetemi tanár
Dr. Less György, DSc, egyetemi tanár
Dr. Szakáll Sándor, DSc, egyetemi tanár

Szavazati jogú külső tagok
Dr. Bodoky Tamás, PhD, nyug. tud. főmunkatárs (MFGI)
Dr. Weiszburg Tamás, PhD, egyetemi docens (ELTE)

Tanulmányi Bizottság

Elnök
Dr. Szabó Norbert Péter, DSc, egyetemi tanár

Tagok
Antonovics Ábel Dániel, hallgatói képviselő
Hegedűs András, PhD, egyetemi docens
Dr. Kristály Ferenc, PhD,  tudományos főmunkatárs
Dr. Less György, DSc, egyetemi tanár
Dr. Rácz Ádám, PhD, egyetemi docens
Nóta Viktória, ügyintéző, Dékáni Hivatal

Névadónk

Mikoviny Sámuel, korának sokoldalú mérnöke, a bányászati szakoktatás megteremtője 320 éve, 1700-ban született Ábelfalván, és 270 éve, 1750. március 26-án hunyt el Trencsén közelében.
Besztercebányán tanult, majd bejárta Európa nyugati és déli országait. Miután 1725-ben hazatért, Pozsonyban vármegyei mérnöki tisztséget vállalt. A Csallóköz árvízvédelmével foglalkozott, s 1727-ben Esterházy József gróf megbízásából elkészítette a Tatai-tó környékének vízrendezési tervét. 1728-ban alkotott episztolájában rögzítette térképkészítési elvét és gyakorlatát: a csillagászati helymeghatározás módját, a kvadráns, a távcső, a dioptria és a másodperces fokbeosztású limbus használatát, a korszerű alapvonal-fejlesztő háromszöghálózat kiépítését és a mágneses deklináció lényegét. A mérések alapjául szolgáló kezdő meridiánt a pozsonyi vár tornyán keresztül vonta meg.
Hét év alatt negyvenkilenc vármegye térképét készítette el. 1:160 000 méretarányú megyei mappái és más térképei lehetővé tették a folyók szabályozásának, a mocsarak lecsapolásának, a termőföldek hasznosításának tervezését és az úthálózat építését.
A Selmecbányán felállított bányatisztképző iskola első tanárává nevezték ki 1735-ben: matematikát, mechanikát és hidraulikát oktatott, továbbá a föld- és bányamérési gyakorlatokat vezette. A selmeci ércelőkészítő művek vízkészletének tározására, mintegy tízévi munkával, hatalmas gátakat és tizenhat tóból álló rendszert épített.
Az osztrák örökösödési háború idején, 1743-ban Mária Terézia megbízta a Szilézia felől fenyegető porosz betörés elleni határvédelem – hágók és szorosok hadiműszaki megerősítései – munkálatainak irányításával. A Vág folyó szabályozási munkái közben megbetegedett, majd meghalt.

Felvételi és oktatás

Felvételi

A felvételi eljárás

A doktori felvételi pontrendszer a felvételi eljárás objektivitását és a felvételi eredmények kari szintű összevethetőségét szolgálja. A pontozási rendszer segítségével a szakmai tájékozottságot, a kutató munkára való alkalmasságot, a felvételit megelőző TDK és publikációs tevékenységet lehet számszerűsíteni.

 • A felvételi pontokat szervezett képzésre jelentkező hallgatók esetében az alábbiak szerint kell számítani:
 • Szakmai tájékozottság (max. 50 pont)
 • Tanulmányi eredmények (t = max. 40 pont)

A tanulmányi eredmények alapján szerezhető pontok számításának az alapja a mesterképzésben szerzett oklevél minősítésének az értéke (pl. kitűnő vagy jeles diploma minősítés esetén D=5, jó minősítés esetén, D=4, közepes minősítés esetén D=3, elégséges minősítés esetén D=2).

A tanulmányi eredmények alapján szerezhető pontok:        t=8*D

Szakmai elbeszélgetés (sz = max 10 pont)

A szakmai tájékozottság a Felvételi Bizottság által feltett kérdésekre adott válaszok alapján pontozható. Cél az általános szakmai tájékozottság felmérésére. Minden jelölt a saját szakterületéről kap kérdést. Az értékelésnél sz = 0–10 pont adható.

 • A szakmai tájékozottság összpontszáma:      S=t+sz
 • Kutató munkára való alkalmasság (max. 30 pont)

Tanszéki vélemény a pályázó kutató munkára való alkalmasságáról (0–10 pont),

A benyújtott témavázlat véleményezése (szóban 2-3 percben a jelentkező összefoglalja a kutatási elképzeléseit). Írásban rendelkezésre áll a beadott témavázlat is. (0–10 pont),

 • Szabad előadás egy szabadon választott témáról 5 percben (0–10 pont).
 • TDK, egyéb publikáció (max. 20 pont)
 • Korábban végzett pályázók esetén a szakirodalmi munkásság jelentős lehet, 2-3 szakcikk vagy konferencia előadás max. 10 ponttal értékelhető.

A felvételi évében végző pályázók esetén szakirodalmi tevékenységnek kell tekinteni a TDK dolgozatokat is. Ez utóbbi esetben az alábbi (max. 10) pontértékeket ajánlott figyelembe venni:

Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezés alapján:

10 pont       OTDK-n 1.-3. helyezés,

6 pont         OTDK-n szereplő, de nem díjazott dolgozat

Egyetemi Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezés alapján:

5 pont                     ETDK-n 1.-3. helyezés,

2 pont                     ETDK-n szereplő, de nem díjazott dolgozat.

Ha a pályázó ugyanazzal a dolgozatával az ETDK-n és az OTDK-n is helyezést ért el, csak egy alkalommal adható részére pont.

 • Egyéni felkészülő 2016. szeptember 1-től a képzés 4 félév időtartamú második (kutatási és disszertációs) szakaszára jelentkezik. A felvételin túl a komplex vizsgát kell sikeresen teljesítenie, ezen kívül min. 10 kredit értékű publikációval kell rendelkeznie. A felvételi jelentkezést április 15-ig, vagy keresztféléves eljárás esetén november 15-ig lehet benyújtani.
 • A jelentkezés feltétele a legalább jó minősítésű diploma és a min. P=40 kredit publikációkkal való teljesítése (a publikációs tevékenységekért adható kredittáblázat alapján számítva). A felvételi vizsga keretében a pályázó a komplex vizsgát tesz, amelynek tantárgyait, a Bizottság elnökét és tagjait a Tudományági Doktori Tanács jelöli ki. A felvételi vizsga pontszámai a

A komplex vizsgán elért K kreditekből (k=2*K pont) szerint számított és a

Publikációs kreditek alapján (p= 1.5*P) szerint számított

pontokból állnak össze (max. 100 pont).

 • A minősítéssel nem rendelkező oklevelek esetében a pontozásnál a jelentkező záróvizsga eredményét kell figyelembe venni.
 • A felvételről – a Tudományági Doktori Tanács javaslatára – az Egyetemi Doktori Tanács dönt. A Tudományági Doktori Tanács javaslatát a felvételi pontszámok alapján készített rangsor előterjesztésével teszi
 • A felvételi eredményekről az egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkársága értesíti a jelölteket.

Aktuális témakiírások

A doktori iskola aktuális és korábbi kutatási témakiírásai elérhetők az Országos Doktori Tanács honlapján

Képzési program

A doktori iskola képzési és kutatási programja

A doktori iskola a földtudományokon belül azon a területen tevékenykedik, amely megfelel a Műszaki Földtudományi Kar képzési profiljának. A tématerületek kari intézetekhez, mint kutatóhelyekhez kapcsolódnak. A kutatási témacsoportokat, és azokon belül az ajánlott témákat a Tudományági doktori tanács fogadja el.

Kutatási tématerület Kutatási témacsoportok
Fluidumtermelő és szállító rendszerek
  Fluidumtelepek művelési eljárásai
  Integrált kőolaj- és földgáztermelő rendszerek
  Mélyfúrási technológia kutatása és fejlesztése
  Integrált szénhidrogénszállító és –tároló rendszerek kutatása
  Földgázelosztó és –fogyasztói rendszerek kutatása
  Geotermikus energiatermelő és –ellátó rendszerek
Nyersanyag kitermelés és -előkészítés, környezeti eljárástechnika
  Mechanikai eljárástechnika
  Nyersanyag- és hulladékelőkészítés
  Környezeti eljárástechnika
  Környezetvédelmi geotechnika
  Geotechnikai rendszerek
  Geomechanikai kérdések elméleti vizsgálata, földalatti térségek kialakítása
  Természeti és bányászati veszélyek, ellenük való védelem
  A nyersanyagtermelő rendszerek gépesítése automatizálása, karbantartása
Alkalmazott geofizikai kutatások
  Geofizikai inverzió és tomográfia
  Mérnökgeofizikai és környezetgeofizikai módszerfejlesztés
  Szeizmikus módszerfejlesztés
  Elektromágneses módszerfejlesztés
  Mélyfúrási geofizikai módszerfejlesztés
  Geofizikai informatika fejlesztése
  Geofizikai modellezés
  Térinformatikai- és helymeghatározó rendszerek alkalmazása
  kőzetfizikai kutatások
Alkalmazott földtani és hidrogeológiai kutatások
  Szénhidrogén genetikai és/vagy migrációs folyamatok kutatása, medenceanalízis
  Hasznosítható szilárd ásványi nyersanyagok komplex kutatása
  Üledékesésvulkánieredetűképződményekszerkezet-földtani,rétegtani,üledékföldtani,őskörnyezetiéskörnyezetföldtani vizsgálata
  Pleisztocén és holocén ősföldrajzi kutatások
  Alkalmazott ásvány- és kőzettani kutatások
  Mérnökgeológiai kutatások
  Vízföldtani kutatások
Természet- és társadalomföldrajz
  Vallás-, etnikai és politikai földrajzi kutatások
  Népesség és település földrajzi kutatások
  Felszínalaktani, felszínfejlődési és digitális morfometriai kutatások
  Geoinformatika, digitális térképezés, környezeti mnodellezés, domborzatmodellezés és távérzékelés
  Migráció, társadalmi mobilitási és vándorlási folyamatok vizsgálata és térbeli mintázatának kutatása
  Tudománytörténeti kutatások a földtudományok területén.
  Talajtani kutatások, digitáiis talajtérképezés és adatbázis fejlesztés, modellezés

Tantárgyak 2020

Tantárgyak tematikái (pdf) 2016-2020

A doktori iskola hallgatói

Dokumentumok, letölthető anyagok

PhD fokozatot szereztek