Műszaki Földtudományi Kar
Miskolci Egyetem
2016. 02. 01.
Mesterszakos képzési és kimeneteli követelmények
Bánya és geotechnika mérnöki mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: bánya- és geotechnika mérnöki (Mining and Geotechnical Engineering)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles bánya- és geotechnika mérnök

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Mining and Geotechnical Engineer

3. Képzési terület: műszaki

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a műszaki földtudományi mérnöki alapképzési szak, a bánya- és geotechnikai főiskolai szintű szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: az anyagmérnöki, az építőmérnöki, a gépészmérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30–56 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 46–60 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése, akik alapképzési szakon szerzett ismereteikre építve képesek a külszíni és mélyművelésű bányászati tevékenység, speciális felszín közeli földmunkák, valamint bányászati jellegű földalatti térségek létesítése és alagútépítés során jelentkező földtani, geotechnikai, műszaki, technikai, gazdasági feladatok megoldására, továbbá a természeti veszélyek és környezeti problémák felismerésére, kezelésére, a veszélyek elhárítására. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak termelésirányítói, tervezői, szakértői, hatósági feladatok ellátására, ismereteik alapján szűkebb szakterületükön kutató-fejlesztő munkára nemzetközi együttműködésre, külföldi munkavállalásra. Tanulmányaik alapján alkalmassá válnak kreatív alkotó és kutató munkára, PhD képzésben való részvételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

– tervező, elemző, kutató, fejlesztő és termelő tevékenységhez szükséges korszerű elméleti alapismeretek,

– a bányászati szakterület alapvető kutatási irányainak, a legfontosabb fejlesztési feladatoknak, az alkalmazott technológiáknak és technikai eszközöknek, a termelési folyamatok ellenőrzésének és szabályozásának ismeretei,

– a tevékenységet fenyegető természeti veszélyek és az ellenük való védekezés módszerei, a területhez kapcsolódó mérési, ellenőrzési, informatikai eszközök és módszerek,

– a tevékenységhez kapcsolódó biztonságtechnikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi ismeretek,

– a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,

– korszerű gazdasági, vezetési, jogi ismeretek,

– alkalmazói szintű számítástechnikai ismeretek, különös tekintettel a szakterület speciális igényeire,

– a kutatáshoz, tudományos munkához szükséges problémamegoldó technikák ismerete, rendszer- és folyamatszemléletű problémakezelés.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– ismereteik alapján szakterületükön a hazai és nemzetközi műszaki és tudományos közéleti tevékenységbe bekapcsolódni, abban alkotó módon közreműködni,

– a műszaki, technikai fejlődési trendek, az innovációs lehetőségek, a környezetvédelmi, minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, gazdaságossági követelmények felismerésére, és azok rendszerelméleti alapú szintetizálására, munkájukban hatékony alkalmazására,

– a termelési és műszaki szolgáltatási folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására,

– kutatási, fejlesztési, tervezési és szakértői feladatok önálló megoldására, komplex projektek irányítására,

– felelős műszaki vezetői, műszaki ellenőri, szakhatósági tevékenység ellátására,

– bányatelepítési és építési feladatok optimális megoldására, feltáró rendszerek tervezésére, kivitelezésének irányítására, művelési és fejtési rendszerek tervezésére, végrehajtásának, üzemeltetésének irányítására,

– a természeti veszélyek analizálására, felismerésére, az ellenük való védekezés optimális módszereinek meghatározására, bányászati biztonságtechnikai rendszerek tervezésére, működtetésének irányítására,

– a bányászati tevékenység környezeti hatásainak csökkentésére, a rekultivációs tevékenység tervezésére, irányításra,

– az előírt különleges követelmények teljesítése esetén ipari robbantástechnikai, hites bányamérői, igazságügyi szakértői tevékenység folytatására, jogszabályokban rögzített szakmai gyakorlat után tervezői és szakértői jogosultság megszerzésére bányászati és geotechnikai területen.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek

– kreativitás, rugalmasság,

– problémafelismerő és -megoldó készség,

– intuíció és módszeresség,

– tanulási készség és jó memória,

– széles műveltség,

– információfeldolgozási képesség,

– környezettel szembeni érzékenység,

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,

– kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása,

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit

matematika, mechanika, műszaki fizika, informatika, geológia;

gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit

jogi ismeretek, gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, menedzsment ismeretek, szakterületi gazdasági ismeretek, EU-s ismeretek;

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–30 kredit

földtan, teleptan, logisztika, automatizálás, geotechnika, geofizika, jövesztéstechnika, robbantás-technika, geodézia, térinformatika, ásvány-előkészítés;

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:

kőzetmechanika, alagútépítés, aknamélyítés, feltárás, fejtés, termelő és szállítógépek, szivattyúk, szellőztetők, vízvédelem, szellőztetés, biztonságtechnika, talajmechnika, mélyépítés, földművek tervezése, külfejtések nyitása, külfejtési termelési módszerek, külfejtések gépi berendezései, vízvédelem, biztonságtechnika;

diplomamunka: 30 kredit

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– természettudományos ismeretek (25 kredit): matematika, fizika, kémia, földtudományi alapismeretek, informatika;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, menedzsment, jogi ismeretek, vállalat-gazdaságtan, humán ismeretek;

– szakmai ismeretek (45 kredit): földtudományi ismeretek, műszaki ismeretek, anyagismeret, környezetvédelem, biztonságtechnika, bányászati és geotechnikai eljárások és technológiák, földmunkagépek, szállítóberendezések.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Olaj-és gázmérnöki mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: olaj- és gázmérnöki (Oil and Gas Engineering)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles olaj- és gázmérnök

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Oil and Natural Gas Engineer

3. Képzési terület: műszaki

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a környezetmérnöki, a gépészmérnöki, a vegyészmérnöki, az energetikai mérnöki, a villamosmérnöki.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30–46 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 46–60 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és geotermális energiahordozó készletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, tárolásához, szolgáltatásához és felhasználásához szükséges technológiai ismeretekkel, továbbá infrastrukturális rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges felkészültséggel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen ismeretekkel és készségekkel, továbbá elméleti tudásuk birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

– magas szintű elméleti ismeretek, amelyek lehetővé teszik a szakterület művelését hazai és nemzetközi szinten,

– széles körű módszertani ismeretek, amelyek lehetővé teszik a szakterületi feladatok magas technikai szinten történő gazdaságos megoldását,

– a szakterületet érintő EU irányelvek ismerete,

– a szénhidrogén-ellátással összefüggő ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,

– vezetői ismeretek,

– alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes tervezésben és elemzésben,

– a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,

– a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák, ismerete,

– a globális társadalmi és gazdasági folyamatok ismerete.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó módszerek felhasználására,

– szakmailag magas szinten megtervezni és végrehajtani az aktuális feladatokat,

– a technológiai rendszerekben lejátszódó speciális áramlási folyamatok megértésére és számítására,

– a többkomponensű szénhidrogén rendszerek fázisviselkedésének megértésére, számítására,

– a technológiai rendszerek és a környezet kölcsönhatásának elemzésére, a kockázatok becslésére, havária helyzetek kezelésére,

– komplex tervezési munkák irányítására és projekt menedzseri feladatok ellátására,

– szénhidrogén- és víztermelő kutak fúrására, biztonságos kiképzésére, kútjavítási műveletek tervezésére és irányítására,

– kőolaj- és földgáztermelő létesítmények tervezésére és üzemeltetésére,

– szénhidrogén telepek művelési technológiájának tervezésére és irányítására,

– komplex földgázszállító, földgázelosztó rendszerek tervezésére és üzemeltetésére,

– gáztárolási és csúcskiegyenlítési feladatok megoldására,

– földgázszolgáltatási tevékenység irányítására,

– földgázfelhasználással kapcsolatos tervezési és tanácsadási tevékenységre,

– földgázkereskedelmi tevékenység végzésére,

– energiagazdálkodással kapcsolatos mérnöki tevékenységekre

– jogszabályokban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezői, vezető tervezői, illetve szakértői jogosultság megszerzésére a végzettségnek megfelelő mérnöki szakterületen.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– kreativitás, problémafelismerő és -megoldó készség, igényesség,

– intuíció és módszeresség,

– tanulási készség és jó memória,

– széles körű műveltség,

– információfeldolgozási képesség,

– környezettel szembeni érzékenység;

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

– igény a szakmai ismeretek folyamatos megújítására,

– kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása,

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit

matematika, alkalmazott kémia, műszaki informatika, műszaki fizika, alkalmazott földtan;

gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit

gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, pénzügyi ismeretek, menedzsment ismeretek, jogi ismeretek, EU-s ismeretek, kommunikáció;

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–30 kredit

fúrási módszerek, rezervoárok és telepfolyadékok, kőolaj és földgáztermelő rendszerek, szénhidrogén-szállító rendszerek, földgázelosztó rendszerek, földgázfelhasználó rendszerek, geotermikus és megújuló energiák;

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:

fúrási technológiák, kútkiképzések, rezervoármechanikai és műveléstechnológiai ismeretek, kőolaj és földgáztermelési technológiák, kőolaj- és földgázszállítás, mélyfúrási geofizika, földgázszállítás és -tárolás technológiája, földgázelosztás és -szolgáltatás, földgázfelhasználás, gázelőkészítési technológiák;

diplomamunka: 30 kreditpont.

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– természettudományos ismeretek (25 kredit): matematika, fizika, kémia, informatika, ábrázoló geometria, mechanika, földtudományi ismeretek;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, menedzsment, jogi ismeretek, vállalat-gazdaságtan, humán ismeretek;

– szakmai ismeretek (45 kredit): energiagazdálkodás, anyagismeret, földtan, geofizika, környezetvédelem, geodézia és térinformatika, műszaki ábrázolás, folyadékok mechanikája, termodinamika, mélyfúrás, rezervoármechanika, szénhidrogén-termelő rendszerek, szénhidrogén-szállító rendszerek, földgázelosztás és szolgáltatás, földgázfelhasználás.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Hidrogeológus mérnöki mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: hidrogeológus mérnöki (Hydrogeological Engineering)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles hidrogeológus mérnök

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Hydrogeological Engineer

3. Képzési terület: műszaki

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a műszaki földtudományi alapképzési szak, a környezetmérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a földrajz, a környezettan, a földtudományi, az építőmérnöki, a gépészmérnöki, a vegyészmérnöki.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30–56 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 46–60 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan magasan kvalifikált mérnökök képzése, akik képesek a felszíni és felszín alatti vizek földtani és környezetvédelmi kérdéseinek, valamint a vízvédelmi, vízminőség-védelmi, vízbázis-védelmi, víz-kárelhárítási feladatoknak, másrészt a különböző feladatokhoz kapcsolódó mérnöki létesítmények (épületek, mélyépítési műtárgyak, víztározók, földművek, utak, víztározók, külfejtések, mélyművelésű bányák stb.) építésénél felmerülő problémáknak a megoldására, tudományterületükön kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

– a szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek és azoknak megfelelő szintű alkalmazása,

– a hidrogeológia, vízkészlet-gazdálkodás, vízminőségvédelem, vízbányászat területén az ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása,

– vezetői ismeretek,

– alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes tervezésben és elemzésben,

– a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,

– a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– a törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,

– a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,

– szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani az aktuális feladatokat,

– vízbeszerzési eljárások és a korszerű kútkiképzési technológiák hatékony alkalmazására,

– a vízellátással és vízkezeléssel kapcsolatos tervezési, méretezési ismeretek és technológiák alkalmazására,

– komplex vízkészlet-használati, vízvédelmi és vízbázis-védelmi feladatok megoldására,

– geotechnikai problémák feltárására és azok megoldására,

– a bányászati és a munkatér víztelenítési problémák magas szintű megoldására,

– felszín alatti vízáramrendszerek hidrodinamikai és transzport modellezésére,

– a vonatkozó hazai és európai szakmai, környezetvédelmi és természetvédelmi jogi szabályozás hatékony alkalmazására,

– az EU víz keretirányelvnek megfelelő ökológiai szemlélet érvényesítésére,

– kutatási – fejlesztési és szakértői feladatokban való részvételre, azok irányítására,

– komplex tervezési munkák irányítására és projekt menedzseri feladatok ellátására, illetve azokban való részvételre.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– kreativitás, problémafelismerő és -megoldó készség, igényesség,

– intuíció és módszeresség,

– tanulási készség és jó memória,

– széles körű műveltség,

– információfeldolgozási képesség,

– környezettel szembeni érzékenység,

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

– a szakmai továbbképzés iránti igény,

– kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása,

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit

matematika, numerikus módszerek, alkalmazott földtan és geofizika, mechanika, műszaki fizika, kémia, műszaki informatika;

gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit

jogi ismeretek, EU-s ismeretek, gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, pénzügyi ismeretek, menedzsment ismeretek.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–30 kredit

hidrogeológia, kúthidraulika, vízkutatás, hidrográfia, általános és műszaki hidrológia, vízminőség-védelem, vízkészlet-gazdálkodás.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:

alkalmazott vízföldtani ismeretek (geotermika, vízkémia, vízbiológia, vízföldtani adatfeldolgozás, hidrodinamikai és transzport modellezés), vízellátás tantárgycsoport (vízművek, vízellátás, víztisztítás, szennyvíztisztítás), környezetvédelemi ismeretek (környezeti kockázatelemzés, kármentesítés, környezetvédelmi geotechnika, hulladékelhelyezés), vízbányászat, geotechnikai és mélyépítési ismeretek;

diplomamunka: 30 kredit

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– természettudományos ismeretek (25 kredit): matematika, fizika, kémia, mechanika, biológia, ökológia, ábrázoló geometria, informatika;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, jogi ismeretek, szociológia, filozófia, EU ismeretek, társadalomtudományi ismeretek, szaknyelv;

– műszaki és szakmai ismeretek (45 kredit): számítástechnika, programozás, áramlástan, anyagismeret, géptan, gépelemek, építőanyagok, műszaki ábrázolás, hőtan, elektrotechnika, ásvány- és kőzettan, geológia, geokémia, geofizika, geodézia-térinformatika, térképészeti ismeretek, Magyarország földtana, geotechnika, kőzetmechanika, bányászati ismeretek, hidrogeológia, fúrási ismeretek, rezervoár-mechanika, fluidumbányászati ismeretek, talaj- és vízföldrajz, környezetföldtan, talajtan.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Előkészítés-technikai mérnöki mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: előkészítés-technikai mérnöki (Process Engineering)

 

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles előkészítés-technikai mérnök

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Process Engineer

3. Képzési terület: műszaki

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: az építőmérnöki, a vegyészmérnöki, a környezetmérnöki, a biomérnöki, a gépészmérnöki, az energetikai mérnöki, az élelmiszermérnöki, a faipari, a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30–56 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 46–60 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan okleveles előkészítés-technika mérnökök képzése, akik rendelkeznek a primer és szekunder nyersanyagok, mint pl. az építőanyagok, vas, színes-, ritka- és nemesfémek ércei, nemfémes ipari ásványok, energiahordozók, élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai ipari nyersanyagok, a fogyasztásból és termelésből eredő melléktermékek, hulladékok mechanikai-fizikai, biológiai, termikus eljárásokkal történő előkészítéséhez szükséges – technológiai és infrastrukturális – rendszerek tervezéséhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges ismeretekkel és készségekkel, továbbá alkalmasak nemzetközi szinten a szakterület kutatás – fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

 

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

– tervező, elemző, kutató, fejlesztő és termelő tevékenységhez szükséges korszerű elméleti alapismeretek,

– az előkészítés-technikai szakterület alapvető kutatási irányainak, a legfontosabb fejlesztési feladatoknak, az alkalmazott technológiáknak és technikai eszközöknek, a termelési folyamatok ellenőrzésének és szabályozásának ismeretei,

– a tevékenységet fenyegető természeti veszélyek és az ellenük való védekezés módszerei, a területhez kapcsolódó mérési, ellenőrzési, informatikai eszközök és módszerek,

– a tevékenységhez kapcsolódó biztonságtechnikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi ismeretek,

– a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,

– korszerű gazdasági, vezetési, jogi ismeretek,

– alkalmazói szintű számítástechnikai ismeretek, különös tekintettel a szakterület speciális igényeire,

– a kutatáshoz, tudományos munkához szükséges problémamegoldó technikák ismerete, rendszer- és folyamatszemléletű problémakezelés.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,

– a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,

– felismerni a műszaki, technikai fejlődési trendeket, az innovációs lehetőségeket, a környezetvédelmi, minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, gazdaságossági követelményeket, és azokat rendszerelméleti alapon szintetizálni, hatékonyan alkalmazni,

– a lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, következtetések levonására, döntéshozásra,

– a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,

– önművelésre, önfejlesztésre, az egyéni tudás, ismeret bővítésére, elmélyítésére,

– a kutatási, fejlesztési, tervezési, szakértői, döntés-előkészítési és tanácsadói feladatok önálló megoldására, illetve részvételre a feladatok megoldásában, komplex projektek irányítására képzési ágazatnak megfelelő szakterületen,

– komplex tervezési munkák irányítására, azokban való részvételre,

– a primer és szekunder nyersanyagok előkészítése feladatköréhez kapcsolódó előkészítés-technikai mérnöki tevékenység ellátására,

– az előkészítési eljárások tervezésére, fejlesztésére, valamint új eljárások kifejlesztésére,

– előkészítő művek technológiai tervezésére, az anyag-, a hasznos alkotó- és a vízmérleg kiszámítására, a berendezések kiválasztására és méretezésére,

– a biomassza, az élelmiszer-, gyógyszer-, vegyipari nyers- és alapanyagok termeléséhez kapcsolódó eljárástechnikai mérnöki tevékenység ellátására,

– a bioeljárások tervezésére, fejlesztésére, technológiai rendszereik megvalósításának irányítására,

– a termikus eljárások készülékeinek és berendezéseinek méretezésére, technológiai folyamataik tervezésére, technológiai rendszereik megvalósításának irányítására,

– aerób és anaerób degradáló rendszerek technológiai tervezésére, anyagmérlegeik meghatározására, a berendezéseik kiválasztására, méretezésére,

– termelési és műszaki szolgáltatási folyamatok tervezésére, szervezésére, irányítására,

– a különböző termékek piac által megkívánt minőségének biztosítására, minőségszabályozására,

– ismereteik alapján a hazai és nemzetközi műszaki és természettudományos szakmai munkába, közéleti tevékenységbe bekapcsolódni, abban alkotó módon közreműködni,

– üzemeltetési, fenntartási, vállalkozási, szakhatósági feladatok végzésére a képzési ágazatnak megfelelő területen,

– előkészítő üzemek, berendezések folyamatirányítására és automatizálására,

– ásványvagyon-, nyersanyag-hasznosítási és gazdálkodási koncepció készítésében közreműködésre.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság,

– problémafelismerő és -megoldó készség,

– intuíció és módszeresség,

– tanulási készség és jó memória,

– széles műveltség,

– információfeldolgozási képesség,

– környezettel szembeni érzékenység,

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára.

– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,

– kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása,

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit

matematika, numerikus módszerek, műszaki kémia, műszaki fizika, műszaki informatika;

gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit

jogi ismeretek, gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, pénzügyi ismeretek, menedzsment ismeretek, szakterületi gazdaságtani ismeretek, EU-ismeretek;

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–30 kredit

mechanikai eljárástechnika – az anyagok eltérő fizikai és fizikai-kémiai tulajdonságbeli különbségén alapuló szétválasztási eljárások, keverés, aprítás, darabosítás, keverékek áramlása, többfázisú rendszerek tervezése, eljárástechnikai innováció, kutatástechnika.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:

általános előkészítés-technika, bányaművelés, primer ásványi és másodnyersanyag előkészítési technológiák – ipari ásványok előkészítése-feldolgozása, szenek, ércek és másodnyersanyagok előkészítése –, előkészítőművek tervezése, biológiai eljárástechnika, termikus eljárástechnika, reakciótechnika, aerob és anaerob rendszerek tervezése, technológiai rendszerek folyamatirányítása és automatizálása, minőségbiztosítás, biztonságtechnika;

diplomamunka: 30 kredit

 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– természettudományos ismeretek (25 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia, ásvány- és kőzettan, ábrázoló geometria, informatika;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, vállalatgazdaságtan, társadalomtudományi ismeretek, jogi ismeretek, EU-ismeretek;

– szakmai ismeretek (45 kredit): műszaki ismeretek – géptan, műszaki ábrázolás, elektrotechnika, méréstechnika, műszaki mechanika, áramlástan, hőtan, anyagismeret, geológia, eljárástechnika alapjai, munka- és környezetvédelem alapjai, hulladékgazdálkodás alapjai.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Földtudományi mérnöki mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: földtudományi mérnöki (Earth Sciences Engineering)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles földtudományi mérnök

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Earth Sciences Engineer

3. Képzési terület: műszaki

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, az építőmérnöki, a környezetmérnöki, a villamosmérnöki, a mérnök-informatikus, a fizika, a földrajz, a földtudományi, a környezettan.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30–56 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 20–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 46–60 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja geológus- és geofizikus-mérnökök képzése, akik rendelkeznek a földtani közeg, az ásványi nyersanyagok kutatásához, az azokkal való gazdálkodáshoz, valamint a környezetvizsgálatok elvégzéséhez, környezetszennyezések lehatárolásához szükséges földtani és geofizikai ismeretekkel, s az ezen feladatokhoz kapcsolódó mérnöki módszerek magas szintű ismeretével. Képesek továbbá a kreatív irányításra, a kutatások tervezésére és új módszerek kifejlesztésére. A megszerzett magas szintű gyakorlati, továbbá elméleti ismereteik birtokában alkalmasak a szakterület kutatás-fejlesztési feladatainak végzésére és irányítására, valamint a tudományos kutatásokba való bekapcsolódásra és PhD képzésben való részvételre.

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

– tervező, elemző, kutató, fejlesztő és termelő tevékenységhez szükséges korszerű elméleti alapismeretek,

– a földtani-geofizikai szakterület alapvető kutatási irányainak, a legfontosabb fejlesztési feladatoknak, az alkalmazott technológiáknak és technikai eszközöknek, a termelési folyamatok ellenőrzésének és szabályozásának ismeretei,

– a tevékenységet fenyegető természeti veszélyek és az ellenük való védekezés módszerei, a területhez kapcsolódó mérési, ellenőrzési, informatikai eszközök és módszerek,

– a tevékenységhez kapcsolódó biztonságtechnikai, egészségvédelmi, környezetvédelmi ismeretek,

– a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészség és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei,

– korszerű gazdasági, vezetési, jogi ismeretek,

– alkalmazói szintű számítástechnikai ismeretek, különös tekintettel a szakterület speciális igényeire,

– a kutatáshoz, tudományos munkához szükséges problémamegoldó technikák ismerete, rendszer- és folyamatszemléletű problémakezelés.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– üzemeltetési, fenntartási, vállalkozási, szakhatósági feladatok ellátására, felelős műszaki tevékenység végzésére, jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén,

– jogszabályokban, illetve a mérnöki kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezői, vezető-tervezői jogosultságra és/vagy szakértői jogosultságra a képzési ágazatnak és szakiránynak megfelelő mérnöki szakterületen,

– műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvételre a földtani-geofizikai kutatás integrálásával, a minőségirányítási rendszerbe történő bekapcsolódással,

– vízkutatáshoz kapcsolódó földtani-geofizikai kutatások végzésére,

– a földtani veszélyforrások elemzésére és ez alapján a szükséges terepi és laboratóriumi munkák, illetve mérések és vizsgálatok és a kiértékelés megtervezésére, továbbá végzésére,

– agrogeológiai, agrogeofizikai, valamint a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos földtani és geofizikai feladatok megoldására, illetve a környezetet jellemző geoparaméterek eloszlásának megbízható meghatározására,

– területek földtani térképezésére és földtani térképének megszerkesztésére, a felszíni feltárások és mélyfúrások szerkezeti és anyagvizsgálatára, a geofizikai vizsgálatok kiértékelésére, a terület nyersanyagprognózisára, zárójelentés összeállítására,

– az ásványi nyersanyaglelőhelyek földtani és geofizikai viszonyainak elemzésére, földtani és geofizikai kutatási terveinek elkészítésére, a kutatás műszaki lebonyolítására és ellenőrzésére, valamint a jelentések elkészítésére és véleményezésére,

– az ásványi nyersanyagvagyon mennyiségi és minőségi számbavételére, gazdaságossági kiértékelésére, tájékoztató és koncessziós anyagok összeállítására, valamint ilyen típusú jelentések véleményezésére,

– a mérnök- és építésföldtani feladatok végrehajtásához szükséges környezetföldtani kutatások megtervezésére, végzésére, kiértékelésére, továbbá irányítására,

– a szilárd és fluidumbányászat során felmerülő földtani-geofizikai jellegű problémák megoldásában való közreműködésre és a megoldási lehetőségek elemzésére és/vagy javaslattételre, a kutatási eredmények geoinformatikai adatbázisokban való hasznosítására,

– felszíni és mélyfúrási és más földalatti geofizikai kutatások tervezésére, a mérések végrehajtására, és irányítására, a mérési adatok feldolgozására, kiértékelésére és földtani-geofizikai elemzésére, ilyen jellegű tevékenység véleményezésére,

– geofizikai műszerek fejlesztésére, készítésére, számítógépes adatfeldolgozó módszerek, szoftverek alkalmazására és fejlesztésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság,

– problémafelismerő és -megoldó készség,

– intuíció és módszeresség,

– tanulási készség és jó memória,

– széles műveltség,

– információfeldolgozási képesség,

– környezettel szembeni érzékenység,

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára.

– igényesség a szakmai továbbképzésben való részvételre,

– kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása,

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit

matematika, műszaki fizika, műszaki informatika, ásvány- és kőzettan, alkalmazott földtan;

gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit

menedzsment ismeretek, EU-s ismeretek, gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, jogi ismeretek, szakterületi gazdasági ismeretek;

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 20–30 kredit

szerkezetföldtan, geofizikai kutatómódszerek, mérnökgeológia-hidrogeológia, adatfeldolgozás, informatika, fúrásos kutatás;

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:

kőzettan-geokémia, történeti földtan, regionális földtan, földtani térképezés, kőolajföldtan, teleptan, földtani kutatási módszerek-nyersanyagkutatás, mérnök- és környezetgeofizika, földtani-geofizikai értelmezési, földtani értelmezés, geofizikai inverzió, adat- és információfeldolgozás, szakmai gyakorlat;

diplomamunka: 30 kredit

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– természettudományos ismeretek (25 kredit): matematika, fizika, kémia, informatika, ábrázoló geometria;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): makro- és mikroökonómia, jogi ismeretek, szociológia, pénzügyi ismeretek;

– szakmai ismeretek (45 kredit): mechanika, geotechnika, környezetvédelem, geodézia és térinformatika, műszaki ábrázolás, földtan, geofizika, nyersanyagkutatás-ásványvagyon gazdálkodás, vízföldtani ismeretek, fúrási ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Környezetmérnöki mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles környezetmérnök

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Engineer

3. Képzési terület: műszaki

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetmérnöki alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a műszaki földtudományi mérnöki.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 30–56 kredit

6.2. A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 10–30 kredit

6.3. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma a diplomamunkával együtt: 46–60 kredit

6.4. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit

6.5. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 25 kredit

6.6. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. A végzett okleveles környezetmérnökök PhD képzésen folytathatják tanulmányaikat.

a) A mesterképzési szakon szerezhető ismeretek:

– a környezetvédelmi szakmához kötött elméleti és gyakorlati ismeretek, azoknak megfelelő szintű elméleti és gyakorlati alkalmazása,

– a képzés szakterületén az alapvető kutatási irányok, valamint az alapvető gyakorlati módszerek és megoldások mélyreható ismerete, önálló kutatás-fejlesztési készség,

– a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák ismerete,

– környezetvédelmi vizsgálatok (környezeti analitika, monitorozás) végzése,

– elemző, értékelő készség a környezettel kapcsolatos műszaki, gazdasági és társadalmi hatások, kapcsolatok vonatkozásában,

– országos és regionális jelentőségű koncepciók és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata és értékelése,

– a szakterülethez kapcsolódó aktuális tudományos munkák ismerete, kritikus értékelése, a megszerzett ismeretek kreatív alkalmazása,

– környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára mérési tervek összeállítása, azok kivitelezése és az adatok értékelése,

– a fenntartható fejlődést biztosító technikák, technológiák felhasználásának ismerete, optimális megválasztása, irányítása,

– a környezetvédelem, a minőségügy, a fogyasztóvédelem, a termékfelelősség, az egyenlő esélyű hozzáférés elve és alkalmazása, a munkahelyi egészég és biztonság, a műszaki és gazdasági jogi szabályozás, valamint a mérnöketika alapvető ismeretei.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– vízellátási, vízkezelési és szennyvíztisztítási technológiák tervezésére és irányítására,

– levegőtisztaság-védelmi technológiák tervezésére és működtetésére,

– kommunális és veszélyes hulladékok kezelési technológiáinak tervezésére és irányítására,

– kommunikációs és kooperációs készségük birtokában az állami (hatósági), önkormányzati és társadalmi, valamint civil szervezetek környezetvédelmi munkájának és akcióinak összehangolásában, irányításában való részvételre,

– aktív részvételre a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében,

– közigazgatási, önkormányzati környezetvédelmi hatósági, ellenőrzési, szakértői munkakörök ellátására,

– önkormányzati környezetvédelmi tevékenység szervezésére, irányítására,

– részvételre a környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában,

– települési környezetvédelmi koncepció készítésére,

– vezetői ismeretek alkalmazására;

– környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) tervezésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra,

– talajvédelmi technológiák tervezésére és irányítására,

– környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére,

– környezeti hatástanulmányok, felülvizsgálatok irányítására, elkészítésére,

– a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására,

– a tudományágban megszerzett szakmai információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására,

– a lehetőségek szerinti helytálló bírálatok vagy vélemények megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására,

– a problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére,

– önművelésre, önfejlesztésre, az ismeretek elmélyítésére, bővítésére,

– ismereteik alapján a hazai és nemzetközi műszaki és természettudományos szakmai munkába, közéleti tevékenységbe bekapcsolódni, abban alkotó módon közreműködni,

– tanulmányaikat PhD szinten folytatni.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– kreativitás, rugalmasság,

– problémafelismerő és -megoldó készség,

– intuíció és módszeresség,

– tanulási készség és jó memória,

– széles körű műveltség,

– információfeldolgozási képesség,

– környezettel szembeni érzékenység,

– elkötelezettség és igény a minőségi munkára,

– pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez,

– kezdeményező, illetve döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás,

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök:

természettudományos alapismeretek: 20–36 kredit

matematika, fizika, kémia, biológia, ökológia és természetvédelem, földtudományi ismeretek;

gazdasági és humán ismeretek: 10–20 kredit

gazdaságtan, menedzsment, államigazgatási és jogi ismeretek, kommunikáció.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 10–30 kredit

méréstechnika és monitorozás, mérnöki ismeretek, ökotoxikológia, környezetmérnöki technológiák, környezetgazdálkodás, környezetállapot-értékelés, környezetmenedzsment rendszerek, biztonságtechnika és kockázatelemzés.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: 46–60 kredit

differenciált szakmai ismeretek:

környezetvédelmi technológiák, tisztább technológiák, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, szennyvízkezelési technológiák, talajvédelmi ismeretek, környezeti auditálás, környezetinformatika, környezetvédelem minőségbiztosítása, tervezési feladat speciális ismeretkörei;

diplomamunka: 25 kredit

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia;

gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, menedzsment, kommunikáció;

szakmai ismeretek (30 kredit): mérnöki ismeretek (gépészeti ismeretek, számítástechnika), biztonságtechnika, környezetvédelmi műszaki műveletek, informatika.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Geográfus mesterképzési szak

1. A mesterképzési szak megnevezése: geográfus (Geography)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

– szakképzettség: okleveles geográfus

– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Geographer

– választható specializációk: geoinformatika, geomorfológia, regionális elemzés, táj- és környezetkutatás, terület- és településfejlesztés, turizmusföldrajz, erőforrás- és kockázatelemző, régiómenedzser (Geoinformatics, Geomorphology, Regional Analysis, Landspace and Environmental Research, Regional and Urban Development, Tourism Geography, Risk and Resource Analyzer, Regional Management)

3. Képzési terület: természettudomány

 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a földrajz alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a műszaki földtudományi, a földtudományi, a környezettan, a földmérő és földrendező mérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a környezetmérnöki, a turizmus-vendéglátás.

4.3. A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév.

 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.

6.1. A szakmai alapozó és törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 35–40 kredit.

6.2. A differenciált szakmai anyaghoz rendelhető kreditek száma: 35–60 kredit.

6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 6 kredit.

6.4. A diplomamunkához rendelt kreditérték: 30 kredit.

6.5. A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 30%.

 

7. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A cél olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak legyenek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

– a földrajzi terület belső törvényszerűségeit,

– az eloszlási mintázatokat,

– a grafikai és térképészeti eljárások használatát.

b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

– a földrajz mélyebb összefüggéseinek megértésére,

– szakterületükön alternatív megoldások kidolgozására,

– a tér, hely és régió elemeinek integrálására,

– az emberi társadalom és földrajzi környezete kölcsönhatásából fakadó problémák vizsgálatára,

– tájak értékelésére, táji, környezeti, térbeli kölcsönhatások átfogó elemzésére; továbbá

a geoinformatika specializáción szerzett ismeretek birtokában:

– az adatgyűjtés folyamatát önállóan és értelmezetten végigvezetni,

– az önállóan gyűjtött adatokat adatbázisrendszerbe rendezni vagy a beszerzett adatokat geoinformatikai alapon rendszerezni,

– a rendezett adatbázisokban műveletek végzésére és modellalkotásra,

– az adatgyűjtés, elemzés, megjelenítés szempontjából a legismertebb térinformatikai szoftverek (ArcGIS, Idrisi, AutoCAD, Grass stb.) használatára;

geomorfológia specializáción szerzett ismeretek birtokában:

– geomorfológiai problémák feltárására, azok önálló megoldására,

– más szakterületekkel való együttműködésre, eredményeik integrálására,

– a gyakorlati élet szereplőivel való együttműködésre,

– a társadalom figyelmének felkeltésére a geomorfológiai problémák megoldásai iránt,

– a felszínalakulás térbeli folyamatainak térképi megjelenítésére, a terepi és laboratóriumi vizsgálatok végzésére és alkalmazói szintű elemzésére;

regionális elemzés specializáción szerzett ismeretek birtokában:

– társadalmi jelenségek hazai és nemzetközi adatbázisainak feltárására, rendezésére,

– a regionális elemzési ismeretek átfogó és helyi-regionális társadalmi-gazdasági összefüggésekbe ágyazott értékelésére, prezentálására, döntés-előkészítő elemzések készítésére,

– a területi folyamatok rövid, közép- és hosszú távú trendjeinek feltárására, előrejelzések készítésére;

táj- és környezetkutatás specializáción szerzett ismeretek birtokában:

– a táj- és környezetvédelem természeti és társadalmi vonatkozásainak komplex elemzésére és tervezésére,

– a táj- és környezetalakítás hatásainak prognosztizálására, a várható következményeket jelző indikátorok meghatározására,

– modern térinformatikai eszközök és módszerek alkalmazására, valamint a táj- és környezet-monitoring megszervezésére,

– a táj- és környezetfejlesztés érdekében a rehabilitációs beavatkozások irányítására, a települési környezetvédelem táji keretekben történő integrált kezelésére,

– átlátni a táj- és környezetvédelemben szerepet játszó helyi, regionális és európai uniós intézményrendszer kompetenciáját, illetve a gyakorlatba átültetni ezek intézkedéseit;

terület- és településfejlesztés specializáción szerzett ismeretek birtokában:

– terület- és településfejlesztési kérdések elemzésére,

– a települések és térségek helyzetelemzésére, koncepciók, stratégiák és programok készítésére,

– érdekegyeztetési mechanizmusok kezelésére;

turizmusföldrajz specializáción szerzett ismeretek birtokában:

– a turizmus alapjaiként szolgáló adottságok és feltételek térségi elemzésére, vizsgálatára,

– a turisztikai desztinációk kérdéskörének komplex kezelési módjait, a turizmus hatásainak természeti, társadalmi, gazdasági, politikai következményeit alkotó módon befolyásolni;

– az Európai Unió forrásaihoz kötődő területi vetületű idegenforgalmi projektek előkészítésére, tervezésére és lebonyolítására;

az erőforrás- és kockázatelemző specializáción szerzett ismeretek birtokában:

– erőforrás- és a kockázatadatok gyűjtésének irányítására, rendszerezésére és feldolgozására,

– a tudományos alapok és a társadalmi feltételek együttes alkotó felhasználására,

– folyamatos nemzetközi tájékozódásra és a helyi sajátosságokon alapuló adaptációra,

– eligazodásra a különböző szintű hatóságok és szervezetek közötti munkamegosztásban,

– az erőforrások kiaknázásának és a kockázatok mérséklésének gyakorlati irányítására;

a régiómenedzser specializáción szerzett ismeretek birtokában:

– a pontos területfejlesztési helyzetfeltárás elkészítésére, a fontosabb telepítő tényezők, könnyen áttekinthető, tematikus térképes ábrázolásával,

– megalapozott operatív és térségi marketing stratégiák felállítására, pénzügyi tervezéssel, pályázati lehetőségek hozzárendelésével,

– települési, és térségi projektek lebonyolítására, a helyi szereplők összefogására, számukra szakmai, technikai segítség nyújtására,

– workshopok, lakossági tájékoztatók, térségi rendezvények szervezésére és moderációjára,

– a helyi tudásbázis dinamizálására, térségi kutatások hálózatba szervezésére, az oktatási és kutatóintézetekkel való együttműködések kialakítására.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

– kreativitás,

– rugalmasság,

– problémafelismerő és problémamegoldó készség,

– intuíció és módszeresség,

– tanulási készség és jó memória,

– információfeldolgozási képesség,

– környezeti problémák iránti fogékonyság,

– a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,

– kezdeményező és döntéshozatali képesség,

– személyes felelősségvállalás,

– alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására,

– eredeti látás- és gondolkodásmód, absztrakciós képességek.

 

8. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

8.1. A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 35–40 kredit

– földrajzi elméleti ismeretek: modellezés, szimuláció, földrajzi kutatásmódszertan, környezeti informatika, geomatematika, K+F és projektmenedzsment;

– szakmai ismeretek: környezetföldrajz, táj- és környezettervezés, tájértékelés, tájelemzés, regionális és területi fejlesztés, politikai földrajz, tér és társadalom kapcsolatelemzése.

8.2. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei:

Differenciált szakmai ismeretek 35-60 kredit:

– geoinformatika specializáció: adatgyűjtés, -elemzés, -megjelenítés szempontjából legismertebb térinformatikai szoftverek (ArcGIS, Idrisi, Goemédia, Grass stb.) ismerete, adatbázis-kezelés, modellalkotás, szakági programozás, webtérképezés, műszaki informatika;

– geomorfológia szakirány: geomorfológia, negyedidőszak-kutatás, alkalmazott geomorfológiai térképezés, természeti veszélyek, geomorfológiai tervezés, geomorfológiai értékek meghatározása;

– regionális elemzés specializáció: társadalmi térelmélet, társadalomstatisztikai adatbázisok, földrajzi információs rendszerek, terepi társadalom-földrajzi adatgyűjtés, regionális elemzési módszerek, tematikus társadalom-földrajzi térképezés, térelemzési és regionális modellek, területi hatáselemzések, a regionális vizsgálatok prezentációs eszközei;

– táj- és környezetkutatás szakirány: környezet- és tájtervezés, környezeti hatásértékelés, tájvédelem, környezetinformatika, környezetgazdálkodás, minőségirányítás, környezeti, táji ágazati tervezés, geoökológiai tervezés;

– terület- és településfejlesztés specializáció: terület- és településfejlesztés, vidékfejlesztés, falufejlesztés, területi tervezés, alkalmazott térinformatika, városok fejlesztésének kérdései, projekttervezés-projektmenedzsment, nemzetközi regionális kapcsolatok, határmenti térségek közötti együttműködés, kistérségek és fejlesztési kérdéseik, helyi gazdaságfejlesztés, közösségfejlesztés;

– turizmusföldrajz specializáció: térségi turizmustervezés módszerei, a turisztikai terméktervezés és -fejlesztés térségi kapcsolatai, tematikus kínálatok és utak tervezése és fejlesztése, az Európai Unió turizmuspolitikája, hatáselemzések a turizmusban, turisztikai régiók a globális piacon, a turizmus nemzetközi és hazai intézményrendszere, régió- és településmarketing, desztinációfejlesztés és térségi menedzsment, a fenntartható fejlődés és a turizmus, idegenforgalmi területfejlesztés, térorientált turisztikai termékek, a turizmus humánökológiája, a turizmustervezés geoinformatikai alapjai;

– erőforrás- és kockázatelemző specializáció: a földi szférák, mint erőforrás és mint kockázat, a társadalom, mint erőforrás és kockázat, a gazdaság fenntarthatósága és sérülékenysége, az éghajlatváltozás, ennek hatásai és a társadalmi válaszadás lehetőségei, a fenntarthatóság és a kockázatmérséklés hazai és nemzetközi dokumentumai, a katasztrófavédelem és a kárenyhítés elvei és gyakorlata, a fenntarthatóság és a kockázatok tudatosítása a társadalomban;

– régiómenedzser specializáció: építés- és környezetföldtan, települési stresszforrások, fenntarthatóság a helyi tervezésben, hulladékgazdálkodás, az ingatlan-gazdaságtan földrajzi vonatkozásai, szervezetfejlesztés és helyi irányítási modellek, vállalati gazdaságtan, vállalkozások finanszírozása, helyi termékpálya és erőforrás menedzsment, térség- és településmenedzsment, helyi fejlesztési koncepcióalkotás, marketing-kommunikációs és PR eszközök.

Diplomamunka: 30 kredit.

 

9. A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét (min. 5 kredit), amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

 

10. Idegennyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

11. A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

– természettudományos ismeretek (10 kredit): matematika, geomatematika, fizika, kémia, biológia (ökológia), geodézia;

– gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, szociológia, menedzsment, európai uniós ismeretek;

– szakmai ismeretek (45 kredit): geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia, talajföldrajz, népesség- és településföldrajz, általános gazdasági földrajz, regionális földrajz (Európa, Magyarország), geoinformatika.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 45 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Olajmérnöki mesterképzési szak (kizárólag angol nyelvű képzés)

1.A mesterképzési szak megnevezése: olajmérnöki / Petroleum Engineering

2.A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

–végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

–szakképzettség: okleveles olajmérnök

–a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Petroleum Engineer

   1. Képzési terület: műszaki / Engineering
   1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki földtudományi alapképzési szak.

4.2. A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki és a vegyészmérnöki alapképzési szak.

   1. A képzési idő félévekben: 4 félév

6.A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

6.1.Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 25-35 kredit;

6.2.A szakmai törzsanyaghoz rendelhető kreditek száma: 15-20 kredit;

6.3.A differenciált szakmai anyaghoz/specializációhoz rendelhető kreditek száma: 30-35 kredit;

6.4.A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális száma: 6 kredit;

6.5.A diplomamunkához rendelt kreditek száma: 35 kredit.

7.A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan olajmérnökök képzése angol nyelven, akik rendelkeznek a kőolaj-, földgáz- és vízkészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez és szállításához szükséges technológiai és infrastrukturális rendszerek tervezésének, létesítésének és üzemeltetésének elméleti és gyakorlati ismereteivel, a mérnöki tevékenység végzéséhez elengedhetetlen kész-ségekkel, képességekkel, továbbá alkalmasak nemzetközi szinten megfelelni a szakterület feladatainak végzésére és irányítására és felkészültek tanulmányaik doktori képzésben (PhD) történő folytatására.The program aims to prepare in English petroleum engineers who will have the skills to design, assemble, and operate the technological and infrastructural systems necessary to explore, exploit, process and transfer crude oil, natural gas and water resources. Graduates will possess the necessary knowledge and skills to conduct engineering work; their theoretical knowledge will enable them to succeed in the international job market even at the supervisory level. Graduates are prepared to continue their studies at the doctoral level.

   1. a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik / Graduates know:

–a kutatáshoz vagy tudományos munkához szükséges, széles körben alkalmazható problémamegoldó technikákat / Generally applicable problem solution techniques needed for research or scientific work;

–a globális társadalmi és gazdasági folyamatokat / Global social and economic processes;

–a kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítéséhez (fúrásához) szükséges berendezéseket, módszereket; a tipikusan előforduló üzemzavarok elhárításának módszereit / The pieces of equipment and methods necessary to drill oil, gas, and water wells; the ways to alleviate typical operational problems;

a kőolaj-, földgáz- és vízkutak (felszálló vagy mechanikus) termelésére használatos berendezéseket; a szükséges berendezések, eljárások megfelelő kiválasztását biztosító módszereket / The various pieces of equipment required for producing (by flowing or by artificial lift methods) of crude oil, natural gas and water wells along with the methods used for selecting the proper equipment and processes;

a kőolaj-, földgáz- és víztelepek, a bennük található fluidumok, valamint a tároló kőzetek tulajdonságait; az ilyen telepekben történő szivárgás jellemzőit; a földalatti rezervoárok termelési mechanizmusait; az optimális kihozatalt biztosító elsődleges vagy fokozott kitermelési mechanizmusokat; a földalatti tárolók numerikus szimulációjának alapjait / The physical properties of crude oil, natural gas and water reservoirs, their fluids and fluid bearing rocks; the underground seepage of fluids in such reservoirs; the operating mechanisms of underground reservoirs; the primary or EOR methods providing optimum fluid recovery; the basics of numerical simulation of underground reservoirs;

a kőolaj, földgáz és víz csővezetéki szállításával kapcsolatos berendezéseket, eljárásokat; a mezőbeli és távvezetéki szállítás tervezésének és üzemeltetésének alapjait / The various pieces of equipment along with the required processes needed to transfer crude oil, natural gas and water by pipelines;

a számítógépes tervezés és elemzés alkalmazói szintű használatát / User level application of computerized design and analysis.

   1. b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak / Graduates are capable of:

törvényszerűségek, összefüggések megértésére, a megszerzett tudás alkalmazására / Understand the basic laws and interrelations and apply their knowledge;

–komplex tervezési munkák irányítására és projektmenedzseri feladatok ellátására, illetve azokban való részvételre / Run complex design projects as project managers or to take part in such projects;

–kőolaj-, földgáz- és vízkutak létesítésének (fúrásának) tervezésére, mélyfúrások lebonyolítására; a mélyfúrások költségeinek optimalizálására; mélyfúrás közben fellépő üzemzavarok elhárítására / Design the drilling of oil, gas, and water wells; manage the drilling of a well, and mitigate typical operational problems;

kőolaj-, földgáz- és vízkutak (felszálló vagy mechanikus) termelésének tervezésére, az optimális termelési viszonyok megvalósítására; a szükséges berendezések, eljárások célszerű kiválasztására; a maximális profitot biztosító megoldások megvalósítására / Design the production (by flowing or by artificial lift methods) of crude oil, natural gas and water wells, achieve the optimum operating conditions, properly select the necessary equipment and procedures, to create the system achieving the maximum profit;

kőolaj-, földgáz- és víztelepek termelési mechanizmusainak célszerű megválasztására; a legnagyobb kihozatalt biztosító elsődleges vagy fokozott termelési mechanizmusok (EOR, IOR) optimális kiválasztására; legkedvezőbb „reservoir management” megvalósítására / Select the proper operational mechanism for crude oil, natural gas and water reservoirs; select the optimal primary or secondary (EOR, IOR) mechanism providing maximum of recovery; conduct the most advantageous reservoir management;

kőolaj, földgáz és víz olajmezőben történő szállításának tervezésére és üzemeltetésére / Design and operate the transfer of crude oil, natural gas and water in the oil field.

   1. c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek / Graduates use professional skills to:

kreativitás, problémafelismerő és -megoldó készség / Creativity, problem identification and solution skills;

–intuíció es módszeresség / Insight and systematism;

–tanulási készség és jó memória / Learning ability and good memory;

–megfelelő motiváció a gyakran változó munka- és földrajzi körülmények közötti tevékenységek végzésére / Proper motivation to work under frequently changing working and geographical conditions;

–jó kommunikációs készség / Good communication abilities;

–igény a szakmai ismeretek folyamatos megújítására / Desire to renew one’s professional skills;

–kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás / Ability to initiate, to make decisions, to take personal responsibility;

–megfelelő vezetői képesség és együttműködési készség team-ben történő munkavégzésre / Proper managerial and cooperative skills to work in a team;

–aktív szakmai angol nyelvtudás / Active knowledge of the professional English language.

 

   1. A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

8.1. Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő, mesterfokozathoz szükséges alapozó ismeretkörök: / Core Foundation Courses: 25-35 kredit

természettudományos alapismeretek / Core Foundation Courses in Natural Sciences 20-25 kredit

numerikus módszerek és optimalizálás, számítógépes alkalmazások, rezervoár geológia, olajipari kémia, geotermikus energia, áramlástan, alkalmazott geofizika / Numerical Methods and Optimization, Computer Applications, Reservoir Geology, Petroleum Chemistry, Geothermal Energy, Fluid Mechanics, Applied Geophysics.

gazdasági és humán ismeretek / Core Foundation Courses in Economic and Human Sciences 5-10 kredit

kutatási ismeretek, olajipari gazdaságtan, egészség, biztonság és környezetvédelem az olajiparban / Graduate Research Seminar, Petroleum Economics, Petroleum Industry HSE.

8.2. Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei / Specialised Core Courses: 1520 kredit

mélyfúrás, a rezervoármechanika alapjai, az olajtermelés alapjai, szénhidrogén szállítás, labor ismeretek: rezervoár fluidumok, rezervoár kőzetek / Drilling Engineering, Reservoir Engineering Fundamentals, Production Engineering Fundamentals, Transport of Hydrocarbons, Reservoir Fluid Properties Lab, Reservoir Rock Properties Lab.

8.3. A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei / Obligatory differenciated elements of the core curriculum: 65-70 kredit

differenciált szakmai ismeretek / Specialized Differetiated Courses: 30-35 kredit

kútkiképzés tervezése, áramlás porózus közegben, anyagmérleg egyenletek, mechanikus olajtermelés, rezervoár menedzsment és EOR módszerek, mélyfúrás tervezése, labor ismeretek: termelési labor, kitörésvédelmi labor, rezervoár menedzsment és szimulációs labor, NODAL elemzési alkalmazások / Well Completion Design, Flow in Porous Media, Material Balance, Artificial Lifting, Reservoir Management and EOR Methods, Production Technology Lab, Drilling Design, Well Control Lab, Reservoir Management, Simulation Lab, NODAL Analysis Applications

diplomamunka / Thesis project: 35 kredit.

 

9.A képzéshez kapcsolt szakmai gyakorlat követelményei: / Requirements for the compulsory field internship

A szakmai gyakorlat a második félévet követő négyhetes, a diplomamunkához kapcsolódó nyári gyakorlat, amelyen a hallgató a feladat megoldásához szükséges ipari adatok összegyűjtését, a megoldási lehetőségek felderítését végzi. / The compulsory field practice is part of the thesis process. Students must take part in a four-week summer internship after the second semester when they collect industrial data required to solve their thesis project as well as investigate the different ways of solution. The field consultant will certify fulfillment of this requirement.

 

10.A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A képzésbe való felvétel feltétele angol nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél / Students having BSc degrees issued in Hungary must possess a complex intermediate level (B2) certificate or an equivalent high school certificate in the English language.

Külföldön kiadott diplomával rendelkezők esetében angol tannyelvű, a kiállító ország belső joga szerint elismert felsőoktatási intézményben megszerzett BSc fokozat / Students with degrees issued in a foreign country must demonstrate their English language skills with an BSc degree issued from an institution (a) where the language of tuition was English, and (b) which is fully accredited by the local government.

A 4.2. pontban meghatározott szakok esetében a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: / Students are eligible to apply to the program if they possess a minimum of 80 credits from their previous studies in the following fields:

természettudományos ismeretek / Natural Sciences 25 kredit:

matematika, fizika, kémia, informatika, ábrázoló geometria, mechanika, földtudományi ismeretek / mathematics, physics, chemistry, informatics, descriptive geometrics, mechanics;

gazdasági és humán ismeretek / economic and human sciences 10 kredit:

közgazdaságtan, menedzsment, jogi ismeretek, vállalat-gazdaságtan, humán ismeretek / economics, management, legal studies, project economics, human studies;

szakmai ismeretek / professional studies 45 kredit:

anyagismeret, földtan, geofizika, környezetvédelem, geodézia, folyadékok mechanikája, termodinamika, mélyfúrás, rezervoármechanika, szénhidrogén-termelő rendszerek, szénhidrogén-szállító rendszerek / material science, geology, geophysics, environmental protection, geodesy, fluid mechanics, thermodynamics, drilling, reservoir mechanics, hydrocarbon producing systems, hydrocarbon transporting systems.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni / The requirement for enrollment is that the applicant must have a minimum of 50 credits in the fields listed above. Credits missing must be collected during normal studies but not later than two semesters after enrollment and in accordance with the university’s standard requirements.

Képzési és kimeneti követelmények 2017 szeptemberétől felmenő rendszerben