Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2021. 05. 31.
Hallgatói Önkormányzat

Az egyetemek és főiskolák hallgatói létszáma a mostaninak töredéke volt. Még ezekben az időkben a hallgatók kiharcolták, hogy érdekeiket, véleményüket egy maguk közül választott képviselőtestület közvetítse az oktatók felé.

Hogy ennek a testületnek milyen elismertsége, illetve elfogadottsága volt (van) az oktatók között, meglehetősen változatos. De az iskolák vezetői, illetve azon oktatók, akik felismerték ennek a szervezetnek a létjogosultságát, tudták, hogy nem hagyhatják figyelmen kívül a hallgatók véleményét, sőt legtöbb esetben ez mindig a fejlődés irányába vezette az intézményt. Így a szervezet országos szinten elismert lett, törvénybe foglaltatott.

Azóta minden felsőoktatási intézményben kialakult a Hallgatói Önkormányzat szervezete. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, ami jelenleg az ország felsőoktatási intézményein működő Hallgatói Önkormányzatok szövetsége, Magyarország legnagyobb civil szervezete. Továbbra is hatékonyan beleszól a felsőoktatással kapcsolatos törvényalkotásba, összefogja, és összehangolja az ország HÖK-einek munkáját.

A MFK-HÖK az egyetemi HÖK részeként a hallgatók alanyi jogú képviseletét látja el az egyetem, és a kar döntéshozó és döntés-előkészítő testületeiben. A hallgatói és doktoranduszhallgatói önkormányzat tagja a felsőoktatási intézmény minden beiratkozott hallgatója. Ennek megfelelően mindenhol és mindenkor a hallgatók egyéni és kollektív jogait védi. A rendszer alapköve a kari hallgatói és doktoranduszhallgatói önkormányzatok működése: A karok évfolyamonként, szakonként évenként választott hallgatói képviselői alkotják a Kari HÖK Közgyűlés-t. Ez a testület képviselőket küld

 • a Kari Tanácsba,
 • a Tanulmányi Bizottságba,
 • a Fegyelmi Bizottságba;
 • irányítja az ösztöndíj ügyeket;
 • felügyeli a hallgatói célú pénzeszközök és a jegyzettámogatás szétosztását;
 • javaslatokat tesz tantervi módosításokra;
 • részt vesz a felvételi ügyek intézésében;
 • véleményezi az oktatók munkáját;
 • véleményt nyilvánít a hallgatókat érintő valamennyi kari kérdésben.

A kari HÖK egyik állandó bizottsága, a Szociálisösztöndíj Bizottság (SZÖB) felelős a rendszeres szociális támogatások, egyszeri támogatások, kiemelt ösztöndíjak kiosztásáért.

Egy másik állandó bizottság, a kari HÖK Kollégiumi Bizottsága (KB) a kollégiumi felvételi, fegyelmi és egyéb ügyek intézését végzi.

Egyetemi szintű kérdésekben a ME-HÖK Közgyűlése – ahol a karok 3-3 fővel képviseltetik magukat – valamint a kari HÖK elnökökből álló Választmány mond véleményt. A képviselők elsődleges feladatuknak a hallgatói érdekek képviseletét és erősítését tekintik. Az önkormányzatnak gyakorlatilag az összes hallgatókat érintő ügybe beleszólási lehetősége van (szociális támogatás, ösztöndíjak, kollégiumi térítési díj, tantervek, vizsgaidőpontok, hallgatói rendezvények, stb.).

Ezek közül sok témában a HÖK egyetértésére van szükség a változtatáshoz. Emellett az Egyetem legfelsőbb döntéshozó fórumán, az Egyetemi Tanácson a szavazati jogok egyharmada a hallgatók kezében van.

Azt azonban látni kell, hogy a sok jog, amivel a képviselő-testület élhet, ugyanekkora felelősséggel jár. Ugyanis dönteni több száz, esetenként több ezer hallgató nevében sokszor nem egyszerű feladat .

Ami viszont a TE felelősséged, hogy körültekintően és kellő felelősséggel válaszd ki azokat, az őszi félév elején, akik téged képviselni fognak egy éven keresztül. Erre kérlek a teljes hallgatóság nevében, a Te érdekedben.

Üdvözlettel:

A MFK HÖK Elnöke

A Szociális és Ösztöndíj Bizottság

A hallgatói támogatásokkal kapcsolatos, a  Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési szabályzatának III. kötete (Hallgatói Követelményrendszer) által megállapított kérdésekben történő egyedi döntések meghozatalára a karokon Szociális és Ösztöndíj Bizottságot (a továbbiakban SZÖB) kell szervezni. A SZÖB-ben biztosítani kell az évfolyamok, illetve szakok megfelelő arányú képviseletét.

A MFK-SZÖB a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán tevékenykedő Hallgatói és Doktoranduszhallgatói Önkormányzat állandó testülete, amely feladatát a vonatkozó egyetemi és HÖK szabályzatok alapján látja el, és eljár a kar hallgatóinak szociális és ösztöndíj ügyeiben. A MFK-SZÖB képviselői – évfolyamonként 2-2 fő – biztosítják az egyes évfolyamok megfelelő arányú képviseletét.

A Bizottság a munkájáért a MFK-HÖK-nek felelős; döntése ellen a hallgatók a MFK-HÖK-höz fellebbezhetnek az előre jelzett határidőkig.

A SZÖB tevékenységét képezi:

 1. Alaptámogatás odaítélése
 2. A rendszeres szociális támogatás odaítélése
 3. A rendkívüli szociális támogatás odaítélése
 4. A tanulmányi ösztöndíj összegének megállapítása
 5. A kiemelt tanulmányi ösztöndíj odaítélése
 6. Eseti támogatások odaítélése

Továbbá a MFK-SZÖB dönt minden olyan kérdésben, amelyet a MFK-HÖK a hatáskörébe utal.

Általánosságban a Miskolci Egyetem kollégiumairól

A Miskolci Egyetemen jelenleg 6 db kollégium (Bolyai Kollégiumok, E/1-6) található és egy kollégiumként üzemelő hotel (Uni-Hotel).

A kollégiumok egymás mellett helyezkednek el párhuzamosan, egymáshoz képest elcsúsztatva. Az épületek 4 vagy 5 szintesek, és akadálymentesítettek (lifttel, rámpával ellátva). Felszereltséget tekintve az E/2-től az E/6-ig ugyanaz. Kollégiumonként a folyosók egyik oldalán 2 ágyas szobák, a szemben lévő oldalon 3 vagy 4 ágyas szobák vannak. Szintenként van egy konyha, amelyben villanytűzhely van sütővel ellátva, mosogatótálca és egy asztal. A szomszédságában van a vizesblokk, amelyben szintenként 4 WC van, amik koedukáltak (zárhatók). Több mosdókagyló és 3-3 fürdőkabin van a fiúknak illetve a lányoknak. A vizesblokkban kapott helyet az emeletenként 2 db mosógép is. A szobákban egy hűtő, nagyasztal, mikrótartópolc, 2 számítógép asztal, fejenként egy szekrény, szék, parafatábla, ágy, 2×3 részes polcrendszer található. Biztosított és választható a paplan és az ágynemű. A szobákhoz fejenként egy-egy kulcs tartozik, amit az épület elhagyása előtt le kell adni a portán, érkezéskor pedig felvenni.

Épületenként található egy-egy közösségi helyiség (klubhelyiség). Az épületekben általában biciklitároló is van. Az épületek körül szabadtéri sütésre, főzésre is van lehetőség (Tűzgyújtási engedély kitöltése szükséges!).

A Műszaki Földtudományi Kar kollégistáinak nagy része az E/5-ös kollégiumban kap elhelyezést, de  az Uni-Hotel-ben is vannak férőhelyeink. Természetesen kérés alapján a jelentkező más kollégiumban is helyet kaphat, illetve, amennyiben igényli, évközben át is költözhet. Ehhez az átköltözési /csere kérelmet kell kitölteni.

Természetesen lehetőség van az évközben megürült helyekre is pályázni, üresedés esetén beköltözni. Ehhez az évközi pályázati lapot kell az illetőnek kitöltenie és abban leírtak szerint eljárnia.

Az E/5 kollégium (bányász koli)

Az E/5 pontos címe: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Bolyai Kollégium E/5 épület

Az E/5 portájának telefonszáma: 46/565-111 1485-ös mellék

Az E/5-6. kollégium gondnoka: Sallai Jánosné E/6. fsz. 2 46/565-111 1496-os mellék

e-mail cím: e5e6gond@uni-miskolc.hu

A kollégium díjszabása

Államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatók részére 9.000 Ft/fő/hó

Részösztöndíjas  képzésben részt vevő hallgatók részére 11.900 Ft/fő/hó

Költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók részére 14.800 Ft/fő/hó

Az E/5-ös kollégium 4 szintes és javarészt a „Bányászok” (a Műszaki Földtudományi Kar hallgatói) a 3.-on, a 2.-on és az 1.-n vannak elhelyezve!

Ebben a kollégiumban 4 és 2 ágyas szobákban kerülnek elhelyezésre a bentlakók.  A kollégium előtt elhelyezkedő kültéri főzésre-sütésre alkalmas hely Tűzgyújtási Engedély kitöltése ellenében használható, amelynek érvényesítése a kollégiumi bizottság elnöke és az E/7 épületben, a Biztonságtechnika osztályon való lejelentés után lehetséges!

A kollégiumban diákszervezetek is működnek, ilyenek a Hallgatói Önkormányzat és a Valéta-bizottság.

A kollégiumban való bent tartózkodás

A kollégiumban éjjel-nappali portaszolgálat működik, ami ellenőrzi, hogy csak az ott lakók tartózkodhatnak életvitelszerűen az épületben!

Ha egy hallgató vendéget (rokon, barát, ismerős) fogad, akkor annak napközben egy fényképes igazolványt kell leadni a portán. 23:00-után csak befogadói nyilatkozat kitöltése mellett lehetséges a nem az adott kollégiumban lakó bent tartózkodása.

Ha egy másik Miskolci Egyetemi kollégiumban lakó ember szeretne bent tartózkodni, akkor a kollégiumi kártya és egy befogadói nyilatkozat kitöltése, lepecsételtetése és mindkettő leadása után nyugodtan megteheti azt.

Ha az illető nem kollégista, de tanuló akkor 800 Ft és egy érvényes befogadói nyilatkozat fejében ugyanúgy benntartózkodhat. (Értelemszerűen ilyenkor nincs kollégiumi kártya, így nincs mit leadni!)

Egyéb kikapcsolódási, vásárlási és egyéb lehetőségek

A E/5 szomszédságában helyezkedik el az E/4 kollégium, amelyben egy „jól felszerelt” konditerem és egy fedett sportpálya található! A közelben található még az egyetem menzája, ahol 11-től 14/15-ig (Hétfőtől – Szombatig) étkezhetünk. A menza épületében található egy dohánybolt, egy büfé és a Rockwell klub nevű szórakozó egység. További szórakozó hely található még az E/2 kollégium épületében, az úgynevezett E/2 klub (ami nem azonos a kollégiumi klubszobával).

A közelben van még az UFO (Egyetemi körcsarnok), amelyben egy nagyobb sportkomplexum foglal helyet, mellette szabadtéri teniszpályák, kosárlabdapályák, műfüves, betonos kispályák és egy nagy focipálya, amely körül futópálya van. A körcsarnok (UFO) szomszédságában van egy uszoda is. Az egyetem rendelkezik könyvtárral, könyvesbolttal, 2 papírüzlettel, számos helyen lehet nyomtatni, fénymásolni.

Az E/4-es kollégiumban működik a 91. Sz. Háziorvosi Rendelő és Fogászat. A 15. Sz. Posta is az Egyetem területén helyezkedik el. Az Uni-Hotel épületében további lehetőség nyílik konditerem, szolárium, szauna használatára is.

Néhány gondolat a Kollégiumi Bizottságról

A Kollégiumi Bizottság (KB) feladatai közé tartozik a megadott férőhelyek, megfelelő módón való feltöltése, a beérkezett pályázatok elbírálása, rangsorolása különböző – első sorban szociális – szempontok szerint, az esetleges kérdések megválaszolása, a kérések lehetőség szerinti és ésszerű teljesítése illetve a felmerülő fegyelmi estek elbírálása és jelentése az igazgatóság felé. A Műszaki Földtudományi Karon az 5 évfolyam képviselő és az elnök alkotja a Kollégiumi Bizottságot.

Hasznos linkek

A kollégium honlapja: http://kollegium.uni-miskolc.hu/

A Miskolci Egyetem honlapja: http://www.uni-miskolc.hu/

ME-HÖK honlapja: http://www.mehok.uni-miskolc.hu/

Uni-Hotel honlapja: http://www.uni-hotel.hu/hu/

Ha bármilyen kérésed, kérdésed adódik a kollégiumi elhelyezéssel kapcsolatban keresd az E/5 kollégium kollégiumi bizottsági elnökét (mfkkb@uni-miskolc.hu, vagy E/5 koll. 325. szoba)!!!

A Valéta Bizottság és a Valétálás

Ki a Valétáló hallgató?

Valétálónak számít bármely végzős hallgató, aki balekvizsgát tett és a selmeci hagyományok szellemében, bányász szokás szerint megkeresztelkedett (azaz Firma), valamint aláírta a Valéta Nyilatkozatot. Amennyiben a Valéta Nyilatkozat aláírásra került, akkor a hallgató vállalja a valétálás anyagi és erkölcsi kötelezettségeit.

A Valéta Bizottság vezetősége

A vezetőséget a valétáló évfolyam, Valétálók Gyűlése (továbbiakban Gyűlés) keretében választja meg titkos szavazással. A valétáló hallgatók köréből választható Valéta Elnöki, és Valéta Pénztárosi tisztség betöltésére az a személy, aki első alapképzését teljesítő Műszaki Földtudományi Kari hallgató. A Gyűlésen csak a Valétálók vehetnek részt. Először a Valéta Elnök majd a Valéta Pénztáros megválasztására kerül sor.

A Valéta Bizottság tagjai

A Valéta Bizottsági tagok választása a Valéta Elnök és Valéta Pénztáros megválasztása után történik. A tagok választása egyszerű szavazattöbbséggel, nyílt szavazással történik. A szak, illetve szakirány bármely – a selmeci hagyományok szellemében, bányász szokás szerint megkeresztelt – tagja (azaz Firmája) jelölhet, választhat és választható amennyiben a Valéta Nyilatkozatot aláírta. A Valéta Bizottság létszáma (Valéta Elnök és Valéta Pénztáros nélkül) a Valétálók számának 10%-a, de minimum szakonként 1 fő.

A Valéta Bizottság célja és feladatai

 1. A Kar több száz éves selmeci diákhagyományainak ápolása és azok méltó továbbfejlesztése, továbbadása, a Kar valamennyi hallgatójának képviselete a diákhagyományok tekintetében.
 2. A valétáláshoz kapcsolódó események hagyományok szerinti kulturált megszervezése és a valétálás tárgyi emlékeinek elkészíttetése.
 3. Az alábbi események hagyományok szerinti megszervezése:
 • balekhét
 • balekoktatások és balekvizsga
 • Bányajárás és Bányajáró Szakestély
 • balekbál
 • balekkeresztelő Szakestély
 • Szalagavató Szakestély
 • Gyűrű- és Kupaavató Szakestély
 • Pezsgős ballagás
 • Valétabál vagy bankett
 • Miskolci Szalamande

4. Kapcsolattartás a Miskolci Egyetem más karain és a selmeci utódiskolákon működő Valéta

Bizottságokkal.

5. Együttműködés a Kar hallgatói csoportjaival (pl. Baráti társaságok, Kollégiumi Bizottság, HÖK, SZÖB).

6. A kari valétáló hallgatók hagyományápoló tevékenységéhez és a valétáláshoz támogatások megszerzése.

7. Az alsóbb évesek hagyományőrző tevékenységének segítése (pl. Kohlenbrenner és Felező Szakestélyek támogatása).

8. A valétáló hallgatók rendszeres tájékoztatása a Valéta Bizottság munkájáról és a valétálást érintő ügyekről.

9. Kapcsolattartás a kar hallgatói, a valétáló évfolyam és a hagyományokat támogató cégek, magánszemélyek és alapítványok között.

10. Kapcsolattartás az ipar szakembereivel, a szakmai szervezetekkel, továbbá elősegíteni, hogy tevékenységükben minél több hallgató vehessen részt.

11. A Valéta Bizottság lehetőségeinek valamint eszmei és tárgyi javainak bővítése és megőrzése.

A Valéta Bizottság feladata a Valéta Szoba és értéktárgyai (pl. kupák, szalagok, stb.) állapotának megőrzése és lehetőségéhez mérten való fejlesztése. A Valéta Bizottság hatáskörébe és felügyelete alá tartozik a Valéta Szoba értéktárgyain kívül számos más értéktárgy is (pl. kovácsoltvas címer, csille, tablók, stb.), amelyek megőrzése szintén feladata a Valéta Bizottságnak.

12. A selmeci professzorsírok ápolása.

13. Közreműködés a Kar hallgatóit érintő események (pl. Selmeci Szalamander, Selmeci Diák Napok, Bányász-Erdész-Kohász találkozók, stb.) megszervezésében.

Elérhetőségek

Dojcsák Marcell (HÖK elnök)
Elérhetőség:
+36 70 356 0779
mfkhok@uni-miskolc.hu

Jakabovics Réka (SZÖB elnök)
Elérhetőség:
+36 30 534 2675
mfkszob@uni-miskolc.hu

Gajdos Dávid  (KB elnök)
Elérhetőség:
+36 20 426 6976
mfkkb@uni-miskolc.hu

Szabó Terézia (Kulturális- és Külügyi referens)
Elérhetőség:
+36 30 606 9206
szab.teri620@gmail.com

Nagy Mihály  (Valéta elnök)
Elérhetőség:
+36 20 370 7776
nagy.misi.0206@gmail.com

Hajas Ákos (Valéta pénztáros)
Elérhetőség:
+36 30 961 6206
hajas.kos@gmail.com

Doktorandusz képviselő
Antonovits Ábel
bgtabel@uni-miskolc.hu