Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 03. 31.
Tájékoztató az állami ösztöndíjas képzésről

Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben – összesen tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő) (Nftv. 47.§ (1)).

Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt is be kell számítani. Amennyiben a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait az adott szakon önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha a rendelkezésére álló támogatási időt (12 félévet) egyébként még nem merítette ki.

A Műszaki Földtudományi Kar által indított szakok esetében ez:

  • Műszaki földtudományi és Környezetmérnöki alapszakokon 7+2 félév,
  • Földrajz alapszakon 6+2 félév,
  • Mesterszakokon 4+2 félév.

A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti (Nftv. 47.§ (4)).

FONTOS!

A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató aktív státuszra bejelentkezett (Nftv. 47.§ (5)).

A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni:

  1. a) a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet,
  2. b) a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni,
  3. c) azt a félévet sem, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el (Nftv. 47.§ (6)).

Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján magyar állami ösztöndíjas képzésben kezdik meg, beiratkozásuk során két fontos kötelezettséget vállalnak.

A, Oklevélszerzési kötelezettséget, mely szerint a hallgató köteles az általa folyatott képzésen legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet (azaz a képzési kötelezettségei teljesítése mellett sikeres záróvizsgát tesz, valamint az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga-követelményt teljesíti).

B, Munkavállalási kötelezettséget, mely szerint a hallgató köteles az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányok idejével megegyező időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony),

Ha az A) pontban meghatározott határidőn belül a hallgató nem szerzi meg a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, köteles a Magyar Államnak átalányként megfizetni az adott képzésére tekintettel a folyósított állami ösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget.

Ha a hallgató nem tart fenn a B) pont szerint hazai munkaviszonyt, köteles visszafizetni a Magyar Államnak az adott képzésen folyósított magyar állami (rész)ösztöndíjnak – évente a Központi Statisztikai Hivatal által megállapított éves átlagos fogyasztóiár-növekedés mértékével növelt – összegét.

A beiratkozás során a hallgató a fenti feltételeket az alábbi nyilatkozat aláírásával elfogadja: „Vállalom a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésnek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben rögzített feltételeit, és kijelentem, hogy a feltételeket megismertem.”

A magyar állami ösztöndíjhoz fűződő kötelezettségekről részletes tájékoztatót talál az Oktatási Hivatal honlapján: http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes

Az ösztöndíjas jogviszonnyal kapcsolatos részletes szabályok a hatályos jogszabályokban mindenki számára hozzáférhetőek a Nemzeti Jogszabálytárban: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

Jogszabályváltozás esetén az állami ösztöndíj igénybevételének feltételei módosulhatnak.